Bomio Brwsel: Beth allwn ei wneud

Bomio Brwsel: Beth Allwn Ni Ei Wneud

Kai Frithjof Brand-Jacobsen, Cyfarwyddwr yr Adran Gweithrediadau Heddwch (DPO) - PATRIR

(Erthygl wreiddiol: Byddwch y Newid, Mawrth 23 2016)

Yn wyneb yr ymosodiadau ym Mrwsel a Mosul, y rhyfeloedd yn Syria, Irac, Libya ac Yemen, yr ymosodiadau o’r blaen ym Mharis, a’r hyn sy’n ymddangos fel morglawdd cyson o ddigwyddiadau o drais, terfysgaeth a rhyfel mewn cymaint o rannau o’r fyd, mae llawer ohonom yn aml yn teimlo'n ddi-rym - ar ôl yn pendroni beth allwn ei wneud ac a fydd yn dod i ben neu'n newid byth. Mae llawer ohonom hefyd - llawer, miliynau lawer a channoedd o filiynau - eisiau ac yn gwybod hynny rhaid iddo newid - ac nad yr hyn sy'n cael ei wneud nawr, p'un ai gan lywodraethau neu actorion nad ydynt yn wladwriaeth fel ISIS, yw'r ateb, ond mae'n rhan o'r broblem y mae'n rhaid i ni ei goresgyn.

Isod mae 10 cam y gallwn eu gwneud - tymor byr a thymor hir - i oresgyn y terfysgaeth a'r rhyfel yr ydym yn ei weld - ym Mrwsel, ym Mharis, yn Syria, Twrci, Irac, Libya, Yemen a mannau eraill. Mae yna 10. Mae yna lawer, llawer mwy. Byddem yn eich gwahodd i ychwanegu sylwadau, awgrymiadau, ac ychwanegol syniadau ar gyfer gweithredu a chamau ymarferol. Yn fwy na hynny: byddem yn gofyn ac yn eich gwahodd i ymuno â ni a miliynau yn fwy, a chydweithio i ddod â chylchoedd rhyfel a thrais i ben yn dwysáu yn hytrach na datrys yr union broblemau y mae angen inni fynd i'r afael â hwy. Mae PATRIR - Sefydliad Heddwch Rwmania - wedi ymrwymo i weithredu a gwaith ymarferol ar y ddaear gyda'n cynghreiriaid a'n partneriaid yn Irac, Syria, Libya ac Yemen yn gweithio i ddod â'r rhyfeloedd a'r trais yn y gwledydd hynny i ben, a gweithredu ymarferol a gweithio i ymgysylltu â llywodraethau a phobl yn Ewrop, Gogledd America a mannau eraill i newid ein polisïau a'n gweithredoedd ein hunain sy'n danwydd ac rhan o y terfysgaeth a'r rhyfel sy'n digwydd yn y gwledydd hyn ac mewn mannau eraill. Rydym yn gwybod serch hynny na ellir gwneud hyn ar ei ben ei hun. Fod yna lawer o unigolion anhygoel, dinasyddion, myfyrwyr, rhieni, newyddiadurwyr, artistiaid, gwleidyddion, gweithredwyr ac eraill ledled y byd sy'n gwybod nad terfysgaeth, rhyfel a thrais fel ymateb i derfysgaeth, rhyfel a thrais yw'r ateb ond dwysáu parhaus. a gwaethygu'r broblem. Rydyn ni'n gwybod hyn - ac felly rydyn ni'n estyn allan atoch chi i weld sut gallwn ni wneud mwy gyda'n gilydd, a'i atal.

10 Camau Gweithredu: Rhannwch y rhain yn fras. Gellir ail-argraffu / ailargraffu'r erthygl hon. 

1. Ymgyrch dros Waharddiad ar Fasnach a Gwerthiant Arfau i bob gwlad yn y Dwyrain Canol a Gogledd Affrica yn ymwneud ag ariannu rhyfeloedd ac ymosodiadau ar sifiliaid yn yr ardal, gan gynnwys Saudia Arabia, Twrci, Iran, Israel a'r Aifft. Mae Gwlad Belg eisoes wedi arwain y ffordd gyda gwaharddiad ar werthu arfau i Saudi Arabia. Dylid adeiladu ar hyn a'i ymestyn gan gynnwys gwaharddiad cyfan ledled yr UE;

2. Datblygu platfform undod rhyngwladol gweithredol a chadarn gyda phobl Syria, Irac, Libya ac Yemen yn gweithio i ddod â'r rhyfeloedd yn eu gwledydd i ben - gan gynnwys ymgyrchu uniongyrchol / gweithredol o fewn gwledydd yn Ewrop, Gogledd America, a thrwy'r Dwyrain Canol a Gogledd Affrica i ddod â pholisïau o'n hymgysylltiad ein hunain i mewn i ryfeloedd yn y gwledydd hynny, eu cyfrannu atynt a'u cynyddu. Mae ymateb degau o filoedd o ddinasyddion ledled Ewrop i ddarparu cymorth a chefnogaeth ddyngarol yn rhagorol - ac mae angen ei gynyddu. Yn ychwanegol at hyn serch hynny, mae angen i ni fynd sawl cam ymhellach a dechrau i. cefnogaeth weithredol ac ymarferol, go iawn i ddinasyddion dewr YN Syria, Irac, Libya ac Yemen sy'n gweithio i ddod â'r rhyfeloedd yn eu gwledydd i ben; ii. ymgysylltu YN EIN GWLEDYDD EICH HUN i newid polisïau a gweithredoedd negyddol / trais a rhyfel sy'n cynyddu ymhellach i ryfeloedd yn y rhanbarth ac sy'n eu tanio - ac sydd eu hunain yn arwain at ddinistr eang ac anafusion sifil; iii. gweithio'n weithredol i sicrhau ymgysylltiad go iawn ar y lefelau diplomyddol a gwleidyddol i sicrhau cytundebau heddwch yn Syria, Libya, Yemen ac Irac.

3. Gall dinasyddion - a llywodraethau, y cyfryngau, a ffigurau cymdeithasol, diwylliannol, crefyddol a ffigurau eraill - hefyd wneud llawer mwy i roi naratif ac ymarfer o ddeialog, dathlu a pharch at amrywiaeth a'i gilydd, a chadarnhau'r gwerthoedd a'r egwyddorion rydym yn credu ynddynt yn gadarnhaol.; a pheidio â gadael y gofod yn bennaf neu ddim ond i negeseuon 'gwarantu', 'terfysgaeth' neu 'ni yn eu herbyn'. Nid dyma mae'r rhan fwyaf ohonom ni'n credu ynddo. Nid dyna mae'r mwyafrif ohonom ni eisiau - yng Ngwlad Belg, yn Ewrop, yng Ngogledd America ... ac yn Syria, Irac, Libya, Yemen ac mewn mannau eraill - ond mae angen i ni fod yn llawer mwy egnïol, yn fwy creadigol, yn fwy… llawen, ysbrydoledig, dewr wrth wneud hynny'n weladwy.

4. Fel rhan o 1, 2 a 3 uchod, byddai'n hyfryd gwneud hynny cynnal fforymau ym mhob dinas fawr ac mewn ysgolion a phrifysgolion ledled Ewrop ac yn mynd i'r afael â nhw'n rhyngwladolyn union y mater o sut ydyn ni'n mynd i'r afael â, ymateb i, a goresgyn gyrwyr, amodau ac achosion anoddefgarwch, delweddau'r gelyn, a phob trais eithafol, terfysgaeth a rhyfel - gan wladwriaethau ac actorion nad ydynt yn daleithiau - ledled Ewrop, Gogledd America, Syria, Irac, Libya, Yemen ac yn ehangach. Nid yw'r 'ymosodiadau' hyn yn digwydd yn Ewrop na'r Unol Daleithiau yn unig. Mae Llywodraethau Ewropeaidd a’r Unol Daleithiau HEFYD eu hunain yn ymwneud â chynnal ymosodiadau yn Syria, yn Irac, yn Libya, ac wrth ddarparu arfau ar gyfer ymosodiadau yn y gwledydd hynny ac Yemen, sy’n gyfrifol am ladd degau o filoedd o sifiliaid i gyd. Yn yr un modd cawsom fudiad gwrth-apartheid byd-eang i gefnogi pobl De Affrica yn y 1970au a'r 80au, yn yr un ffordd rydym wedi adeiladu symudiadau ar yr amgylchedd, hawliau sifil, hawliau menywod, a llawer mwy, mae angen a symudiad byd-eang nawr - ac ym mhob un o'n cymunedau a'n gwledydd - i drawsnewid sut mae'r byd yn delio â gwrthdaro, trais, rhyfel a “therfysgaeth” - i ddod â chylchoedd cyson o drais a pholisïau a mesurau sydd eu hunain yn dreisgar ac sy'n cynyddu ac yn dwysau trais. , a methu mewn unrhyw ffordd â datrys neu fynd i'r afael â'r materion go iawn - a chyflwyno dewisiadau amgen go iawn. Ein bywydau, ein cymunedau, ein gwledydd - pob un ohonom - sy'n cael eu heffeithio, ac mae'n bryd inni newid y polisïau a'r mesurau sy'n gwaethygu'r broblem hon o bob cyfeiriad.

5. Creu un wefan / platfform gwe a fyddai'n dwyn ynghyd yr erthyglau, dadansoddiad, areithiau, fideos, sesiynau tiwtorial, a gwybodaeth a ffynonellau da a all helpu pobl i 'wneud synnwyr' o'r hyn sy'n digwydd a pham, a hefyd dangos yr hyn yr ydym yn ei wneud yn gallu gwneud - yn ein cymunedau, yn rhyngwladol, gyda'n gilydd - a helpu pobl i rannu syniadau yn greadigol, annog gweithredu, ysbrydoli ymgysylltiad, byddai hefyd yn gam pwysig. Mae yna ddeunyddiau SUPERB, fideos, cyhoeddiadau, erthyglau allan yna, a llawer o waith da a gwych yn cael ei wneud, ond yn rhy aml o lawer nid ydym yn ymwybodol ohono, neu nid ydym yn gwybod ble y gallwn ddod o hyd iddo na sut yr ydym ni yn gallu cymryd rhan. Byddai gwefan dda, amlieithog dda a allai fod yn adnodd i bobl yn Ewrop, y Dwyrain Canol, Gogledd Affrica, Gogledd America ac yn ehangach yn llwyfan gwych i helpu i gefnogi a chataleiddio ymdrechion.

6. Mae yna hefyd yr haf hwn a 'Gwrthryfel Ieuenctid Byd-eang' ymgynnull lle mae gweithredwyr, symudiadau, sefydliadau a dinasyddion sy'n ymwneud yn angerddol o bob rhan o Syria, Irac, Libya, Yemen a phob rhan o Ewrop, Gogledd America ac yn rhyngwladol yn dod at ei gilydd am 10 diwrnod i edrych ar yr hyn y gallwn ei wneud yn ein cymunedau a'n gwledydd ein hunain a yr hyn y gallwn ei wneud gyda'n gilydd yn fyd-eang i ddod â'r rhyfeloedd hyn i ben. Mae croeso i bobl sydd â diddordeb, angerddol, ymgysylltiedig ddod i fod yn rhan o hyn (https://www.facebook.com/groups/GlobalYouthRising/). Gallwch hefyd helpu trwy helpu i ariannu'r rhai sy'n dod o Syria, Irac, Libya ac Yemen i wneud eu cyfranogiad yn bosibl.

7. Cam gwych arall, yn ein cymunedau, ysgolion a phrifysgolion, fyddai trefnu a wythnos weithredu fyd-eang lle rydym yn meithrin ac yn hyrwyddo digwyddiadau, trafodaeth, rhannu, gweithdai a hyfforddiant ar sut i ddelio â'r rhyfeloedd yn Syria, Irac, Libya ac Yemen; sut i ddelio â chyfraniadau ein gwledydd ein hunain, milwriaethwyr, a chwmnïau arfau i'r rhyfeloedd hyn, a'r hyn y gallwn ei wneud - fel dinasyddion, fel myfyrwyr, fel bodau dynol - i helpu i newid y polisïau hyn a'u rhoi ar ben.

8. Gan fynd ymhellach o hyn - byddai'n dda cael fforwm rhyngwladol cyn diwedd 2016 i ddod â sefydliadau, gweithredwyr, symudiadau, gweithwyr heddwch ynghyd i fynd â'n gwaith ar wneud i hyn i gyd ddigwydd i lefel arall.

9. Ac, yn y tymor uniongyrchol, canolig a hir: gweithio i'w gael addysg heddwch ei gyflwyno fel rhan o'r cwricwlwm craidd i'n holl ysgolion a systemau addysg ledled y byd.

10. Her wirioneddol ar hyn o bryd hefyd yw'r arbenigwyr 'diogelwch', 'milwrol' ac 'academaidd', swyddogion y cyfryngau a'r llywodraeth, y mae rhai / llawer ohonynt yn ymateb gydag atebion 'stoc' o fwy o urddasoli, monitro, cyfyngiadau ar ryddid sifil. a rhyddid, a mwy o gefnogaeth i ryfel ac ymosodiadau arfog yn y rhanbarth. Fel casineb lleferydd ac eithafiaeth ym mhobman, dylid herio hyn yn weithredol ac nid ei dderbyn yn syml gan fod cyngor 'arbenigol' - yn aml gan arbenigwyr nad ydynt erioed wedi bod yn y rhanbarth, yn aml yn hyrwyddo safbwyntiau eithaf eithafol, ac mewn sawl achos profwyd dro ar ôl tro mai 'argymhellion' yw'r broblem, nid rhan o'r ateb.

Nid ydym yn ddi-rym. Nid ydym ar ein pennau ein hunain. Nid oes raid i ni eistedd yn ôl a theimlo na ellir gwneud dim. Rydyn ni i gyd ohonom. Rydyn ni i gyd ohonom. Rydyn ni'n llawer, gwahanol, hardd a rhyfeddol - yn Syria, yng Ngwlad Belg, yn Irac, yn Ffrainc, yn Libya, yn yr Unol Daleithiau, yn Yemen, yn yr Eidal, yn… .a phob cartref, ysgol, swyddfa, cymuned a gwlad o gwmpas y byd.

Mae gennym ni fel rhywogaeth oresgyn anghyfiawnder, trais, gormes a gormes anhygoel yn y gorffennol. Lle bynnag y bu 'anghywir', bu rhai sydd â chreadigrwydd, dewrder, cariad ac angerdd wedi brwydro i helpu i'w oresgyn a gweithio er gwell. Gallwn wneud hyn - gyda pharch, gydag atebion cadarn, deallus, go iawn sydd mewn gwirionedd yn mynd i'r afael â phroblemau a'u datrys na'u gwaethygu. Gyda gweithredu. Fel marsialio ein hadnoddau i ymateb i'r achosion o Ebola, mae angen i ni drefnu ein hadnoddau i ymateb i, goresgyn a throsglwyddo'r rhyfel, dwysáu rhyfel, polisïau tanwydd rhyfel ymosodiadau terfysgol - gan luoedd awyr a bomwyr hunanladdiad, gan wleidyddion ac 'eithafwyr' 'o bob siâp a streip, y mae eu hateb i ladd a rhyfel yn lladd ac yn rhyfel.

Dyma'r foment y mae'r canhwyllau rydyn ni'n eu goleuo ... ar gyfer Efrog Newydd, ar gyfer Baghdad, ar gyfer Paris, ar gyfer Raqqa, ar gyfer Misrata a Bengazi, ar gyfer Ankara, ar gyfer Sanaa, Mosul a Brwsel, yn dod yn oleuadau sy'n ymledu o galon i galon a meddwl i meddwl, a galw arnom i godi, ein galw i sefyll, ein galw i gael breuddwyd a gwybod bod byd y tu hwnt i ryfel, casineb a thrais yn bosibl. Ffoniwch ni i weithredu.

Ac i beidio â stopio, nes ein bod wedi newid a goresgyn y system rhyfel terfysgol hon. Gellir ei stopio. Bydd yn cael ei stopio. Ni yw'r rhai sy'n gorfod ei rwystro.

***
Gan Kai Brand-Jacobsen
Cyfarwyddwr, Adran Gweithrediadau Heddwch (DPO) - PATRIR

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

2 Sylwadau

  1. Diolch am rannu'r erthygl ysbrydoledig hon gan Kai Brand-Jacobsen. Ffocws Tymor ar gyfer Di-drais heddiw yw gweithredu a chredwn fod Gandhi wedi dweud hynny yn hyfryd yn y dyfyniad hwn:

    • “Efallai na fyddwch chi byth yn gwybod pa ganlyniadau a ddaw yn sgil eich gweithred, ond os na wnewch chi ddim bydd canlyniad. - Gandhi

Ymunwch â'r drafodaeth ...