Torri allan o resymeg rhyfel: a oes persbectif heddwch i'r rhyfel Rwsia-Wcreineg?

Cyflwyniad y Golygydd: Ymholiadau i Herio Rhesymeg Rhyfel

Mae'r addysgwr heddwch Werner Wintersteiner yn dod â phersbectif ymchwil heddwch i ddeall deinameg rhyfel Rwsia-Wcráin ac yn archwilio'r posibiliadau ar gyfer heddwch. Credwn y gallai chwe sylw Wintersteiner fod yn gyfres o ymholiadau i gefnogi deialog beirniadol ar y sefyllfa a'i photensial ar gyfer ei datrys a/neu ei thrawsnewid. Gallai heddychwyr archwilio’r canlynol:

1) Deinameg Ymosodedd

 • Beth yw rhesymeg rhyfel a sut mae wedi siapio deinameg y presennol? 
 • Beth yw effeithiau posibl militariaeth gynyddol a militariaeth (ar y ddwy ochr)? 

2) Trychineb Hinsawdd

 • Beth yw canlyniadau tymor byr a hirdymor posibl methiant i fynd i’r afael ag effeithiau ecolegol rhyfel?
 • Sut (a pham) y dylid rhoi ystyriaeth fawr i'r amgylchedd mewn cyd-destunau gwrthdaro?

3) Posibiliadau i Derfynu'r Rhyfel

 • Mae Wintersteiner yn nodi 4 llwybr posibl i ddod â'r rhyfel i ben. Beth yw posibiliadau a chanlyniadau pob senario? 
 • Pwy ddylai benderfynu pa lwybr a gymerir? Pa leisiau sy'n rhan o'r drafodaeth? Pa leisiau sy'n cael eu cau allan? 

4) Adeiladu Clymblaid Gwrth-Ryfel

 • Sut gallai’r gymuned ryngwladol (y genedl-wladwriaethau a’r gymdeithas sifil fyd-eang) drefnu’n fwy effeithiol i helpu i ddod â’r rhyfel i ben?

5) Chwilio am Atebion Creadigol

 • Pa syniadau a strategaethau y gellid eu cyflwyno a'u harchwilio i helpu i ddod â safbwyntiau newydd?

6) Credu mewn Heddwch

 • Pa dystiolaeth sydd gennym, a pham mae Wintersteiner yn ymwneud â dirywiad byd-eang mewn meddylfryd heddwch? 
 • Pam mae cymaint yn credu mewn rhyfel ac nid mewn heddwch?
 • Sut gallwn ni baratoi ar gyfer heddwch? A pham ei bod yn bwysig inni wneud hynny?

A oes persbectif heddwch ar gyfer y rhyfel Rwsia-Wcreineg?

Gan Werner Wintersteiner

1. DYNAMEG YMGYNGHOROL – MAE TRAIS YN CREU TRAIS

Mae ymddygiad ymosodol Rwsia yn erbyn yr Wcrain nid yn unig wedi achosi ac yn parhau i achosi dioddefaint diddiwedd, ond mae hefyd wedi sbarduno deinamig peryglus mewn cysylltiadau rhyngwladol. Mae’r Gorllewin nid yn unig yn cefnogi brwydr amddiffynnol yr Wcrain, fel y dywedant, ond mae hefyd yn newid i system ryfel ei hun - gydag arfau enfawr, gostyngiad yn yr holl gysylltiadau â’r “gelyn”, militareiddio meddwl a gweledigaeth twnnel cynyddol, a hyd yn oed un trafodaeth gwbl afreal am wladwriaethau Ewropeaidd yn cael eu harfau niwclear eu hunain. Mae'r Zeitenwende (trobwynt) a gyhoeddwyd gan Ganghellor yr Almaen Scholz nid yw’n ddisgrifiad gwrthrychol o’r sefyllfa, ond yn ddatganiad gwleidyddol sy’n bygwth dod yn broffwydoliaeth hunangyflawnol. Mae hyn wedi creu hinsawdd o ofn a braw ar y ddwy ochr – ofn y gwrthwynebydd a’r braw y credir sy’n angenrheidiol er mwyn ei arafu. Ond dyma'n union sut mae'r troell gynyddol yn datblygu ac rydyn ni i gyd yn dal yn gaeth yn ein rhesymeg rhyfel ein hunain.

2. YR eliffant YN YR YSTAFELL – Y TRYCHINEB HINSAWDD

Nid oes neb yn siarad amdano, ond mae un peth yn glir: mae'r rhyfel hwn yn rhwystr difrifol i'r frwydr yn erbyn y trychineb hinsawdd gyda chanlyniadau prin y gellir eu rhagweld. Nid yw’n ymwneud â dinistrio’r amgylchedd yn yr Wcrain ei hun yn unig; rhaid hefyd ystyried costau ecolegol y breichiau anferth sy'n cronni ar y ddwy ochr a'r costau anuniongyrchol – oherwydd nid yw'r arian sy'n llifo i arfau yn cael ei wario ar ddiogelu'r hinsawdd. Ac yn olaf, mae yna hefyd y ffactor seicolegol: mae sylw gwleidyddion a’r gynulleidfa ehangach yn troi cefn ar hinsawdd a bioamrywiaeth – mae’r meddylfryd cyfan yn newid, fel pe bai natur yn aros mewn heddwch nes ein bod ni fel bodau dynol wedi gorffen ein hanghydfodau. Pe bai Marsiaid yn ein gwylio, byddent yn meddwl ein bod yn wallgof am ladd ein gilydd yn lle gwneud popeth o fewn ein gallu i achub ein hunain rhag y peryglon yr ydym yn anffodus wedi'u hachosi i'n hunain.

3. POSIBL I Derfynu Y RHYFEL

Gellir dod â'r rhyfel i ben mewn pedair ffordd:

 1. Buddugoliaeth un o'r ddwy ochr;
 2. gwaedu allan a blinder y ddwy ochr;
 3. newid grym yn Rwsia a therfynu'r rhyfel yn wirfoddol;
 4. neu ymyrraeth enfawr gan luoedd cymuned y byd yn mynnu diwedd ar elyniaeth.

Yn ddamcaniaethol, mae pumed senario yn bosibl, sef digwyddiad byd elfennol sy'n gorfodi'r partïon dan sylw i roi eu holl egni iddo, megis trychineb naturiol mawr o ganlyniad i newid yn yr hinsawdd. Er bod opsiwn 3, sef newid cyfundrefn Rwsiaidd, yn ymddangos yn eithaf annhebygol ar hyn o bryd (ond ni ddylai un byth ddiystyru unrhyw beth yn gyfan gwbl), mae Rwsia yn ogystal â'r Wcráin a'r Gorllewin yn bancio ar opsiwn 1, heddwch trwy fuddugoliaeth. Hyd yn hyn, fodd bynnag, y canlyniad fu rhyfel hirfaith heb unrhyw fanteision clir i'r naill ochr na'r llall ac felly dim diwedd rhagweladwy ac felly, y posibilrwydd o opsiwn 2, rhyfel i gyd-flinder gyda risg gyson o waethygu. Mae nifer o arbenigwyr milwrol y Gorllewin yn ystyried mai dyma'r senario mwyaf tebygol. Yn anffodus, nid oes neb yn trafod opsiwn 4, sydd hefyd yn symptom o'r dirywiad byd-eang mewn meddylfryd heddwch. Wedi'r cyfan, crëwyd y Cenhedloedd Unedig fel sefydliad cryf a gydnabyddir yn gyffredinol i dawelu gwrthdaro rhwng gwladwriaethau neu i ddod â rhyfeloedd i ben cyn gynted â phosibl. Wrth gwrs, nid yw'r mecanwaith hwn, yn enwedig Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig, yn gweithio mwyach cyn gynted ag y bydd un o'i aelodau yn ymwneud â'r gwrthdaro. Ond mae yna bosibiliadau eraill nad ydyn nhw wedi cael digon o sylw eto. Hyd yn oed os oes gan y Cenhedloedd Unedig nam difrifol ar ei waith ar hyn o bryd, nid yw hyn yn rheswm o bell ffordd i daflu'r Syniad y Cenhedloedd Unedig dros y bwrdd – hy egwyddorion a daliadau datrys gwrthdaro di-drais a diogelwch ar y cyd.

4. ADEILADU Clymblaid GWRTH-RHYFEL

Hyd yn oed os nad ydym ni, gyda'n haerllugrwydd Gorllewinol, fel arfer yn sylweddoli hynny, mae'r taleithiau sy'n cynrychioli mwyafrif poblogaeth y byd wedi dangos ym mhleidleisiau'r Cenhedloedd Unedig nad ydyn nhw eisiau'r rhyfel hwn, ac nid ydyn nhw am gael eu llusgo. i mewn iddo ar y naill ochr neu'r llall. Ac maen nhw'n actio'n fwyfwy hyderus ar y llwyfan byd-eang. Mae nifer o daleithiau, yn enwedig yn y De, wedi lansio mentrau cyfryngu: Twrci, yr Eidal, gweithgor rhyngwladol y Fatican, Mecsico, Brasil, grŵp o daleithiau'r Undeb Affricanaidd, Gweriniaeth Pobl Tsieina, Indonesia… Bu hefyd mentrau gan bersonoliaethau unigol, megis enillydd Gwobr Heddwch Nobel a chyn Lywydd Costa Rica, Óscar Arias Sánchez. Mae'r mentrau hyn yn werthfawr iawn, hyd yn oed os nad ydynt wedi bod yn llwyddiannus hyd yn hyn. Fodd bynnag, mae'r cytundeb grawn wedi dangos pa mor sensitif yw Rwsia i fentrau o wledydd y De. Pe gallai'r mentrau hyn nawr ffurfio clymblaid gwrth-ryfel ar y cyd, byddai sefyllfa newydd yn codi. A dylai taleithiau niwtral fel Awstria yn arbennig gefnogi mentrau o'r fath hyd eithaf eu gallu yn lle sefyll ar y cyrion. Oherwydd os ydych chi wir eisiau heddwch, mae'n rhaid i chi baratoi ar gyfer heddwch.

5. CHWILIO AM ATEBION CREADIGOL I'R GWRTHDARO

Nid yw rhoi’r gorau i elyniaeth yn golygu o reidrwydd, fel yr honnir yn anghywir yn aml, fod yr Wcrain wedi’i gyfyngu i’r pen neu gydnabod concwestau Rwsia. Fel y dengys llawer o enghreifftiau hanesyddol, mae parth dadfilwrol, gweinyddiaeth dros dro gan y Cenhedloedd Unedig o diriogaethau y mae anghydfod yn eu cylch a phroses hirdymor o drafod datrysiad heddwch hefyd yn bosibl. Wrth gwrs, mae’r llwybr heddychlon hwn yn golygu’r un risg o fethiant â’r rhyfel cynddeiriog presennol – ond gyda’r gwahaniaeth mawr ei fod yn gadael bywydau dynol, natur ac aneddiadau, llwybrau trafnidiaeth, planhigion diwydiannol ac amaethyddiaeth yn ddianaf. Wrth gwrs, bydd yn rhaid cofio mai dim ond trwy ystyried anghenion sylfaenol (nid gofynion nac amcanion rhyfel!) y ddwy ochr - tasg anodd a hirdymor y gellir cyflawni heddwch gwirioneddol. Ond gorau po gyntaf y bydd y gynnau yn mynd yn dawel, y cynharaf y bydd y nod hwn yn gyraeddadwy.

6. CREDU MEWN HEDDWCH

Y mae yn hynod hollol fod cyn lleied o leisiau o blaid heddwch, yn enwedig yn wyneb datblygiad peryglus rhyfel Rwsia yn erbyn Iwcrain. Pam rydyn ni'n credu mewn rhyfel ac nid mewn heddwch? Pam rydym wedi atal y profiad o ddiwedd y Rhyfel Oer mai dim ond gyda'n gilydd y gellir sicrhau diogelwch a bod détente a diarfogi yn bosibl os ydym yn ddigon dewr i gymryd camau i feithrin hyder? Dylem o'r diwedd ddefnyddio'r cronfeydd wrth gefn o feddwl beirniadol, dewrder, dychymyg a chreadigrwydd sy'n gorwedd ynghwsg ynom!

Werner Wintersteiner, athro wedi ymddeol ym Mhrifysgol Klagenfurt (AAU), Awstria, ymchwilydd heddwch a chyd-olygydd gyda Wilfried Graf o fersiwn Almaeneg o'r llyfr gan Edgar Morin: From War to War. O 1940 hyd at oresgyniad yr Wcráin (Turia + Kant 2023). https://wernerwintersteiner.at/

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig