Adeiladu Ymddiriedolaeth mewn System Addysg Torredig (Myanmar)

(Erthygl wreiddiol: UNICEF - Dysgu dros Heddwch, Medi 14, 2015)

Mae aelodau o dîm ymchwil Amsterdam-Myanmar wedi bod yn archwilio proses diwygio addysg Myanmar a'r tensiynau cysylltiedig sydd wedi datblygu rhwng y rhai sy'n ymgysylltu'n amrywiol ac yn buddsoddi yn y sector.

Ar ôl degawdau o esgeulustod ar yr un pryd ac arfer polisi cyfyngol gan y fyddin flaenorol a oedd yn rheoli, mae'r diwygiadau addysg parhaus cyfredol yn rhoi cyfle i ailwampio system sydd angen sylw. Fodd bynnag, mae gweledigaethau, blaenoriaethau ac agendâu cystadleuol wedi gwneud hon yn broses lawn.

Er gwaethaf proses ymgynghori a lansiwyd fel rhan o'r Adolygiad Cynhwysfawr o'r Sector Addysg 2012-14, mae llawer wedi teimlo nad aethpwyd i'r afael â'u pryderon wrth lunio diwygiadau sydd wedi gwaethygu diffyg ymddiriedaeth dreiddiol. Mae rhanddeiliaid fel myfyrwyr, undebau athrawon a sefydliadau cymdeithas sifil sydd wedi ymgyrchu i gael eu cynnwys wrth wneud penderfyniadau, wedi teimlo eu bod yn cael eu leinio ochr yn y pen draw wrth i'r rhai sydd â rhan uniongyrchol mewn ffurfio polisi aros yn gyfyngedig i'r llywodraeth, nifer fach o arbenigwyr lleol ac a nifer fwy o ymgynghorwyr a sefydliadau rhyngwladol. Ar ôl pasio'r Gyfraith Addysg Genedlaethol ym mis Medi 2014, rhoddodd myfyrwyr ac aelodau o'r Rhwydwaith Cenedlaethol dros Ddiwygio Addysg (NNER) gyhoeddusrwydd i'w hanfodlonrwydd trwy seminarau, digwyddiadau cyhoeddus a phrotestiadau. Ym mis Mawrth eleni, arddangosiadau myfyrwyr cyrraedd uchder wrth i fyfyrwyr protestio a oedd yn ceisio cael gwelliannau i'r gyfraith gwrdd ag ymateb creulon gan yr heddlu a arweiniodd at ddwsinau o arestiadau. Roedd yn atgof graffig o ganlyniadau'r drwgdybiaeth sylfaenol hon sy'n treiddio ar draws cenedlaethau, cysylltiadau gwleidyddol a hunaniaethau ethnig (ymhlith eraill).

Lle gwelwyd bod ymgynghori'n wag ac yn symbolaidd, mae erydiad hyder yn y diwygiadau a'r cyfnod trosglwyddo yn fwy eang wedi cynyddu gelyniaeth. Yn yr un modd, mae dicter hefyd wedi'i gyfeirio tuag at y cymuned ryngwladol am ymddangos fel pe baent yn gor-ymddiried yn rhethreg y newid y mae eraill wedi methu â’i weld yn cael ei drosi’n weithred.

Yn y cyfamser, mae'r Cynllun Sector Addysg Cenedlaethol yn cael ei lunio ar hyn o bryd sy'n ceisio ychwanegu dyfnder i rai o'r materion eang a amlinellir yn y Gyfraith Addysg Genedlaethol. Mae'r potensial ar gyfer antagonism pellach yn amlwg. Fel rhan o'n harchwiliad o'r tensiynau hyn, rydym felly wedi bod yn ceisio delweddu rhai o'r toriadau hyn rhwng yr haenau o randdeiliaid a fuddsoddwyd yn y diwygiadau a'r berthynas â rhai o'r prif faterion sy'n destun dadl.

Diffyg Canolbwyntio - Rhanddeiliaid a Phwyntiau D.ebate yn Diwygiadau Addysg Myanmar:

Dangosir materion sy'n destun dadl tuag at y ganolfan, gyda'r rheini'n ymwneud yn agosach â chyfeirio'r diwygiadau yn union o gwmpas. Dangosir rhanddeiliaid sy'n teimlo eu bod wedi buddsoddi yn y broses ddiwygio ond heb eu cynnwys yn ddigonol fel y cylch allanol. Fodd bynnag, gellir ymgysylltu â chynghreiriau ar draws rhaniadau a bydd gwaith yn y dyfodol yn canolbwyntio ar archwilio'r pwyntiau mynediad ar gyfer adnewyddu perthnasoedd a phartneriaethau gwaith.
Dangosir materion sy'n destun dadl tuag at y ganolfan, gyda'r rheini'n ymwneud yn agosach â chyfeirio'r diwygiadau yn union o gwmpas. Dangosir rhanddeiliaid sy'n teimlo eu bod wedi buddsoddi yn y broses ddiwygio ond heb eu cynnwys yn ddigonol fel y cylch allanol. Fodd bynnag, gellir ymgysylltu â chynghreiriau ar draws rhaniadau a bydd gwaith yn y dyfodol yn canolbwyntio ar archwilio'r pwyntiau mynediad ar gyfer adnewyddu perthnasoedd a phartneriaethau gwaith.

 

 

 

 

 

 

 

Erys pwyntiau dadleuol lluosog. I fyfyrwyr trydyddol, mae materion cyllido, rhyddid academaidd a'r hawl i ffurfio undebau annibynnol ymhlith y blaenoriaethau. Ar gyfer cymunedau ffoaduriaid a mudol ar y ffiniau, materion achredu a chydnabod dysgu blaenorol. Ar gyfer y systemau addysg gyfochrog sy'n gweithredu mewn rhai taleithiau ethnig, mae ymreolaeth addysg, cynnwys y cwricwlwm ac iaith gyfarwyddyd yn parhau i fod heb eu datrys. Yn yr un modd, mae cydnabyddiaeth o gymwysterau a phrofiad athrawon ar draws systemau addysg yn parhau i gael sylw annigonol mewn llwybrau datblygiad proffesiynol.

Fodd bynnag, er bod potensial ar gyfer antagoniaeth a dadansoddiad o ymddiriedaeth, mae cyfle hefyd o reidrwydd i ailadeiladu ymddiriedaeth ar draws y rhaniadau hyn. Mae cymryd rhan yn y broses ddiwygio yn brofiad newydd i bawb sy'n cymryd rhan a gall y weithred o gymryd rhan ynddo'i hun hyrwyddo rhai camau tuag at gymodi. Bydd dod o hyd i'r llwybrau i sefydlu ymddiriedaeth yn y perthnasoedd newydd hyn yn rhan o'r broses drosglwyddo.

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig