Galwad am gynigion penodau: Ymarferion Cymunedol mewn Heddwch, Cyfiawnder Cymdeithasol, ac Addysg Hawliau Dynol

Teitl Gwaith: Ymarferion sy'n Ymwneud â'r Gymuned mewn Heddwch, Cyfiawnder Cymdeithasol, ac Addysg Hawliau Dynol: Partneriaeth ar gyfer Newid Trawsnewidiol

Golygyddion: Sandra Sirota, Maria Hantzopoulos, Amy Argenal (cyd-olygyddion cyfartal)

GALW AM GRYNODEB O LYFRAU PENNOD [500 gair]
I'w gyflwyno ar 1 Tachwedd, 2023
Cyflwyno crynodebau yma.

Dros y degawdau diwethaf, mae meysydd heddwch ac addysg hawliau dynol wedi symud allan o'r ymylon ac wedi dod i'r amlwg yn amlwg fel meysydd ysgolheictod ac ymarfer byd-eang cydnabyddedig. Wedi'i hyrwyddo trwy ymdrechion lluosog, gan gynnwys trwy'r Cenhedloedd Unedig (CU), cymdeithas sifil, addysgwyr llawr gwlad a grwpiau, mewn lleoliadau addysgol cyn-ysgol i radd 12 (p-12), ac yn yr academi, mae mentrau addysg heddwch a hawliau dynol yn ceisio ystyried cynnwys , prosesau, a strwythurau sy'n anelu at ddatgymalu gwahanol fathau o drais, yn ogystal â symud tuag at ddiwylliannau ehangach o heddwch, cyfiawnder, a hawliau dynol. Mae'r meysydd hyn wedi symud ochr yn ochr â'r toreth o addysg cyfiawnder cymdeithasol, yn enwedig yn yr Unol Daleithiau, sy'n ymwneud yn yr un modd â datblygu offer dadansoddi beirniadol i gataleiddio newid cymdeithasol. Enghreifftiau o hyn yw'r integreiddiad diweddar o gwricwlwm Astudiaethau Ethnig a dulliau cynnal diwylliannol mewn addysg K-12. O ystyried eu hymrwymiadau cyffredin parhaus i gysyniadau fel trawsnewid unigol a chyfunol, gwrth-hiliaeth, diddymu, dad-drefedigaethu, a datgymalu gwahaniaethu ar sail hunaniaeth, mae'r meysydd hyn yn cysylltu â nodau ehangach addysg ryddhadol. Maent yn ymgorffori prosesau a dulliau pedagogaidd fel deialog, ymarfer, ymwybyddiaeth feirniadol, a chydweithio fel daliadau allweddol.

Er gwaethaf eu lluosogrwydd a'u bwriadau, mae'r meysydd hyn o addysg ryddhadol yn aml yn cael eu gweithredu mewn modd rhagnodol o'r brig i'r bôn, gan orfodi normau o'r diwylliant trech (hy Gogledd Byd-eang, Gorllewin) ar gymunedau neu ieuenctid, yn hytrach na chanoli gwybodaeth leol yn y gweithredoedd o trawsnewid a rhyddhau. Wrth i heddwch, cyfiawnder cymdeithasol, ac addysg hawliau dynol ddod yn feysydd sy’n cael eu derbyn a’u prif ffrydio’n fwy eang, mae’n fwyfwy hanfodol i ysgolheigion ac ymarferwyr gwestiynu sut mae profiadau ac arferion lleol yn llunio ac yn herio rhai o’r rhagdybiaethau, disgyrsiau ac arferion normadol a chyffredinol. fframio gwreiddiau'r meysydd. Trwy archwilio'r ffyrdd y mae mannau addysgol ffurfiol, heb fod yn ffurfiol ac anffurfiol yn ail-ddychmygu addysg drwyddo partneriaethau a mentrau cymunedol mae ysgolheigion ac ymarferwyr yn cael cipolwg dyfnach ar ailstrwythuro a gwella addysg ar gyfer byd tecach a chyfiawn yn gymdeithasol. 

Rydym yn gwahodd ymarferwyr, ysgolheigion, artistiaid, a sefydliadau cymunedol, sy’n ymwneud â heddwch cymunedol, cyfiawnder cymdeithasol, a/neu bartneriaethau addysg hawliau dynol (a ddiffinnir yn fras) ar gyfer trawsnewid a newid cymdeithasol i gyflwyno crynodebau ar gyfer y gyfrol olygedig arfaethedig hon. . Rydym yn deall cymunedol yn y cyd-destun hwn i gynnwys aelodau o gymuned mewn partneriaethau – gyda’i gilydd a/neu unigolyn allanol neu grŵp o ymchwilwyr, ymarferwyr, artistiaid ac ati – sy’n dangos nodweddion megis cyd-deimladau o ymddiriedaeth, pŵer a rennir a gwneud penderfyniadau, a perthynas ddwyochrog rhwng dysgu ac addysgu, a chyfnewid syniadau'n agored. e cysyniadoli partneriaethau cymunedol mewn sawl ffordd, gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i gyfranogiad cydweithredol mewn mudiadau cymdeithasol, rhaglenni ysgol, sefydliadau cymunedol, clybiau allgyrsiol, prosiectau ymchwil, mentrau celfyddydol, cyfraniadau damcaniaethol, cyfleoedd datblygiad proffesiynol, mentrau addysgol, a dinesig gweithredoedd.

Rydym yn ceisio amlygu ymchwil, prosiectau, a chyfraniadau damcaniaethol sy'n canolbwyntio ar arferion cymunedol sy'n gweithio tuag at degwch a chyfiawnder mewn lleoliadau addysg cymunedol a ffurfiol. Mae gennym ddiddordeb mewn partneriaethau sy'n pwysleisio ac yn canoli cyfranogiad ieuenctid a chymunedol, asiantaeth drawsnewidiol, a grymuso fel modd o wella canlyniadau addysgol nid yn unig o fewn eu cyd-destunau diwylliannol a gwleidyddol priodol, ond hefyd rhai sy'n gweithio tuag at adeiladu diwylliannau heddwch, hawliau dynol, a cyfiawnder cymdeithasol yn ysgrifenedig mawr. Rydym yn agored i sawl math o gyflwyniadau – astudiaethau achos empirig a phrosiectau ymchwil, myfyrdodau a thraethodau artistig a thrwy brofiad, traethodau damcaniaethol ar y maes a’i berthynas ag arferion cymunedol – a mwy.

Rhai o’r cwestiynau, ymhlith eraill, y mae gennym ddiddordeb ynddynt yw:

  • Sut mae arferion cymunedol mewn addysg ryddhadol yn amharu ar a herio strwythurau hierarchaidd dominyddol addysgu a dysgu, ymchwil, actifiaeth ac ati?
  • Sut mae arferion cymunedol yn cryfhau ymchwil a/neu ymarfer mewn addysg ryddhadol?
  • Sut gall arferion cymunedol fod o fudd i gymunedau lleol? Sut yn ei dro y gall hyn lunio blaenoriaethau byd-eang?
  • Beth yw heriau arferion cymunedol mewn addysg ryddhadol i ymchwilwyr/ymarferwyr/aelodau cymunedol?
  • Beth yw damcaniaethau neu fodelau newydd o arferion cymunedol mewn addysg ryddhadol?

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno crynodebau yw Tachwedd 1, 2023.  Y terfyn geiriau haniaethol yw 500 o eiriau. Llenwch hwn os gwelwch yn dda ffurflen i gyflwyno eich crynodeb a gwybodaeth gysylltiedig.

Byddwn yn hysbysu awduron o grynodebau dethol trwy e-bost erbyn Rhagfyr 15, 2023.

Disgwylir cyflwyniadau penodau llyfr llawn (uchafswm o 8000 o eiriau, gan ddefnyddio canllawiau APA) erbyn 1 Gorffennaf, 2024.

Rydym mewn trafodaethau gyda dwy wasg, a’n nod yw cyflwyno’r cynnig llyfr erbyn Ionawr 2024.

Sylwch nad yw cyhoeddi wedi'i warantu hyd nes y bydd cyflwyniadau penodau llawn yn cael eu hadolygu'n drylwyr gan gymheiriaid.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig