Galwad am Geisiadau: Cymrodoriaeth Cora Weiss ar gyfer Adeiladwyr Heddwch Merched Ifanc

Mae'n bleser gan Rwydwaith Byd-eang Adeiladwyr Heddwch Menywod (GNWP) gyhoeddi ei bedwaredd Gymrodoriaeth Cora Weiss flynyddol ar gyfer Adeiladwyr Heddwch Merched Ifanc. Wedi'i lansio yn 2015, nod y Gymrodoriaeth yw cefnogi datblygiad menywod ifanc sy'n adeiladu heddwch a sicrhau bod mwy o bobl ifanc yn rhannu gweledigaeth Cora ar gyfer heddwch cynaliadwy a chydraddoldeb rhywiol fel rhannau cryf ac annatod o'n diwylliant byd-eang.

Dyddiad cau cais: Efallai y 31, 2019
[icon name = "download" class = "" unprefixed_class = ""] dadlwythwch feini prawf y cais yma

Gofynion cymhwyster

I fod yn gymwys ar gyfer Cymrodoriaeth Cora Weiss, rhaid i ymgeiswyr fodloni'r meini prawf canlynol:

 1. O leiaf dwy flynedd o brofiad o wirfoddoli neu gyflogaeth mewn sefydliad eirioli hawliau menywod / hawliau dynol / heddwch.
 2. Dwy flynedd o brofiad gwaith mewn eiriolaeth polisi ar hawliau menywod, hawliau dynol, heddwch a materion cyfiawnder cymdeithasol eraill, gan gynnwys dealltwriaeth o Benderfyniad 1325 Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ar Fenywod, Heddwch a Diogelwch, a deddfau a pholisïau cysylltiedig;
 3. Gradd Baglor mewn cysylltiadau rhyngwladol, menywod / astudiaethau rhyw neu unrhyw un o'r gwyddorau cymdeithasol;
 4. Wedi byw neu weithio mewn gwlad sy'n datblygu am o leiaf dwy flynedd; a
 5. Hyfedredd llawn yn Saesneg. Gan y bydd y gymrodoriaeth yn digwydd yn Efrog Newydd lle mae'r gymuned ryngwladol yn cael ei chasglu'n bennaf, mae hyfedredd llwyr yn yr iaith Saesneg yn hanfodol. Mae hyfedredd mewn unrhyw iaith arall gan y Cenhedloedd Unedig yn fantais.

Meini prawf dethol

Bydd ymgeiswyr yn cael eu gwerthuso ar sail y meini prawf canlynol:

 1. Gwybodaeth am Benderfyniadau Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig (UNSCR) 1325, 1820 a 2250 ar Fenywod, Heddwch a Diogelwch, a deddfau a pholisïau cysylltiedig;
 2. Y gallu i ddefnyddio'r sgiliau a'r cyfleoedd rhwydweithio a gafwyd o'r Gymrodoriaeth hon mewn ymgymeriad tebyg, megis gweithio gyda sefydliad cymdeithas sifil sy'n eiriol dros fenywod, heddwch a diogelwch, am o leiaf 2 flynedd ar ôl cwblhau'r Gymrodoriaeth;
 3. Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol ar fenywod, materion heddwch a diogelwch, ar lafar ac yn ysgrifenedig. Mae angen sgiliau siarad ac ysgrifennu cryf iawn yn Saesneg.
 4. Y gallu a'r parodrwydd i deithio i wledydd yr effeithir arnynt gan wrthdaro.

(Sylwer: Mae rhai o'r gwledydd lle mae GNWP yn gweithredu ei waith yn dal i brofi gwrthdaro treisgar neu'n dal i gael eu heffeithio gan ganlyniad gwrthdaro. Mae GNWP yn monitro'r sefyllfa ddiogelwch yn agos yn yr holl wledydd y mae'n gweithio ynddynt i sicrhau ei bod yn ddiogel i'w staff, a'i holl aelodau tîm a phartneriaid i deithio. Bydd yn rhaid i Gymrawd Cora Weiss lofnodi contract yn cytuno i deithio.)

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael cyfle i weithio gyda GNWP am flwyddyn ar ei eiriolaeth fyd-eang yn y Cenhedloedd Unedig i hyrwyddo gweithrediad Penderfyniadau Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig (UNSCR) 1325 a 1820 ar Fenywod, Heddwch a Diogelwch, a deddfau a pholisïau cysylltiedig, a rhedeg swyddfa ryngwladol o ddydd i ddydd yn Efrog Newydd. Bydd hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Cymryd rhan a chynrychioli GNWP mewn amryw o ddigwyddiadau a chyfarfodydd yn y Cenhedloedd Unedig neu'r rhai a drefnir gan y Cenhedloedd Unedig, Aelod-wladwriaethau, cymdeithas sifil a sefydliadau academaidd yn Efrog Newydd;
 • Cefnogaeth i brosiectau ymchwil GNWP a chyhoeddiadau amrywiol, gan gynnwys datganiadau, briffiau polisi, astudiaethau achos, cynigion prosiect ac adroddiadau;
 • Cefnogaeth logistaidd a gweinyddol ym mhob maes o weithrediadau GNWP.

Yn ogystal, bydd yr ymgeisydd hefyd yn cael cyfle i gymryd rhan ym mentrau rhanbarthol, cenedlaethol a lleol GNWP fel Lleoleiddio UNSCR 1325 a 1820, a'r rhaglen Merched Ifanc dros Heddwch ac Arweinyddiaeth. Bydd hyn yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

 • Cysylltu â phartneriaid lleol a'u cefnogi wrth baratoi'n logistaidd a sylweddol ar gyfer y gweithgareddau, a theithio gwirioneddol i gefnogi gweithredu yn y wlad;
 • Cefnogaeth i baratoi cyllidebau, adroddiadau ariannol a naratif o weithgareddau;
 • Cyfrannu at baratoi deunyddiau gweithdy, megis matricsau modiwl, dadansoddiadau o anghenion hyfforddi, ac arolygon cyn ac ar ôl gweithdy; a
 • Ysgrifennu a lledaenu blogiau a deunyddiau cyhoeddusrwydd eraill i hyrwyddo amrywiol fentrau GWNP.

Bydd blwyddyn y Gymrodoriaeth yn cychwyn ym mis Medi 2019 ac yn dod i ben ym mis Medi 2020. Bydd GNWP yn ymdrin â hedfan awyr rownd o'r wlad wreiddiol i Efrog Newydd, ystafell a bwrdd, yswiriant iechyd, cludiant lleol, a threuliau personol eraill y cymrawd.

Rhestr wirio o'r dogfennau gofynnol

 1. Ffurflen gais wedi'i llenwi yn Saesneg. Sylwch, er bod GNWP wedi rhyddhau'r hysbyseb hon mewn gwahanol ieithoedd, mae'n hanfodol cyflwyno cais wedi'i gwblhau yn Saesneg. Mae'r ffurflen gais ar gael yma.
 2. Traethawd heb fod yn fwy na 3 thudalen sy'n esbonio pam rydych chi'n gwneud cais am Gymrodoriaeth Cora Weiss
 3. Dau lythyr cyfeirio. Dylai llythyrau cyfeirio gynnwys pa mor hir y mae'r ysgrifennwr wedi adnabod yr ymgeisydd ac ym mha rinwedd, sylwadau ar botensial yr ymgeisydd i gael effaith ym maes menywod, heddwch a diogelwch, ac unrhyw brofiad blaenorol perthnasol.

Gellir anfon ceisiadau at: cymrodoriaeth.gnwp@gmail.com. Dylai'r holl ddeunyddiau cais gofynnol fod yn gyflawn a'u cyflwyno gyda'i gilydd mewn un e-bost. Ni fydd dogfennau a anfonir ar wahân yn cael eu hadolygu ac ystyrir ceisiadau yn anghyflawn.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw Mai 31, 2019.

 

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig