Adolygiad Llyfr: “Addysg mewn datblygiadau: Cyfrol 3” gan Magnus Haavelsrud

Magnus Haavelsrud, “Addysg mewn datblygiadau: Cyfrol 3”
Oslo: Arena, 2020

ar gael i'w prynu trwy amazon.com

Cyflwyniad / Trosolwg o'r Llyfr

Yn y llyfr addysg heddwch hwn - “datblygiadau” yn y ffurf luosog - cafodd ei ysbrydoli gan y gwyddonydd cymdeithasol o Sweden, Gunnar Myrdal, pan ddisgrifiodd - wrth feirniadu meddwl dominyddol mewn economeg yn y 60au - ddatblygiad fel symudiad ar i fyny o rinweddau gwerth mewn cymdeithas a yn y byd. Mae'r llyfr hwn yn ystyried heddwch fel gwerth. Yn ôl theori ddiweddar Johan Galtung, mae heddwch yn cael ei adeiladu trwy symudiadau tuag i fyny o degwch ac empathi yn ogystal â phrosesau iacháu trawma'r gorffennol a'r presennol ynghyd â thrawsnewid gwrthdaro di-drais. Gellir ymchwilio i'r rhinweddau heddwch hyn ym mhob man ac amser sy'n amrywio o fywyd bob dydd i'r lefel fyd-eang. Dadleuir bod egni addysgol oddi isod ac egni gwleidyddol oddi uchod yn tueddu i geisio cytgord - hyd yn oed mewn cyd-destunau o wrthwynebiad cryf rhwng diwylliannau a strwythurau. Gellir adlewyrchu'r ddeinameg hon mewn beirniadaeth o amodau cyd-destunol problemus ac yn eu herbyn yn ogystal ag mewn syniadau a chynlluniau adeiladol ar gyfer newid yr amodau hynny. Felly mae llais diwylliannol addysg o berthnasedd gwleidyddol gan dynnu sylw at yr angen i drawsnewid amodau cyd-destunol problemus - treisgar weithiau. Rhag ofn y bydd amgylchiadau o'r fath yn drech, gall gweithgaredd pedagogaidd ymateb trwy addasu i'r status quo - neu wrthsefyll. Os nad yw gwrthwynebiad o'r fath yn bosibl o fewn addysg ffurfiol, mae bob amser yn bosibl (i raddau amrywiol o anhawster a pherygl) mewn addysg anffurfiol a / neu anffurfiol.

Yn Rhan 1 dadleuir bod addysg mewn datblygiadau tuag at fwy o heddwch yn bwnc o faint trawsddisgyblaethol. Mae'n cynnwys cynnwys yn amrywio o gysylltiadau dyadig (a hyd yn oed heddwch mewnol) i'r strwythurau llethol ar y lefel fyd-eang. Mae rhinweddau micro ddiwylliannol yn cwrdd â rhinweddau mewn strwythurau byd-eang ac mae eu cysylltiadau yn bendant wrth greu mwy o ddatblygiadau heddwch - gan gynnwys actorion o unigolion i wladwriaethau a chorfforaethau byd-eang yn ogystal â sefydliadau ar unrhyw lefel / amser. Mae penodau 1 trwy 3 yn cyflwyno safbwyntiau damcaniaethol ar addysg mewn datblygiadau tuag at heddwch lle mae cymhlethdodau ei sylwedd nid yn unig yn gofyn y cwestiwn am yr hyn sydd i'w ystyried yn gynnwys dilys, ond hefyd sut mae'r cynnwys yn cysylltu â ffurfiau cyfathrebu amrywiol ac amodau cyd-destunol gwahanol. Mae cysylltiadau tafodieithol ymhlith cynnwys, ffurfiau ac amodau cyd-destunol yn ganolog mewn methodolegau trawsddisgyblaethol - mae gwreiddiau embryonig i'w cael mewn mentrau addysg heddwch fel y dangosir yn y frwydr yn erbyn apartheid De Affrica, gwaith cymdeithasol Borrelli ymhlith plant stryd yn Napoli a Nomura gydol oes addysg integredig sy'n tarddu o Japan (pennod 4).

Yn Rhan 2 dadleuir bod y ddealltwriaeth o berthnasoedd rhwng micro a macro yn gofyn am barch at epistemolegau lluosog sydd wedi'u gwreiddio ym mydoedd pobl wrth geisio eu cyfranogiad mewn datblygiadau tuag at fwy o heddwch. Mae bydoedd bywyd a bortreadir mewn nofelau a ysgrifennwyd gan awduron ifanc o Dde Affrica yn enghreifftiau o sut mae pobl yn uniaethu â'i gilydd wrth drawsnewid o apartheid i ddemocratiaeth (penodau 5 a 6). Mae Pennod 7 yn tynnu sylw at wreiddiau'r rheolau cyfoes presennol a etifeddwyd o ymerodraethau'r gorffennol ac mae pennod 8 yn trafod sut mae gwyddoniaeth gymdeithasol yn dal i gael ei nodweddu gan densiynau aml-baradigmatig yn ei dealltwriaeth o bŵer a gwybodaeth.

Mae Rhan 3 yn delio â pholisi a methodolegau addysgol. Mae Pennod 9 yn cyflwyno fframwaith llunio polisi addysgol ar gyfer cyfranogi, democratiaeth a gwrthiant dinesig di-drais mewn amgylchiadau America Ladin. Mae Pennod 10 yn trafod materion llunio polisi trawswladol a neoliberaliaethol mewn addysg a ddatblygwyd gan yr OECD ac mae'r bennod olaf yn ailedrych ar fethodoleg dysgu heddwch yng ngoleuni theori heddwch Johan Galtung.

ar gael i'w prynu trwy amazon.com

Adolygiad llyfr

gan Howard Richards

Mae'r Athro Magnus Haavelsrud, cymdeithasegydd addysg ym Mhrifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Norwy, wedi llunio cyfrol anhepgor arall o'i draethodau ar addysg er heddwch. Maen nhw'n un ar ddeg. Pennod 1, Ailfeddwl Addysg Heddwch; Pennod 2, Dysgu Ymarfer Hawliau Dynol; Pennod 3, Dadansoddi Addysgeg Heddwch; Pennod 4, Tair Gwreiddyn Dadansoddiad Trawsddisgyblaethol mewn Addysg Heddwch; Pennod 5, “Arall” yr Academi, Datblygu a Moderniaeth; Pennod 6, Penodoldeb Cyd-destunol mewn Addysg Heddwch; Pennod 7, Dysgu Am Amodau Cyd-destunol o Naratifau; Pennod 8, Pwer a Gwybodaeth mewn Gwyddoniaeth Aml-baradigmatig; Pennod 9, Rhaglen Gynhwysfawr ar gyfer Datblygu Polisïau ar Addysg ar gyfer Cyfranogiad, Democratiaeth a Gwrthiant Dinesig o Safbwynt Di-drais: Achos America Ladin; Pennod 10, Addysg Heddwch sy'n Gwrthwynebu Realiti; Pennod 11, Ailedrych ar Fethodoleg Dysgu Heddwch.

Mae Alicia Cabezudo o Brifysgol Genedlaethol Rosario yn yr Ariannin yn gyd-awdur Penodau 1 a 9. Mae Oddbjørn Stenberg o Brifysgol Tromsø yn gyd-awdur Pennod 3.

Mae penodau'r llyfr, ac yn wir oes gyfan ei awdur, yn rhyfeddol o barhaus wrth fynd ar drywydd yr hyn sydd yn ei hanfod yn un cwestiwn: Beth allwn ni ei wneud fel bodau dynol ac fel addysgwyr sydd â seiliau rhesymegol dros gredu y bydd gan ein gweithredoedd y canlyniadau rydyn ni'n bwriadu? Yr enw ar y canlyniadau yr ydym yn bwriadu yw Heddwch. Diffinnir heddwch i ddechrau, yn dilyn Johan Galtung, fel empathi cynyddol, tegwch, trawsnewid gwrthdaro, ac iachâd trawma. Ond dim ond cychwynnol yw hyn. Mae llenwi ystyr y pedair colofn heddwch hyn, a'u hategu â safbwyntiau eraill, yn parhau.

Y cwestiwn i'w ateb yw sut y gall addysg gefnogi, ac efallai cychwyn, symudiadau ar i fyny tuag at fwy o heddwch. Daw rhagosodiad damcaniaethol allweddol gan Pierre Bourdieu: Mae'r byd cymdeithasol gwrthrychol dros amser yn tueddu i geisio cytgord â gwarediadau goddrychol y bobl (habitus). Yn dilyn y trywydd meddwl hwn, rhagosodiad a gyhoeddwyd yn y bennod gyntaf fel sy'n berthnasol i bob pennod yw bod egni addysgol oddi tano ac egni gwleidyddol oddi uchod dros amser yn tueddu i geisio cytgord â'i gilydd. Gall addysg fod yn rym dros newid.

Nodir fel arall, bydd y gwrthdaro rhwng diwylliant a strwythur yn parhau cyn belled nad yw'r hyn y mae'r cyntaf yn ei ragnodi yn disgrifiad o'r ail. Unwaith eto yn dilyn Galtung, gellir ystyried addysg heddwch yn dairochrog. Yn gyntaf mae'n ymwneud â deall y byd fel y mae. Yn ail mae'n ymwneud â'r dyfodol fel y bydd. Yn drydydd, mae'n ymwneud â newid y dyfodol i'w gwneud yn cydymffurfio'n agosach â'r hyn a ddylai fod.

Yn eu methodolegau ar gyfer deall, neu “ddarllen” y byd, mae Haavelsrud a’i gyd-awduron yn dysgu llawer o ddull Paulo Freire o godeiddio a dad-godeiddio. Gan adleisio Habermas a Freire ei hun, maent yn gweld bod byd bywyd goddrychol y dysgwyr yn hanfodol ar gyfer dysgu moesol, neu, yn nherminoleg mwy Freirean, cydwybod. Mae gan Haavelsrud ddiddordeb arbennig mewn “darllen” bydoedd bywyd pobl sy'n byw mewn cyd-destunau treisgar, o dan unbenaethau creulon, a lle mae cyfundrefnau awdurdodaidd yn ei gwneud hi'n amhosibl gwneud addysg heddwch mewn ysgolion a'i gyfyngu i wefannau dysgu anffurfiol. Fodd bynnag, mae Pennod 9 ar bolisïau addysgol a gyd-awdur ag Alicia Cabezudo, er enghraifft, yn berthnasol yn gyffredinol i lywodraethau democrataidd sy’n sylweddoli bod goroesiad a llewyrchus democratiaeth yn dibynnu ar ganlyniadau addysgol lle daw myfyrwyr, yng ngeiriau Haavelsrud “amddiffynwyr hawliau dynol. ” Mae addysg heddwch yn asio ag addysg hawliau dynol ac addysg ar gyfer democratiaeth a rheolaeth y gyfraith.

Gwers ymarferol bwysig yw bod dysgu cymryd rhan mewn trafodaethau a rhesymu gyda'n gilydd yn bwysicach na'r casgliadau y gellir ac na ellir eu cyrraedd. Er enghraifft, pe bawn i'n athro ysgol uwchradd mewn ardal wledig mewn cyflwr coch yn UDA, byddai'n bwysicach i'm myfyrwyr ddysgu cymryd rhan mewn trafodaethau rhesymol, a pharchu cyfraniadau ei gilydd atynt, na i gydnabod y ffaith bod Biden wedi cael mwy o bleidleisiau na Trump.

Mae rhagweld y dyfodol yn gofyn am ymgysylltiad gydol oes addysgwyr heddwch, a'r rhaglenni prifysgol sy'n eu paratoi, gyda'r llu o faterion yn cael eu trafod yn ddiddiwedd yn y gwyddorau cymdeithasol a naturiol ac athroniaeth a methodoleg gwyddoniaeth. Mae'n gofyn am leisiau croesawgar bod gwladychiaeth yn distewi. Ond, er bod addysg heddwch mewn egwyddor yn cynnwys paradeimau amrywiol a safbwyntiau amrywiol, nid yw fel nad oes unrhyw beth yn rhagweladwy. Gellir rhagweld, os na fydd y strwythurau macro dominyddol ar hyn o bryd yn newid, y bydd bodau dynol yn gwneud eu cynefin yn anghyfannedd. Er na thrafodir y mater penodol hwn yn y llyfr hwn, ymddengys y tybir bod yr un absenoldeb addysg heddwch sy'n eithrio'r drafodaeth ar faterion mawr eraill sy'n wynebu dynoliaeth o'r ystafell ddosbarth yn eithrio beirniadaeth y grymoedd cymdeithasol sy'n cynhyrchu trychineb ecolegol. Yn yr un modd, bydd yr un ddemocratiaeth gyfranogol ag y mae arferion addysg heddwch ar y lefel ficro yn tueddu dros amser i gynhyrchu strwythurau macro mwy egalitaraidd, mwy rhydd a mwy brawdol sy'n ffafriol i wynebu, trafod yn rhydd a gwrthdroi gorymdaith dynoliaeth i eco-hunanladdiad. (er enghraifft, t. 155)

Mae ei ymrwymiad i ymdrechu i newid y dyfodol i wneud yr hyn a fydd yn debycach i'r hyn a ddylai fod yn gwneud addysg heddwch yn faes normadol. Mae heddwch yn ddelfrydol. Dysgu delfrydau yw dysgu heddwch.

Yng ngeiriau Haavelsrud, sydd yn ei dro yn dyfynnu Betty Reardon, “Mae addysg heddwch, felly, nid yn unig yn arbrawf gyda syniadau ond yn cynnwys y nod o weithredu ar gyfer trawsnewid yr hunan a'r byd. Mae hyn yn awgrymu “… hyrwyddo datblygiad ymwybyddiaeth blanedol ddilys a fydd yn ein galluogi i weithredu fel dinasyddion byd-eang ac i drawsnewid y cyflwr dynol presennol trwy newid y strwythurau cymdeithasol a'r patrymau meddwl sydd wedi'i greu.” (t. 185, gan ddyfynnu Betty Reardon, Addysg Heddwch Cynhwysfawr: Addysgu ar gyfer Cyfrifoldeb Byd-eang. Efrog Newydd: Gwasg Coleg Athrawon, 1988. t. x)

Limache, Chile Chwefror 1af, 2021
Howard Richards

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig