Galwad am gefnogaeth tuag at lwybr cyfreithiol ar gyfer Ysgolheigion Fulbright Afghanistan yn yr UD

Cyflwyniad y Golygydd

Unwaith eto, mae'r Unol Daleithiau yn methu â chyflawni ei rwymedigaethau moesol i Affganiaid. Yn yr achos hwn carfan 2022 o ysgolheigion Fulbright Afghanistan. Ar ôl cwblhau eu rhaglenni academaidd yn yr Unol Daleithiau, maent, fel yr amlinellwyd yn eu llythyr at yr Adran Gwladol, wedi'u postio yma, mewn limbo cyfreithiol ac economaidd. Sut mae'n bosibl ein bod ni, dro ar ôl tro, yn gadael cymaint mewn amgylchiadau mor beryglus? Ni allwn adael i hyn sefyll.

Mae'r GCPE yn eich annog i alw ar y Tŷ Gwyn, eich swyddogion etholedig, yr Adran Gwladol, yr IIE, a chyrff anllywodraethol perthnasol fel Cymdeithas Llywyddion Prifysgolion America i gymryd camau tuag at oresgyn cyflwr y garfan hon o ysgolheigion Afghanistan. Darllenwch eu llythyr yn ofalus a gweithredwch yn fyfyriol. (BAR, 2/4/23)

Galwad am gefnogaeth tuag at lwybr cyfreithiol ar gyfer Ysgolheigion Fulbright Afghanistan yn yr UD

Ysgolheigion Fulbright Afghanistan
Carfanau 2021/2022

Ionawr 13, 2023

Attn: Mary Kirk
Swyddfa Addysg a Materion Diwylliannol (BECA)
Adran yr Unol Daleithiau Gwladol

Re: Galwad am gefnogaeth tuag at lwybr cyfreithiol ar gyfer Ysgolheigion Fulbright Afghanistan yn yr UD

Annwyl Madam,

Yn sgil cynnwrf gwleidyddol diweddar a newid cyfundrefn yn ides Awst 2021, mae ysgolheigion Fulbright Afghanistan (carfannau 2020 a 2021), y cyfeirir ati yma wedi hyn fel 'ein / ni,' yn wynebu dyfodol ansicr yma yn yr Unol Daleithiau o ystyried bod ein mae fisas eisoes wedi dod i ben ac nid yw Hyfforddiant Academaidd Ôl-Radd (PDAT), ar wahân i drwydded waith amser byr, yn sicrhau cyflogaeth weddus i reoli cynhaliaeth ein dibynyddion. Ar ben hynny, mae llawer o fyfyrwyr wedi cwblhau eu PAT ac yn cael eu gadael ar eu pen eu hunain heb unrhyw gymorth ariannol a chyfreithiol. Er inni estyn allan sawl tro at y cynghorwyr IIE, mae eu hymatebion amwys a damcaniaethol i raddau helaeth wedi ein gadael mewn penbleth. Naill ai nid oes ganddynt wybodaeth neu nid ydynt yn bwriadu rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf inni am yr hyn y mae Llywodraeth yr UD yn ei gynllunio o ran hwyluso llwybr cyfreithiol ar gyfer arhosiad hirdymor.

Mae ysgolheigion Fulbright Afghanistan ein carfan ymhlith y meddyliau disgleiriaf o Afghanistan, pob un ohonynt wedi cychwyn yn yr Unol Daleithiau fwy nag 16 mis yn ôl, gyda gweledigaeth a chynlluniau clir ar gyfer eu hunain a'u gwlad. Mae dod i’r Unol Daleithiau a bod yn rhan o raglen Fulbright wedi bod ymhlith anrhydeddau mwyaf ein bywydau a bydd yn amlwg yn ein gyrfaoedd academaidd a phroffesiynol. Fodd bynnag, nid peidio â dychwelyd i Afghanistan oedd ein dewis, ond dim ond rheswm i aros yn fyw. Fe gollon ni ein gwlad i grŵp sydd heb oedi cyn niweidio unrhyw un sy'n gysylltiedig â'r Unol Daleithiau, gydag Ysgolheigion Fulbright yn dod ar frig y rhestr.

Gan ein bod yn ymdopi â cholli ein mamwlad, mae’n anoddach fyth meddwl am ansicrwydd ein dyfodol. Yr ydym i gyd yn ddiolchgar i raglen Fulbright, a’r Adran Gwladol, am hwyluso’n hael fisas a theithio aelodau agos ein teulu i’r Unol Daleithiau Fodd bynnag, wrth inni agosáu at ddiwedd y daith academaidd hon, rydym yn canfod ein cefnau yn erbyn y wal , heb unrhyw sicrwydd ar gyfer ein dyfodol yn yr Unol Daleithiau Mae'r ansicrwydd hwn wedi effeithio'n ddifrifol ar ein lles meddwl, gan effeithio felly ar ein cymhelliant ar gyfer y semester olaf a mwyaf hanfodol.

O ystyried y sefyllfa unigryw yr ydym wedi bod ynddi, yr oeddem wedi bod yn disgwyl clywed gan Fulbright am y cynllun hirdymor ynghylch ein dyfodol ac ateb parhaol, nad ydym, yn anffodus, wedi’i wneud eto. Mae ein dyfodol, ein gyrfaoedd proffesiynol, a dyfodol aelodau ein teulu yn dibynnu ar gefnogaeth Fulbright, a allai helpu i benderfynu ar ateb parhaol a dechrau bywyd newydd yn yr Unol Daleithiau.

Gofynnwn yn barchus i chi ystyried ein pryderon a'n cefnogi yn yr amser caled hwn trwy fynd i'r afael â'r mater a grybwyllwyd uchod.

Edrychwn ymlaen at glywed yn ôl.

Cofion cynnes,
Ysgolheigion Fulbright Afghanistan, Carfanau 2020 a 2021

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig