Budaya Damai di Sekolah - Diwylliant Heddwch yn yr Ysgol (Indonesia)

(Wedi'i ymateb o: Media Indonesia, Ionawr 17, 2022. Mae'r erthygl wreiddiol yn iaith Indoneseg.)

Diwylliant Heddwch yn yr Ysgol

Gan Dody Wibowo
Cyfarwyddwr Eiriolaeth a Grymuso Cymunedol Sefydliad Sukma

Mae datrys problemau gan ddefnyddio trais yn dal i fod yn arfer cyffredin a geir yn ein cymdeithas, er enghraifft, achosion o ymladd myfyrwyr, llofruddiaethau, dinistrio cyfleusterau cyhoeddus, ysbeilio yn ystod gwrthdystiadau, a dadleuon gan ddefnyddio geiriau llym ac amhriodol. Mewn gwirionedd nid yw'r defnydd o drais i ddatrys problemau wedi'i wreiddio'n gynhenid ​​mewn bodau dynol. Mae'r defnydd o drais yn ganlyniad i ddysgu, ac oherwydd hynny, gall bodau dynol ddysgu datrys problemau gan ddefnyddio ffyrdd heddychlon a di-drais.

Gellir dechrau creu cymdeithas heddychlon o'r ysgol. Mae’r ysgol, fel bychan o’r gymuned, yn cael y cyfle i ddatblygu diwylliant o heddwch y gall aelodau’r ysgol ei fyw a’i gymhwyso o fewn a thu allan i’r ysgol. Gellir dehongli diwylliant ysgol fel casgliad o werthoedd, credoau, arferion, yn ogystal â rheolau ysgrifenedig ac anysgrifenedig a wneir gan reolwyr yr ysgol i lunio’r ffordd y mae aelodau’r ysgol yn meddwl, yn gweithredu ac yn dysgu (Wibowo, 2020). Yn y cyfamser, mae diwylliant o heddwch, yn dilyn y diffiniad a wnaed gan y Cenhedloedd Unedig trwy Benderfyniad 243/1999, yn ddiwylliant sy'n atal y defnydd o drais wrth ddatrys gwrthdaro, ac wedi'i adeiladu ar addysg heddwch, hyrwyddo datblygiad economaidd a chymdeithasol cynaliadwy, parch dros hawliau dynol, dathlu amrywiaeth, cydraddoldeb rhwng menywod a dynion, a chyfranogiad democrataidd pob bod dynol. Yna mae diwylliant ysgol heddychlon yn set o werthoedd, credoau, gweithredoedd, yn ogystal â rheolau a bennir gan reolwyr yr ysgol i ddod yn ganllaw i aelodau'r ysgol fel eu bod yn dod yn unigolion sy'n cynnal amrywiol agweddau ar heddwch ym mhob ffordd o fyw. Felly sut olwg sydd ar ddiwylliant o heddwch mewn ysgolion?

5S Diwylliant dros heddwch

Mae llawer o sefydliadau addysgol yn Indonesia wedi mabwysiadu 5S fel diwylliant ysgol. Mae 5S yn cynnwys pum gair, sef senyum (rhowch wên i eraill), sapa (rhowch gyfarchiad i eraill), salam (mae'n golygu rhoi cyfarchiad i eraill hefyd ond mae hefyd yn air Arabeg sy'n golygu 'heddwch'), sopan (byddwch yn barchus at eraill), a santun (bod yn amyneddgar ac yn ddigynnwrf). Yn anffodus, mae disgrifiad manwl o ystyr pob gair yn 5S yn dal yn anodd ei ddarganfod. Ydy senyum neu wenu yn golygu gwenu ar eraill a sapa neu gyfarchiad yn golygu dweud helo wrth eraill? A allwn fynd â’r pum gair hyn ymhellach a’u cysylltu â diwylliant o heddwch? Yr ateb yw ei fod yn bosibl.

Gellir dehongli'r gair senyum neu wên fel atgof i aelodau'r ysgol wneud yr ysgol yn amgylchedd cefnogol i ddysgu ynddo. Pan fo aelodau'r ysgol yn rhannu gwen, maent yn dangos didwylledd wrth gefnogi ei gilydd i ddysgu. Mae gwenu yn annog cyfleoedd cyfartal i aelodau'r ysgol ddysgu fel nad oes neb yn cael ei adael ar ôl. Os oes gan fyfyrwyr broses ddysgu araf, bydd yr athro a'i ffrindiau yn eu helpu gyda gwên. Yn yr un modd, ar gyfer athrawon, mae cydweithwyr yn cefnogi ac yn helpu ei gilydd i hwyluso'r broses addysgu a dysgu oherwydd eu bod yn deall eu bod yn dîm sy'n addysgu'r myfyrwyr.

Mae sapa neu gyfarchiad yn atgoffa cymuned yr ysgol i sefydlu cyfeillgarwch a gweithredu'n deg beth bynnag fo cefndir a hunaniaeth unigolion. Defnyddir amgylchedd yr ysgol i ddysgu am wahaniaethau, perthnasoedd pŵer, a phethau eraill sy'n bwysig ar gyfer byw gydag amrywiaeth. Anogir aelodau’r ysgol i symud o’r lefel isaf wrth ymateb i wahaniaethau, sef goddefgarwch, i’r lefel uchaf, sy’n dathlu amrywiaeth.

Mae Salam, sydd yn Indonesia yn golygu cyfarch ond sydd hefyd ag ystyr Arabeg 'heddwch,' yn annog aelodau'r ysgol i ddysgu'r gwerthoedd, y wybodaeth a'r sgiliau ar gyfer heddwch, eu hymarfer bob dydd, a chyfrannu'n weithredol at greu amgylchedd heddychlon y tu mewn a'r tu allan i'r ysgol. Nid cyfarchion rhwng aelodau ysgol yn unig yw cyfarchion, ond sut mae cyfarchion sy’n dod â heddwch yn cael eu hamlygu mewn gwahanol elfennau mewn ysgolion, yn amrywio o reolau, gweithgareddau arferol, i seilwaith ysgol, y gellir eu defnyddio i annog diwylliant o heddwch ac osgoi gwahanol fathau o trais, boed yn uniongyrchol, strwythurol neu ddiwylliannol.

Mae’r gair sopan neu barch yn atgoffa aelodau’r ysgol i gyfathrebu â’i gilydd yn barchus. Anogir cyfathrebu rhwng myfyrwyr, yn ogystal ag aelodau eraill yr ysgol, i ddefnyddio geiriau da i osgoi bwlio. Mae angen i sgiliau cyfathrebu effeithiol a di-drais, yn ogystal â'r sgil i gymryd rhan mewn deialog, fod y sgiliau y mae'n rhaid i aelodau ysgol feddu arnynt fel eu bod yn gwybod sut i gyfathrebu eu problemau'n dda heb orfod defnyddio sarhaus os ydynt mewn sefyllfa o wrthdaro. iaith.

Yn olaf, mae'r gair santun neu 'amyneddgar a llonydd' yn atgoffa aelodau'r ysgol i fod yn amyneddgar a digynnwrf wrth wynebu sefyllfaoedd amrywiol, yn enwedig pan fo problemau'n codi. Anogir aelodau'r ysgol i beidio â gwneud dyfarniadau ar unwaith ond i ddeall y broblem yn gynhwysfawr ac o safbwyntiau amrywiol er mwyn gallu cynhyrchu datrysiad boddhaol i bob parti. Mae amynedd a thawelwch hefyd yn annog aelodau'r ysgol i beidio â defnyddio trais corfforol, seicolegol neu eiriol wrth ddatrys problemau.

Ymrwymiad i ddiwylliant o heddwch

Diwylliant ysgol yw enaid ysgol. Bydd ysgolion sy'n dilyn gwerthoedd, credoau ac arferion heddwch fel eu diwylliant ysgol yn arfogi aelodau'r ysgol i ddelio â phroblemau a gwrthdaro amrywiol mewn bywyd bob dydd, y tu mewn i amgylchedd yr ysgol a thu allan. Bydd gan aelodau ysgol sy'n gyfarwydd â diwylliant o heddwch sgiliau amrywiol, megis meddwl yn feirniadol, dadansoddi problemau, datrys gwrthdaro, a datrys problemau yn greadigol. Bydd y sgiliau hyn yn atal aelodau ysgol rhag defnyddio trais i ddatrys problemau (Gruenert a Whitaker 2015).

Am y rheswm hwn, mae'n hollbwysig i ysgol wneud diwylliant o heddwch o ddifrif yn sylfaen i ddiwylliant ysgol. Dylai rheolwyr yr ysgol roi sylw i wahanol agweddau ar amgylchedd yr ysgol, yn amrywio o reoliadau, gweithgareddau arferol, a hyd yn oed seilwaith yr ysgol, p'un a all pob un ohonynt gefnogi aelodau ysgol i fewnoli gwerthoedd heddwch, gwybodaeth a sgiliau. Er enghraifft, a yw gosod aphorisms gan ffigurau pwysig ar wal yr ysgol i gefnogi diwylliant yr ysgol wedi talu sylw i gynrychiolaeth menywod, neu mewn enghraifft arall, a yw myfyrwyr â chyfyngiadau corfforol yn cael yr un cyfle i enwebu eu hunain ag ymgeiswyr ar gyfer myfyrwyr. llywydd y cyngor.

Nid dim ond slogan sy’n ymddangos yn aml ar waliau ysgol yw diwylliant ysgol ac sy’n sero o ran gweithredu. Yn lle hynny, mae diwylliant ysgol yn ymrwymiad gan reolwyr yr ysgol ac aelodau'r ysgol sy'n ymwybodol y bydd diwylliant ysgol da yn siapio aelodau'r ysgol yn unigolion da a fydd yn gallu cyfrannu at drawsnewid diwylliannau drwg mewn cymdeithas. Ar ben hynny, os ydym am newid diwylliant trais yn y gymdeithas, dylai ffurfio a chryfhau diwylliant o heddwch mewn ysgolion fod yn un o'n hymdrechion i gyflawni'r trawsnewid.

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig