Cylchol

Cyfarfod Addysgu am Oes y Byd

Gweminar / Digwyddiad Rhithiol

Mae Cyfarfod Educating for Life World (Tachwedd 2-6, 8) yn brosiect sy'n ceisio adlewyrchu a chreu deialog ynghylch addysg, y ffyrdd o fyw yr ydym wedi'u mabwysiadu fel dynoliaeth a'r posibiliadau o'u trawsnewid trwy addysg wahanol. 

Y 3edd Gynhadledd Ryngwladol - Paulo Freire: Yr Etifeddiaeth Fyd-eang

Gweminar / Digwyddiad Rhithiol

Bydd y 3edd Gynhadledd Ryngwladol - Paulo Freire: Yr Etifeddiaeth Fyd-eang (Tachwedd 29-Rhagfyr 2), yn dod ag addysgwyr, academyddion, myfyrwyr, ymchwilwyr ac ymarferwyr ynghyd i fyfyrio ar statws cyfredol ei feddwl addysgeg a'i gymhwysiad ar draws amrywiaeth eang o disgyblaethau academaidd. 

$ 75

Cwrs Tystysgrif ar FERCHED, HEDDWCH A DIOGELWCH

Cwrs ar-lein

Mae'r cwrs ar-lein (Rhagfyr 3-18) yn gwrs blaenllaw o Rwydwaith Rhanbarthol y Merched lle mae'r cyfranogwyr a ddewiswyd yn cael cyfle i ryngweithio â menywod sy'n ymarferwyr heddwch, gweithwyr proffesiynol y gyfraith ffeministaidd ac actifyddion blaenllaw nid yn unig o Dde Asia ond hefyd o Dde Asia ond hefyd o Dde Asia ond hefyd o rhanbarthau eraill y byd.

Rhyfel a'r Amgylchedd (Cwrs Ar-lein)

Gweminar / Digwyddiad Rhithiol

Yn seiliedig ar ymchwil ar heddwch a diogelwch ecolegol, mae'r cwrs ar-lein hwn gan World BEYOND War yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng dau fygythiad dirfodol: rhyfel a thrychineb amgylcheddol. (Ion 17 - Chwefror 27, 2022)

$ 100
Cylchol

Diwrnod Rhyngwladol Addysg

Byd-eang

Mae addysg yn hawl ddynol, yn fudd cyhoeddus ac yn gyfrifoldeb cyhoeddus. Cyhoeddodd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 24 Ionawr fel Diwrnod Addysg Rhyngwladol, i ddathlu rôl addysg ar gyfer heddwch a datblygiad.

Cylchol

Diwrnod Cyfiawnder Cymdeithasol y Byd

Byd-eang

Ar 26 Tachwedd 2007, datganodd y Cynulliad Cyffredinol y bydd 20 Chwefror, gan ddechrau o drydedd sesiwn chwe deg a thrigain y Cynulliad Cyffredinol, yn cael ei ddathlu'n flynyddol fel Diwrnod Cyfiawnder Cymdeithasol y Byd.

Cylchol

Diwrnod y Ddaear

Byd-eang

Bob blwyddyn ar Ebrill 22, mae Diwrnod y Ddaear yn nodi pen-blwydd geni'r mudiad amgylcheddol modern ym 1970.

Cylchol

Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais Rhywiol mewn Gwrthdaro

Byd-eang

Mae'r Cenhedloedd Unedig yn cyhoeddi Mehefin 19 bob blwyddyn y Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais Rhywiol mewn Gwrthdaro, er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r angen i roi diwedd ar drais rhywiol sy'n gysylltiedig â gwrthdaro, i anrhydeddu dioddefwyr a goroeswyr trais rhywiol o amgylch y byd, ac i dalu teyrnged i bawb sydd wedi ymroi eu dewr i'w bywydau ac wedi colli eu bywydau wrth sefyll i fyny dros ddileu'r troseddau hyn.

Cylchol

Diwrnod Hiroshima

Byd-eang

Mae Diwrnod Hiroshima yn cael ei arsylwi bob blwyddyn ar y 6ed o Awst ar ben-blwydd y bomio atomig ar Hiroshima a Nagasaki ym 1945. 

Cylchol

Diwrnod Nagasaki

Byd-eang

Mae Diwrnod Nagasaki yn cael ei arsylwi bob blwyddyn ar y 9fed o Awst ar ben-blwydd bomio atomig Nagasaki ym 1945.

Cylchol

Diwrnod Ieuenctid Rhyngwladol

Byd-eang

Mae Diwrnod Rhyngwladol Ieuenctid yn cael ei goffáu bob blwyddyn ar 12 Awst, gan ddod â materion ieuenctid i sylw'r gymuned ryngwladol a dathlu potensial ieuenctid fel partneriaid yn y gymdeithas fyd-eang heddiw.

Cylchol

Diwrnod Rhyngwladol Di-drais

Byd-eang

Mae Diwrnod Rhyngwladol Di-Drais yn cael ei arsylwi ar 2 Hydref, pen-blwydd Mahatma Gandhi, arweinydd mudiad annibyniaeth India ac arloeswr athroniaeth a strategaeth di-drais.

Cylchol

Diwrnod Athrawon y Byd

Byd-eang

Yn cael ei gynnal yn flynyddol ar 5 Hydref er 1994, mae Diwrnod Athrawon y Byd yn coffáu pen-blwydd mabwysiadu Argymhelliad ILO / UNESCO 1966 ynghylch Statws Athrawon. Mae'r Argymhelliad hwn yn gosod meincnodau ynghylch hawliau a chyfrifoldebau athrawon a safonau ar gyfer eu paratoad cychwynnol ac addysg bellach, recriwtio, cyflogaeth, ac amodau addysgu a dysgu.

Cylchol

Diwrnod Rhyngwladol y Girl Plentyn

Byd-eang

Ers 2012, mae 11 Hydref wedi'i nodi fel Diwrnod Rhyngwladol y Ferch. Nod y diwrnod yw tynnu sylw a mynd i'r afael â'r anghenion a'r heriau y mae merched yn eu hwynebu, wrth hyrwyddo grymuso merched a chyflawni eu hawliau dynol.

Cylchol

Diwrnod Plant y Byd

Byd-eang

Sefydlwyd Diwrnod Plant y Byd gyntaf ym 1954 fel Diwrnod Plant Cyffredinol ac mae'n cael ei ddathlu ar 20 Tachwedd bob blwyddyn i hyrwyddo undod rhyngwladol, ymwybyddiaeth ymhlith plant ledled y byd, a gwella lles plant.