Daw telerau presennol Cenhadaeth Gymorth y Cenhedloedd Unedig yn Afghanistan i ben ar Fedi 17. Gall hawliau dynol menywod a merched Afghanistan ddibynnu ar ei barhad a'i ehangu.

Gweler apeliadau diweddar eraill ar gyfer gweithredu cymdeithas sifil ar Afghanistan yma.

Diogelu Hawliau Dynol Menywod a Merched Afghanistan trwy Adnewyddu Cenhadaeth Gymorth y Cenhedloedd Unedig yn Afghanistan

Ers mis Mai, gan ddechrau gyda llythyr at yr Arlywydd Biden, mae rhwydwaith rhyngwladol ad hoc wedi ceisio lliniaru effeithiau dinistriol tynnu lluoedd milwrol America a NATO allan o Afghanistan ar fenywod. Wrth i'r sefyllfa ddatblygu, gan roi menywod a phoblogaethau sifil mewn mwy o berygl, ehangodd y rhwydwaith ei ymdrechion i amddiffyn menywod yn y wlad, ac i helpu'r rhai sydd angen gadael i wneud hynny. Mae ymdrechion diweddar sy'n canolbwyntio ar y Cenhedloedd Unedig wedi annog y sefydliad i gyflawni darpariaethau UNSCR 1325 i amddiffyn menywod mewn gwrthdaro arfog. Nawr bod llywodraeth Afghanistan wedi disgyn i'r Taliban, a'r rhan fwyaf o bresenoldeb rhyngwladol hefyd yn cael ei dynnu'n ôl, edrychwn i'r Cenhadaeth Gymorth y Cenhedloedd Unedig yn Afghanistan fel asiant parhaus cymuned y byd, gan weithredu i ddiwallu anghenion diogelwch sylfaenol pobl Afghanistan. Mae’r rhwydwaith yn parhau i weld sicrwydd hawliau dynol menywod fel yr anghenion mwyaf hanfodol, ac mae wedi cyflwyno cynigion i genadaethau UNAMA a’r Cenhedloedd Unedig o’r safbwynt hwnnw. Cyflwynir y 10 awgrym hyn nawr wrth i drafodaethau ar ddyfodol y Genhadaeth, sydd i ddod i ben ym mis Medi, gael eu cynnal. Gobeithiwn y bydd darllenwyr yn cysylltu â'u cenadaethau Cenhedloedd Unedig priodol, gan eu hannog i gefnogi darparu UNAMA â'r galluoedd a'r adnoddau sydd eu hangen arno ar gyfer ei genhadaeth sydd ei angen ar frys.

10 Awgrym ar gyfer Adnewyddu UNAMA

Cynigir y 10 pwynt canlynol i'w hystyried gan y rhai sy'n ymgynnull i adolygu statws a dyfodol y Cenhadaeth Gymorth y Cenhedloedd Unedig i Afghanistan. Mae wedi'i ddrafftio, ac yn cael ei anfon gan rwydwaith cymdeithas sifil rhyngwladol ad hoc ar gyfer amddiffyn menywod Afghanistan, mewn ymgynghoriad a chyda chyfranogiad dinasyddion Afghanistan. O'i gychwyn, mae'r rhwydwaith wedi galw ar bob parti sy'n ymwneud â'r argyfyngau dyngarol sy'n datblygu i ymgymryd, wrth gyflawni darpariaethau UNSCR 1325, bob mesur posibl i amddiffyn menywod a merched a'u hawliau dynol sylfaenol; ac i ymlid pob posiblrwydd i roddi terfyn ar y trais presennol. Yr ydym yn dal i fod yn obeithiol y cyflawnir y cyfryw, ac y bydd pob plaid, gan gynnwys y rhai sydd bellach yn rheoli’r wlad, yn gweithredu’n unol â hynny.

Yn y sefyllfa uniongyrchol, mae UNAMA, sy'n cynrychioli'r Cenhedloedd Unedig a chymuned y byd, yn gyfrifol am ddefnyddio ei holl bŵer ac adnoddau i ddarparu cymaint o sicrwydd â phosibl i boblogaeth sifil Afghanistan yn gyffredinol ac i fenywod sydd bellach yn wynebu risgiau rhyw-benodol. yn arbennig. Ac mae gennym ni aelodau o gymdeithas sifil ryngwladol gyfrifoldeb i gefnogi UNAMA, gan alw ar sefydliad y byd i ddarparu awdurdod ac adnoddau digonol a phriodol i'r genhadaeth.

Yn wyneb y cyfrifoldeb hwnnw, gofynnwn yn barchus i’r rhai a ymgasglodd yn Llundain ar Awst 20, 2021, ystyried y telerau a awgrymir a ganlyn ar gyfer adnewyddu’r genhadaeth.

Awgrymiadau ar gyfer Adnewyddu UNAMA i Ddarparu Amddiffyniad i Fenywod a Sicrwydd o'u Cyfraniadau Hanfodol Parhaus i Gymdeithas Afghanistan

  1. Cyfrannodd arfog heddluoedd wrth gefn sefydlu a chynnal trefn sifil ddigonol ar gyfer bywyd beunyddiol;
  2. Timau cyfeiliant sifil ac ymddygiad diogel di-arf galluogi menywod i fyw eu bywydau bob dydd, gweithio y tu allan i'r cartref, marchnata, ceisio gwasanaethau angenrheidiol iddynt eu hunain a'u teuluoedd;
  3. Gorsafoedd brys UNHCR, ar pro tem sail, i'w gwneud yn bosibl i fenywod sy'n wynebu risg uwch na'r rhai a wynebir gan holl fenywod Afghanistan (hy “targedu”) adael y wlad os dymunant;
  4. Gwasanaethau iechyd a thriniaeth trawma hanfodol i fenywod beichiog, merched â babanod, menywod sy'n gofalu am yr henoed a'r methedig ac ati ynghyd â sicrwydd y byddant yn ddiogel wrth geisio gwasanaeth o'r fath ac ar ôl ei dderbyn.
  5. Sefydlu coridorau tramwy diogel ar gyfer darparu cymorth dyngarol, gadael y wlad os oes angen, a gwasanaethau hanfodol eraill a ddarperir gan UNAMA estynedig.
  6. Unioni a gorfodi ymrwymiad gan y Taliban i gadw a pharchu hawliau dynol menywod a sicrheir gan safonau rhyngwladol. Bydd unrhyw achos o dorri'r ymrwymiad hwn yn cael ei fodloni gan sancsiynau mewn amrywiol ffurfiau a osodir gan wladwriaethau a'r gymuned ryngwladol o fusnesau a chymdeithas sifil. Mae'r un safonau i'w gosod ar unrhyw wladwriaeth neu asiantaeth sy'n cefnogi neu'n cynorthwyo'r Taliban i gyflawni troseddau o'r fath.
  7. Sicrhau amodau, gan gynnwys sefydlu a chynnal tai diogel i’w gwneud yn bosibl i arweinwyr benywaidd aros yn y wlad ar gyfer y gwaith hanfodol y maent yn ei wneud ar gyfer y gymdeithas gyfan. Pe bai Afghanistan yn colli'r arweinyddiaeth hon, byddai adferiad y drefn gymdeithasol, yr economi, a'r llywodraeth yn cael eu rhwystro'n ddifrifol, efallai'n angheuol.
  8. Parhad o gydweithredu â chymdeithas sifil Afghanistan trwy eu hymwneud rheolaidd â gwaith parhaus a holl fentrau penodol UNAMA. Dylid ehangu cydweithrediad o'r fath yn barhaus i sicrhau bod anghenion ac ewyllys pobl Afghanistan yn brif ffactor wrth benderfynu ar waith y genhadaeth.
  9. Sesiynau briffio rheolaidd i'r cyfryngau o bob rhan o'r byd i gadw cymdeithas y byd a dinasyddion pryderus yn ymwybodol o'r sefyllfa yn Afghanistan, fel y gall dinasyddion yr holl aelod-wladwriaethau, yn ôl yr angen, godi eu lleisiau i gefnogi buddiannau gorau pobl Afghanistan a gwaith UNAMA.
  10. Tasg ganolog y genhadaeth yw cynorthwyo i gynnal trefn sifil a hwyluso cyfranogiad dinesig dinasyddion hyd nes y bydd llywodraeth Afghanistan a etholwyd yn ddemocrataidd yn gallu darparu'r drefn hanfodol a chyflawniad hawliau dinasyddion i gyfranogiad gwleidyddol. Mae sicrhau annibyniaeth genedlaethol a hunanlywodraeth lwyr er budd Afghanistan a'r gymuned fyd-eang. Dylai gwaith UNAMA, gan weithredu ar ran sefydliad y byd a'r gymuned ryngwladol, gynorthwyo pobl Afghanistan i gyflawni'r nod hwnnw.

8/18/21

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig