Galwad i'r Gymdeithas Sifil: Cefnogwch UNAMA

Daw telerau presennol Cenhadaeth Gymorth y Cenhedloedd Unedig yn Afghanistan i ben ar Fedi 17. Gall hawliau dynol menywod a merched Afghanistan ddibynnu ar ei barhad a'i ehangu.

Gweler apeliadau diweddar eraill ar gyfer gweithredu cymdeithas sifil ar Afghanistan yma.

Amddiffyn Hawliau Dynol Menywod a Merched Afghanistan trwy Adnewyddu Cenhadaeth Cymorth y Cenhedloedd Unedig yn Afghanistan

Ers mis Mai, gan ddechrau gyda llythyr at yr Arlywydd Biden, mae rhwydwaith rhyngwladol ad hoc wedi ceisio lliniaru’r effeithiau dinistriol ar fenywod o dynnu lluoedd milwrol America a NATO yn ôl o Afghanistan. Wrth i'r sefyllfa ddatblygu, gan roi menywod a phoblogaethau sifil mewn mwy a mwy o risg, ehangodd y rhwydwaith ei ymdrechion i amddiffyn menywod yn y wlad, ac i helpu'r rhai sydd angen gadael i wneud hynny. Mae ymdrechion diweddar a ganolbwyntiodd ar y Cenhedloedd Unedig wedi annog y sefydliad i gyflawni darpariaethau UNSCR 1325 i amddiffyn menywod mewn gwrthdaro arfog. Nawr bod llywodraeth Afghanistan wedi cwympo i'r Taliban, a bod y mwyafrif o bresenoldeb rhyngwladol hefyd yn cael ei dynnu'n ôl, rydyn ni'n edrych tuag at y Cenhadaeth Cymorth y Cenhedloedd Unedig yn Afghanistan fel asiant parhaus cymuned y byd, gan weithredu i ddiwallu anghenion diogelwch sylfaenol pobl Afghanistan. Mae'r rhwydwaith yn parhau i weld sicrwydd hawliau dynol menywod fel y mwyaf hanfodol o'r anghenion hynny, ac mae wedi cyflwyno cynigion i genadaethau UNAMA a'r Cenhedloedd Unedig o'r safbwynt hwnnw. Cyflwynir y 10 awgrym hyn nawr wrth i drafodaethau am ddyfodol y Genhadaeth, sydd i ddod i ben ym mis Medi, gael eu cynnal. Gobeithiwn y bydd darllenwyr yn cysylltu â'u cenadaethau Cenhedloedd Unedig priodol, gan eu hannog i gefnogi darparu'r galluoedd a'r adnoddau sydd eu hangen ar UNAMA ar gyfer ei genhadaeth angenrheidiol ar frys.

10 Awgrymiadau ar gyfer Adnewyddu UNAMA

Cynigir y 10 pwynt canlynol i'w hystyried gan y rhai sy'n ymgynnull i adolygu statws a dyfodol y Cenhadaeth Cymorth y Cenhedloedd Unedig i Afghanistan. Mae wedi cael ei ddrafftio, ac yn cael ei anfon gan rwydwaith cymdeithas sifil ryngwladol ad hoc ar gyfer amddiffyn menywod Afghanistan, mewn ymgynghoriad a chyda chyfranogiad dinasyddion Afghanistan. Ers ei sefydlu, mae'r rhwydwaith wedi galw ar bob parti sy'n ymwneud â'r argyfyngau dyngarol sy'n datblygu i gyflawni, wrth gyflawni darpariaethau UNSCR 1325, bob mesur posibl i amddiffyn menywod a merched a'u hawliau dynol sylfaenol; a dilyn pob posibilrwydd i ddod â'r trais presennol i ben. Mae gennym obaith o hyd y cyflawnir y fath, ac y bydd pob plaid, gan gynnwys y rhai sydd bellach yn rheoli’r wlad, yn gweithredu yn unol â hynny.

Yn y sefyllfa uniongyrchol, mae gan UNAMA, sy'n cynrychioli'r Cenhedloedd Unedig a chymuned y byd, gyfrifoldeb i ddefnyddio ei bob pŵer ac adnodd i ddarparu cymaint o ddiogelwch â phosibl i boblogaeth sifil Afghanistan yn gyffredinol ac i fenywod sydd bellach yn wynebu risgiau rhyw-benodol. yn benodol. Ac mae gennym ni aelodau o gymdeithas sifil ryngwladol gyfrifoldeb i gefnogi UNAMA, gan alw ar sefydliad y byd i ddarparu awdurdod ac adnoddau digonol a phriodol i'r genhadaeth.

Yng ngoleuni'r cyfrifoldeb hwnnw, gofynnwn yn barchus i'r rhai sy'n ymgynnull yn Llundain ar Awst 20, 2021, ystyried y telerau a awgrymir a ganlyn ar gyfer adnewyddu'r genhadaeth.

Awgrymiadau ar gyfer Adnewyddu UNAMA i Ddarparu Amddiffyn i Fenywod a Sicrwydd eu Cyfraniadau Hanfodol Parhaus i Gymdeithas Afghanistan

  1. Cyfrannodd arfog wrth gefn yr heddlu sefydlu a chynnal trefn sifil ddigonol ar gyfer mynd ar drywydd bywyd bob dydd;
  2. Timau cyfeilio sifil ac ymddygiad diogel heb arf i alluogi menywod i fynd o gwmpas eu bywydau beunyddiol, gweithio y tu allan i'r cartref, marchnata, ceisio gwasanaethau angenrheidiol ar gyfer eu hunain a'u teuluoedd;
  3. Gorsafoedd brys UNHCR, ar pro tem sail, i'w gwneud hi'n bosibl i fenywod sydd mewn perygl uwch na'r rhai sy'n wynebu holl ferched Afghanistan (hy "wedi'u targedu") adael y wlad os ydyn nhw'n dewis;
  4. Gwasanaethau triniaeth iechyd a thrawma yn hanfodol i ferched beichiog, menywod â babanod, menywod sy'n gofalu am yr henoed a'r methedig ac ati ynghyd â sicrwydd y byddant yn ddiogel wrth geisio gwasanaeth o'r fath ac ar ôl eu derbyn.
  5. Sefydlu coridorau llwybr diogel ar gyfer darparu cymorth dyngarol, gadael y wlad os oes angen, a gwasanaethau hanfodol eraill a ddarperir gan UNAMA estynedig.
  6. Gweithredu a gorfodi ymrwymiad gan y Taliban i arsylwi a pharchu hawliau dynol menywod a sicrheir gan safonau rhyngwladol. Rhaid i unrhyw dramgwydd yn erbyn yr ymrwymiad hwn gael ei gyflawni gan sancsiynau ar sawl ffurf a orfodir gan wladwriaethau a'r gymuned ryngwladol o fusnesau a chymdeithas sifil. Mae'r un safonau i'w gosod ar unrhyw wladwriaeth neu asiantaeth sy'n cefnogi neu'n cynorthwyo'r Taliban i gyflawni troseddau o'r fath.
  7. Sicrhewch amodau, gan gynnwys sefydlu a chynnal a chadw tai diogel i'w gwneud hi'n bosibl i arweinwyr benywaidd aros yn y wlad am y gwaith hanfodol maen nhw'n ei wneud i'r gymdeithas gyfan. Pe bai Afghanistan yn colli'r arweinyddiaeth hon, byddai adferiad y drefn gymdeithasol, yr economi, a'r llywodraeth yn cael ei rwystro'n ddifrifol, efallai'n angheuol.
  8. Parhad y cydweithrediad â chymdeithas sifil Afghanistan trwy eu rhan reolaidd yng ngwaith parhaus a holl fentrau penodol UNAMA. Dylid ehangu cydweithredu o'r fath yn barhaus i sicrhau bod anghenion ac ewyllys pobl Afghanistan yn ffactor allweddol wrth bennu gwaith y genhadaeth.
  9. Briffiau rheolaidd i'r cyfryngau o bob rhanbarth o'r byd gadw cymdeithas y byd a dinasyddion pryderus yn ymwybodol o'r sefyllfa yn Afghanistan, fel y gallai dinasyddion o bob aelod-wladwriaeth godi eu lleisiau i gefnogi budd gorau pobl Afghanistan a gwaith UNAMA.
  10. Tasg ganolog y genhadaeth yw cynorthwyo i gynnal trefn sifil a hwyluso cyfranogiad dinesig dinasyddion nes bod llywodraeth Afghanistan a etholwyd yn ddemocrataidd yn gallu darparu trefn hanfodol a chyflawni hawliau dinasyddion i gymryd rhan yn wleidyddol. Mae er budd Afghanistan a chymuned y byd i gyflawni a sefydlu annibyniaeth genedlaethol a chwblhau hunan-lywodraeth. Dylai gwaith UNAMA, gan weithredu ar ran sefydliad y byd a'r gymuned ryngwladol gynorthwyo pobl Afghanistan tuag at gyflawni'r nod hwnnw.

8/18/21

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig