Etifeddiaeth Betty Reardon: Atgofion, Storïau a Chydymdeimlad

Yn dangos 1 – 50 o 53

Anwarul K. Chowdhury

Teitl

Llysgennad; Cyn Is-ysgrifennydd Cyffredinol ac Uchel Gynrychiolydd y Cenhedloedd Unedig

 • Llun
 • Llun
 • Llun
 • Llun

**Please note that the photo files are labeled accordingly per number. Photo #1 Caption: Dr. Betty Reardon and Asha Hans co-edited book titled “The Gender Imperative: Human Security Vs State Security” published by Routledge Chapman & Hall was launched by Ambassador Anwarul K. Chowdhury whose initiative as the President UN Security Council in March 2000 resulted in the adoption of the pioneering decision by the Council known as “Women and Peace and Security” (UNSCR 1325) in October 2000. The event was held during the 15th anniversary of the UNSCR 1325 in 2010. Photo #2: Dr. Betty Reardon and Ambassador Anwarul ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Tina Ottman

Teitl

Dr

Aelodaeth

Prifysgol Doshisha

Betty, bydded eich cof annwyl yn fendith. Diolch am bopeth…. eich doethineb, eich dirnadaeth, eich ysbrydoliaeth, eich mentoriaeth, eich cyfeillgarwch, eich eglurder a gweledigaeth o ffordd wahanol o feddwl a bod. I mi rydych chi yma bob amser, byddaf yn clywed eich llais am byth.

Darllenwch y cofnod llawn…

Mavic Cabrera Balleza

Teitl

Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol

Aelodaeth

Rhwydwaith Byd-eang o Fenywod Adeiladwyr Heddwch

O atal gwrthdaro i ddatrys gwrthdaro ac adeiladu heddwch, diarfogi ac ailadeiladu, militariaeth a phatriarchaeth, negodi heddwch a chytundebau heddwch, hawliau dynol a gweithredu dyngarol, mae gwybodaeth Betty yn helaeth. Ond mae ei thosturi, yn enwedig tuag at y rhai sydd ar yr ymylon a'r bregus, yn helaethach. Nid yn unig ysgrifennodd Betty neu siarad am y cysyniadau a'r materion. Roedd hi'n gweithredu arnyn nhw. Rwy'n cofio sut y bu'n gweithio ddydd a nos i helpu i wacáu adeiladwyr heddwch Afghanistan ac amddiffynwyr hawliau dynol ar ôl i'r Taliban gymryd drosodd Afghanistan. Cofiaf hefyd sut y cysylltodd aelodau Black Lives Matter ag ymgyrchwyr hawliau dynol ledled y byd trwy gael iddynt gymryd rhan ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Betsy Pugh

Sŵn lleisiau cynhyrfus, traw uchel y gallai dim ond 25 o ferched gradd 7 eu gwneud yn ricocheted oddi ar y waliau. Yn araf bach, tyfodd y merched yn dawelach wrth i bob un ddod yn ymwybodol o'r camu cyflym “cliciwch, clic, clic, clic” yn dod i lawr y neuadd Agorodd y drws, a cherddodd Miss Reardon i mewn. Felly dechreuodd fy nhaith oes a gyffyrddwyd â Betty Ann Reardon. Roedd hi'n ganol y 1950au. Dysgodd Betty ddaearyddiaeth a digwyddiadau cyfoes mewn ysgol breifat i blant breintiedig. Defnyddiodd hi’r cyfle i agor ein llygaid i fyd y tu hwnt i’n hymwybyddiaeth. Gellir olrhain arwyddion dechreuol Addysg Heddwch ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Cannon Susan Gelber

Teitl

Addysgwr Heddwch

Aelodaeth

https://thinkcareact.blogspot.com/2013/07/international-institute-on-peace.html

Fel athrawes ysgol ganol yn cychwyn ar daith i ymgorffori egwyddorion addysg heddwch yn fy nghwricwlwm gofynnol, cefais fy ysbrydoli ar unwaith pan ddarganfyddais waith Betty Reardon (gydag Alicia Cabezudo) trwy Hague Appeal for Peace. Mae'r llawlyfr cyfarwyddiadau tair cyfrol yn parhau i fod yn un o'r offer hyfforddi athrawon addysg heddwch mwyaf cynhwysfawr yr wyf wedi'i ddarganfod a'i ddefnyddio. Dechreuodd fi ar fy nhaith addysg heddwch yn 2005. Diolch i chi, Betty, am eich ymrwymiad i addysg heddwch, addysgwyr heddwch, a'r myfyrwyr yr ydym yn effeithio arnynt. Fel y dywedodd Betty, ” Er mwyn brwydro yn erbyn y diwylliant o drais sy'n treiddio trwy ein cymdeithas, y dyfodol ...

Darllenwch y cofnod llawn…

james oswald

Teitl

addysgwr

Aelodaeth

sefydliad maethiad seiliedig ar blanhigion

cyfarfu betty a fi yn 1976. roedd hi'n dechrau adeiladu adnoddau addysg heddwch ac roeddwn i'n intern yn y cyngor cenedlaethol ar gyfer astudiaethau cymdeithasol yn Washington, dc. roeddem yn ffrindiau ar unwaith. ni chawsom erioed anghytundeb na geiriau llymion. mewn cyfarfod ar ôl cyfarfod y flwyddyn honno ac am ddegawdau, bu Betty yn pregethu ei chysyniadau addysg heddwch a datblygais gysyniadau astudiaethau cymdeithasol. hyd y diwedd, yr oedd betty yn eiriolwr diwyd dros ddaioni dynol sylfaenol. arwres. fy anwyl gyfaill. roedd betty yn bleserus ac yn hwyl. roedd hi wrth ei bodd yn chwerthin ac yn gynnar yn gobeithio bod yn ddawnsiwr a chantores broffesiynol. hi dawnsio a ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Kathy Bickmore

Teitl

Yr Athro

Aelodaeth

Sefydliad Astudiaethau Addysg Ontario, Prifysgol Toronto

Cydymdeimlwn yn gynnes â theulu Betty ac anwyliaid eraill. Rwyf wedi caru, gwerthfawrogi, dysgu o, a. Hyd yn oed wedi'i hysbrydoli gan ei hysbryd gwych. Yn enwedig o gwmpas yr amser y gwnaethom gyfarfod gyntaf yn yr 1980au mewn cynhadledd COPRED, roedd ei phersbectif ffeministaidd ar drais, heddwch, ac addysg yn bwysig iawn i mi. Mae ei chof yn wir yn fendith.

Darllenwch y cofnod llawn…

Asuka SATOH

Boed iddi orffwys mewn hedd. Cofiais imi gwrdd â hi yn y gynhadledd heddwch yn Kyoto. Peidiwch byth ag anghofio bod Betty yn un o'r arloeswyr addysg heddwch anhygoel sydd wedi ein hannog a'n grymuso i adeiladu heddwch y byd trwy addysg. 🙏

Darllenwch y cofnod llawn…

Georgina Galanis

Teitl

Mudiad Byd-eang dros Ddiwylliant Heddwch - Aelod Sefydlu

Aelodaeth

Cymuned Cyrff Anllywodraethol y Cenhedloedd Unedig

Yr hyn sy'n gwneud hanes yw'r hyn sy'n effeithio ar feddyliau a chalonnau - Gellir dysgu'r daith hir honno o'r “meddwl i'r galon” - a rhaid ei theithio - fe wnaeth gwaith a chymuned gydweithredol Betty Reardon agor ffyrdd i addysg heddwch y mae cenedlaethau'r presennol yn ei diffinio fel un sy'n torri tir newydd i'r dyfodol - Diolch Betty am eich gweledigaeth arloesol - Glasbrint a esiampl ar gyfer adeiladu heddwch mewn addysg Diwylliant Heddwch.

Darllenwch y cofnod llawn…

Rajib Timalsina

Teitl

Yr Athro Cynorthwyol

Aelodaeth

Adran Astudiaethau Gwrthdaro, Heddwch a Datblygiad, Prifysgol Tribhuvan

Roeddwn yn athro disgyblaeth-ganolog iawn yn fy ngyrfa gynnar. Pan gefais gyfle i ddarllen a deall ysgrifau Betty, newidiwyd fy ngolygfeydd byd-eang a'm patrwm. Troswyd fy nulliau ystafell ddosbarth yn ddysgu-ganolog, yn canolbwyntio ar gysylltiad ac yn fyfyriol. Teimlais effaith aruthrol ei chyfraniad ysgolheigaidd yn fy mywyd proffesiynol a dysgais bwysigrwydd addysg drwy brofiad, adfyfyriol a thrawsnewidiol. Mae'r ffurf a'r ysgoloriaeth a gyfrannodd Betty i'r byd hwn yn fy nghyffwrdd yn fawr. Gadawodd ôl troed rhyfeddol yn y blaned hon. Rwy’n ddiolchgar am ei chyfraniad.

Darllenwch y cofnod llawn…

Barbara Wien

Aelodaeth

Prifysgol Americanaidd

Mae marwolaeth Betty yn cynrychioli diwedd cyfnod. Mae Betty yn ysgolhaig arloesol mewn astudiaethau ffeministaidd a gwrth-ryfel, a phaentiodd ar gynfas byd-eang helaeth gyda pherthnasoedd ar bob cyfandir. Roedd hi'n annwyl gydag ewyllys o haearn o dan ei thu allan demure. Waeth beth fo'r tebygolrwydd, daliodd ati a dyfalbarhaodd yn ei hymgais i ddod â rhyfel i ben ac iacháu ein planed. Fe wnaeth fy ysbrydoli i ymuno â hi yn ei hymgais ac nid wyf erioed wedi difaru’r daith. Cyfarfu Betty a minnau am y tro cyntaf ym 1981 yn 777 Plaza'r Cenhedloedd Unedig pan oeddwn yn 21 oed. Fe'm gyrrodd i rolau arwain gyda chymdeithasau academaidd ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Magnus Haavelsrud

Llun

Dywedodd Betty ym mhanel lansio’r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch (GCPE) yng Nghynhadledd Apêl dros Heddwch yr Hâg ym 1999 fod yn rhaid i ni weithio o fewn y systemau pŵer presennol a byw gyda’r realiti hwnnw yn ogystal â’r rhai nad ydynt eto. Ac mae'n rhaid i ni sylweddoli y gellir ac y dylid troi ein syniadau, damcaniaethau a dealltwriaeth o'r presennol a'r rhai nad ydynt eto yn gweithredu ymarferol! Roedd y geiriau hyn, rwy’n meddwl, yn llywio gwaith Betty – er gwaethaf y rhwystrau mawr i heddwch a gafwyd yn ystod ei hoes – roedd hi bob amser yn weithred gydbwyso i ragweld y dyfodol. ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Kathleen Modrowski

Teitl

Deon a'r Athro Jindal Ysgol y Celfyddydau Rhyddfrydol a'r Dyniaethau

Aelodaeth

OP Jindal Prifysgol Fyd-eang

Llun

Er Cof Cariadus o Betty Reardon Mae Betty Reardon wedi bod yn ffrind ac yn fentor i mi ers dros 40 mlynedd. Cyfarfûm â Betty ym Mharis ar achlysur geni fy mhlentyn cyntaf, Joshua Marks. Gyda'i meddylgarwch arferol, rhoddodd Betty iddo siwmper awyr-las meddal gyda jiráff wedi'i frodio arno. Hwn oedd y cyntaf o lawer o eiliadau a dreuliwyd gyda Betty mewn mannau mor bell â Senegal, De Affrica, India, Costa Rica, Ewrop ac Efrog Newydd. Yn aml roedd y cyfarfyddiadau hyn yn gyfarfodydd a chydweithrediadau a drefnwyd gan PDHRE, Mudiad y Bobl ar gyfer Dysgu Hawliau Dynol. Cyfarwyddwr sefydlu PDHRE Shula Koenig a ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Mitsuru Honjo (Kanayama)

Roeddwn yn fyfyriwr yng Ngholeg Athrawon Prifysgol Colombia yn 2002-2004. Hwn oedd y cyfle olaf gwerthfawr iddi roi darlith. Roeddwn yn ffodus iawn i gymryd ei darlith yn uniongyrchol ac ymunais â'i phrosiect. Mae hi'n gefnogol iawn i ennill gweithred y myfyriwr ar gyfer hyrwyddo addysg heddwch. Yn fy dangosiad “Quite Revolution”, roedd yn anrhydedd iddi fod yn bresennol. Hoffwn fynegi fy nghydymdeimlad diffuant. Byddaf yn parhau ag addysgwr ysbrydion heddwch Betty i'm hamgylchedd a'r cenedlaethau nesaf fel Dinasyddiaeth Fyd-eang.

Darllenwch y cofnod llawn…

Pwyllgor Heddwch Merched Soka Gakkai

Cydymdeimlad gan Bwyllgor Heddwch Merched Soka Gakkai Pan glywsom ni, Pwyllgor Heddwch Merched Soka Gakkai, y newyddion trist am farwolaeth Dr Betty Reardon, ymunom â'n gilydd i offrymu ein gweddïau diffuant am ei hapusrwydd tragwyddol. Yr ydym bob amser wedi parchu Dr. Reardon yn ddwfn fel hyrwyddwr mawr addysg heddwch a hyrwyddwr diwylliant heddwch. Roedd yn anrhydedd mawr i Dr. Reardon ymddangos yn garedig yn y gyfres “Creu Diwylliant o Heddwch” ym mis Rhagfyr 2019 yn ein papur organ, Seikyo Shimbun. Pan wnaethom ei chyfweld ar-lein, cawsom ein hysbrydoli’n fawr gan ei hurddas, ei hysbryd ifanc a’i hysbryd ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Yn fuan-Ennill Kang

Teitl

Athro Emeritws

Aelodaeth

Prifysgol Hanshin

 • Llun
 • Llun
 • Llun

Betty, rwy'n gwerthfawrogi'ch nodyn cyfrannol i'r darllenwyr Corea yn y llyfr a gyfieithwyd gan Corea o Addysg Heddwch Cynhwysfawr yn 2021. Fe wnaeth eich llythyr cynnes a beirniadol wir symud yr addysgwyr heddwch Corea. Ar ben hynny, fe wnaethoch chi ymuno â'r cyngerdd llyfrau trwy Zoom gydag addysgwyr heddwch Corea. Fel cyfieithydd eich llyfr, mwynheais y sgwrs Zoom proffesiynol gyda chi a rhai arweinwyr addysg heddwch Corea fel Dr. Samuel Lee a Dr Hyunmook Lim o APCEIU (Canolfan Addysg Cyd-ddealltwriaeth Ryngwladol Asia a'r Môr Tawel UNESCO). Eich gwaith gwych yw goleuni heddwch a chyfiawnder yn amser presennol y rhyfela. ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Dana Kristiawan

Teitl

Dr

Aelodaeth

Prifysgolion 17 Agustus Banyuwangi, Indonesia

Rwy'n adnabod Betty o'i gweithiau ac yn dyfynnu a dyfynnu ei gweithiau ar gyfer fy nhraethawd ymchwil neu gyfnodolyn am addysg heddwch. Gyda'i henw mawr mewn addysg heddwch, mae Betty yn berson gostyngedig. Cysylltodd â mi a gofyn am fy ngwaith ar atal trais. Rhannodd hefyd ei gwaith pwerus ym maes addysg heddwch. Diolch yn fawr iawn am eich gwaith ysbrydoledig. Byddwch yn gwenu o'r nefoedd ac yn gweld eich gwaith yn dal i barhau trwom ni ar gyfer rhannu a hyrwyddo heddwch!

Darllenwch y cofnod llawn…

Ronni Alexander

Teitl

Athro emerita

Aelodaeth

Prifysgol Kobe

 • Llun
 • Llun
 • Llun

Gorffwysa mewn hedd Betty. Rydych chi bob amser yn ysbrydoliaeth ac rydyn ni'n eich caru chi gymaint! Mae'n anodd dychmygu byd heb eich presenoldeb corfforol, ond byddwch yma gyda ni yn ein meddwl a'n gweithredu am byth a thu hwnt. Rwy'n gobeithio y gallwn roi'r hyn yr ydym wedi'i ddysgu oddi wrthych a gyda chi i weithredu ar unwaith i ddod â'r byd i le mwy heddychlon. 😻😻😻😻😻

Darllenwch y cofnod llawn…

Lydia Ruprecht

Teitl

Arweinydd Tîm Addysg Dinasyddiaeth Fyd-eang, UNESCO

Cyfarfûm â Betty Reardon trwy Ingeborg Breines, fy nghyn Gyfarwyddwr, pan ddechreuais weithio i UNESCO am y tro cyntaf ar fenywod a diwylliant o heddwch. Roedd hi'n garedig ac yn wrandäwr anhygoel. Gwnaeth ei gallu i drosi syniadau cymhleth yn dermau hygyrch a gwneud synnwyr o’r byd argraff arbennig arnaf. Mewn 30 mlynedd, mae hi wedi parhau i fod yn fodel rôl eithriadol.

Darllenwch y cofnod llawn…

Anita Yudkin

Teitl

Cydlynydd Cadair UNESCO ar Addysg dros Heddwch

Aelodaeth

Prifysgol Puerto Rico

 • Llun
 • Llun

Bydd colled ar ôl ein hanwyl Betty yn y gymuned addysg heddwch. Cyfarfûm â Betty am y tro cyntaf trwy'r IIPE, a gynhaliwyd yn y Brifysgol dros Heddwch yn Costa Rica yn 2006. Ar hyd y blynyddoedd daeth yn ysbrydoliaeth ar gyfer meddwl a gweithredu mewn addysg tuag at heddwch. Bob amser yn finiog yn ei meddyliau a'i dadansoddiadau, a'n gwthiodd i dreiddio'n ddyfnach i'r syniadau sylfaenol sy'n cynnal ein gwaith. Roeddwn hefyd wrth fy modd â’i sylwadau a’i synnwyr digrifwch a oedd yn darparu ar gyfer ffyrdd eraill o fynd i’r afael â materion difrifol iawn rhyfel a heddwch. Daeth Betty yn ffrind, ac yn ffrind i Puerto Rico. Yn dechrau ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Lee Smithey

Teitl

Athro Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro

Aelodaeth

Adran Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro, Coleg Swarthmore

Ar ran yr Adran Astudiaethau Heddwch a Gwrthdaro yng Ngholeg Swarthmore: Mae ein meddyliau a'n cydymdeimlad yn mynd allan i deulu, ffrindiau, a chydweithwyr Dr. Betty Reardon, sydd wedi cael effaith mor aruthrol ar ein maes. Myfyriwn yn fawr ar y cyfan a gynigiodd i ni.

Darllenwch y cofnod llawn…

Viviane Clémence NGUIMEYA

Teitl

Cymdeithas Bws Heddwch a sylfaenydd canolfan adnoddau addysg Heddwch yn Camerŵn

Aelodaeth

CYMDEITHAS BWS HEDDWCH

Fe wnaeth Mme Betty Reardon, y cefais yr anrhydedd fawr o’i chyfarfod yn 2005 pan gefais fy nerbyn i Raglen Addysg Heddwch Afghanistan yng Ngholeg Athrawon Efrog Newydd fy ysbrydoli’n fawr. Fel tystiolaeth, yn y “Canllaw i Ddulliau a Gweithgareddau ar gyfer Addysg Heddwch mewn Ysgolion” a ysgrifennais, cynigiaf ei chyngor i athrawon i'w helpu i fesur a deall y rôl fawr y gallant ei chwarae wrth hyrwyddo addysg heddwch yn yr ystafell ddosbarth. Yn wir, ynghyd â Mrs. Alicia Cabezudo, mae Mrs. Reardon wedi ysgrifennu “Canllawiau ar gyfer Hwyluso Trafodaeth yn y Dosbarth,” dull addysgu cyfranogol. Talaf deyrnged i'r eicon hwn o ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Adekunle tinuoye

Aelodaeth

GWEINIDOGION

Mae marwolaeth Betty Reardon yn golled fawr i'r gymuned heddwch byd-eang, cyfiawnder cymdeithasol a di-drais. Roedd hi'n eicon ac yn arloeswr a roddodd bopeth ac a gysegrodd ei bywyd i addysg fel ateb i bob problem ar gyfer gorseddu heddwch, dileu trais, sefydlu cyfiawnder a chreu byd cyfiawn. Roedd ei bywyd yn ymgorfforiad o allgaredd, empathi a lles cyffredin. Mae fy nghalon a’m cydymdeimlad yn mynd at ei theulu, ICPE a’r teulu heddwch byd-eang. Bydded i'w henaid orffwys mewn heddwch perffaith a bydded i'w delfrydau barhau i lewyrchu Amen

Darllenwch y cofnod llawn…

Tara Hopkins

Aelodaeth

sylfaenydd, perchennog cop(m)adam; sylfaenydd Prosiectau Cynnwys Dinesig ym Mhrifysgol Sabanci, Istanbul

Cyfarfûm â Betty gyntaf yn IIPE yn Seoul ar adeg pan nad oeddwn yn siŵr beth oedd Addysg Heddwch nac a oedd yn berthnasol yn fy nghwfl mwy. Yr hyn yr oeddwn yn sicr ohono o'r dechrau oedd bod IIPE yn ambarél yr oeddwn yn teimlo'n gyfforddus, yn ddiogel ac yng nghwmni eraill a oedd yn siarad yr un iaith gobaith. Helpodd Betty fi i weld bod fy ngwaith fy hun yn dod o dan yr ymbarél hwnnw ac rwy’n ddiolchgar i gydweithwyr sydd wedi fy atgoffa o hynny pan fydd fflam fy ngobeithion yn dechrau pylu. Rwy'n ddiolchgar ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Loreta Castro

Llun

Rwy'n ddiolchgar iawn am ei dylanwad dwys yn fy mywyd a'm galwedigaeth fel addysgwr heddwch. Byddaf yn ei hanrhydeddu trwy barhau â’i hetifeddiaeth… Ysbrydolodd sefydlu ein Canolfan Addysg Heddwch, sydd bellach wedi gwasanaethu cymaint. Betty, diolch yn fawr iawn, rydyn ni'n dy garu ac yn gorffwys mewn heddwch.🙏❤️

Darllenwch y cofnod llawn…

Dr Gloria Abarca

Llun

Mae'n ddrwg gen i, cyfarfûm â hi yn 2009 yn Budapest ac yn ochrol yn IIPE yn Puerto Rico gydag Alicia Cabezudo, fy athro. Yn awr yn meistr Heddwch yn Castellon fel athro addysg heddwch, gyda myfyrwyr addysg heddwch flwyddyn gyntaf, rydym yn adolygu ei darlith. Bydd yn parhau i addysgu trwy ei hetifeddiaeth

Darllenwch y cofnod llawn…

Lisa Worth Huber

Aelodaeth

Academi Heddwch Genedlaethol

I deulu, ffrindiau, myfyrwyr ac adeiladwyr heddwch Betty ~ Dal pawb sydd wedi cael eu hysbrydoli gan ymroddiad oes Betty i ((Heddwch)) mewn cylch o ((Cariad)). Gorffwysa Betty Mewn Heddwch a Grym. Mae colled ar ei hôl, ond ni fydd ei (Golau) byth yn pylu - diolch anfeidrol am ei hetifeddiaeth ddwys.

Darllenwch y cofnod llawn…

Carolyne Ashton

Teitl

Addysgwr Heddwch, Wedi Ymddeol

Rhoddodd gymaint i'r byd a bydd ei gwaith yn gofeb iddi am amser hir iawn. Nawr, mae'n gyfrifoldeb arnom ni i ddal y faner i fyny a pharhau â'i gwaith.

Darllenwch y cofnod llawn…

Tigist Engdaw

Teitl

Ymgynghorydd Rhyngwladol/Athro Cynorthwyol

Yr oedd Dr. Betty Reardon yn ysgolhaig gwych ar addysg heddwch a thu hwnt. Bydd colled ar ei hôl yn wir. Bydd ei hetifeddiaeth yn parhau. Rwyf wedi darllen y rhan fwyaf o'i gwaith gwych. Argymell gan yr Athro Tony Jenkins ac wedi argymell i fy myfyrwyr hefyd. Bydded eich gorffwysfa mewn heddwch tragwyddol. Gyda diolch a chariad 💕 Tigist

Darllenwch y cofnod llawn…

Luisa Alvarez-Dominguez

Aelodaeth

UPR- wedi ymddeol

Roedd Betty yn gefnogol iawn i ymgais Puerto Rico i geisio heddwch yn Vieques, yn benodol mentrau menywod yno. Byddaf bob amser yn cofio ei geiriau o anogaeth a'r atgofion a rannodd yn seiliedig ar ei gwaith tuag at addysg cyfiawnder ac heddwch. Bydd colled ar ei hôl ond bydd ei hetifeddiaeth yn parhau i ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol.

Darllenwch y cofnod llawn…

Vidar Vambheim

Teitl

Athro Cyswllt

Aelodaeth

Uit / Prifysgol Arctig Norwy

Enaid hardd a chawr. Gorffwysa mewn hedd, Betty Reardon.

Darllenwch y cofnod llawn…

Kathie Uhler, OSF

Aelodaeth

Ty Gweddi i Bawb

Er Cof am Betty Reardon Ar 12 Medi, 2023, anfonodd Kathie Uhler e-bost: “Annwyl Betty, Mor wych clywed gennych chi !! Chi yw fy mentor oes ac yn esiampl o bopeth sy'n addysgu ac yn modelu heddwch a di-drais.” Roedd Betty newydd anfon ei llongyfarchiadau ataf ar e-bost ar sefydlu'r Tŷ Gweddi i Bawb yn Gulph Mills, PA. Roedd Betty wedi fy nghefnogi yr holl ffordd yn y prosiect hwn ers rhyw 15 mlynedd. Cyfarfuom trwy weithdy addysg heddwch a roddodd Betty ym 1989 yng Ngholeg Athrawon Prifysgol Columbia. Yn ystod y digwyddiad hwnnw ar 5 Mehefin y gwnaethom ni ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Anaida Pascual Morán

Para quienes le conocimos de cerca en Puerto Rico, ha sido un golpe enorme lamentable noticia de la partida de este mundo terrenal de la eterna educadora a activista por la paz Betty Reardon. Fueron incontables las aportaciones de nuestra querida Betty a las causas de derechos humanos y paz en el mundo entero, pero también en nuestras orillas a desde la otra orilla. Nunca olvidaremos, por mencionar solo tres ejemplos entre tantos, su apoyo la Alianza de Mujeres Viequenses a la víctimas del huracán María, así sus sus gestiones en el Congreso de los Estados Unidos ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Matt Meyer

Teitl

Ysgrifennydd-Cyffredinol

Aelodaeth

Cymdeithas Ymchwil Heddwch Rhyngwladol

Llun

Dim ond diwrnod neu ddau ar ôl marwolaeth Betty, roeddwn yn teimlo'n gyffrous i ysgrifennu'r nodyn hwn ati, trwy ei theyrnged hi a Tony i FB: Mae'n anodd esbonio, ond Betty, rydych chi eisoes yn cael eich colli. Yma yn NYC, ond gwn ledled y byd, rydych chi wedi bod ac rydych chi'n ffagl o obaith cyfrifedig erioed. Diolch am y rhoddion niferus. Nawr, rai wythnosau'n ddiweddarach ac yn ysgrifennu o Granada, Talaith Sbaen lle rhoddais fy araith gyweirnod yn y Cyfarfod Llawn Agoriadol i Betty ac i fenyw ifanc o Balestina a laddwyd yn ystod offeren 2018, Mawrth Dychweliad di-drais, ni allaf helpu i fyfyrio ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Ingeborg Breines

Aelodaeth

IPB

Llun

Betty Reardon – er cof Mae'r byd wedi colli un o brif golofnau addysg heddwch, athrawes wych ac ysgolhaig ac actifydd gwrth-ryfel ffeministaidd. Rydym ni, a gafodd y fraint enfawr o fod yn ffrind hirdymor iddi, wedi colli ffrind cariadus a gofalgar, partner trafod ysbrydoledig a gwybodus a pherson gwych ar gyfer rhyngweithio llawen. Roedd Betty Reardon yn berson eithriadol o ysbrydoledig, trwy ei hysgrifennu a'i haddysgu, yn ogystal â thrwy ei phersonoliaeth. Roedd hi'n ddewr ac yn gyson ac roedd ganddi allu enfawr i gyfeillgarwch a gofal. Llwyddodd i bontio'r personol a'r gwleidyddol, y dadansoddol a ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Anto Paul

Teitl

Prifathro Sylfaenydd

Aelodaeth

Sianel Heddwch a NEISSR

Mewn cydymdeimlad calon am golli Betty A Reardon, goleudy mewn addysg hedd. Mae ei heffaith ddofn fel mentor, addysgwr ac arweinydd yn atseinio yng nghalonnau'r rhai y dylanwadodd arnynt. Mae etifeddiaeth Betty yn dyst i bŵer trawsnewidiol gwybodaeth a thosturi. Boed i’w hetifeddiaeth ysbrydoli ymroddiad parhaus i addysg heddwch, a bydded i’w theulu ddod o hyd i gysur yn yr effaith barhaus y mae wedi’i chael ar lunio byd mwy cytûn. Rwy'n ei chofio yn nathliadau'r Offeren Sanctaidd ac yn gweddïo dros y teulu. Gorphwysed ei henaid mewn hedd.

Darllenwch y cofnod llawn…

Catia Confortini

Teitl

Athro Astudiaethau Heddwch a Chyfiawnder

Aelodaeth

Wellesley Coleg

Rwy'n cofio darllen Sexism and the War System a chael fy meddwl wedi'i chwythu i ffwrdd: sut gallai'r fenyw hon wneud yr holl gysylltiadau rhwng patriarchaeth a rhyfel a sefydlodd i mi ond na allai fynegi mewn geiriau? Roedd yn olau na allwn ei ddiffodd: o'r eiliad honno ymlaen roedd fy llygaid ar agor, a bu'n rhaid i mi barhau i weithio i ddatgymalu'r ddau a llawer o systemau gormes eraill. Cyfarfûm â Betty yn bersonol flynyddoedd yn ddiweddarach a sawl gwaith mewn cylchoedd academaidd ac actifyddion cyffredin. Er cymaint roeddwn i wedi fy nharo i ac yn methu siarad y rhan fwyaf o'r amser, roedd hi bob amser yn garedig ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Evelin Lindner

Teitl

med., seicol Dr.

Aelodaeth

Astudiaethau Urddas Dynol a Darostwng

Llun

Braint fawr oedd cael eistedd gyda fy annwyl ac annwyl Betty ar 6 Gorffennaf, 2010, yn Melbu, Vesterålen, Norwy. Diolchais i Betty am ei chefnogaeth ddiflino i’n gwaith urddas ers i ni gyfarfod gyntaf yn 1995 ym Manila, Philippines. Cawsom i gyd ein gwahodd i gyfarfod arbenigol UNESCO “Tuag at Agenda Menywod ar gyfer Diwylliant Heddwch”, Ebrill 25–18, 1995, a wahoddwyd gan Ingeborg Breines, Cyfarwyddwr Menywod a Diwylliant Heddwch ar y pryd, a Chynghorydd Arbennig i’r Cyfarwyddwr -Maer Cyffredinol Federico ar Fenywod, Rhyw a Datblygiad. Pan eisteddon ni gyda'n gilydd yn Norwy yn 2010, fe rannodd Betty ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Sandra R.

Hola, Un tributo a Betty por su legado y por enseñarme la importancia de continuar hablando de paz and lenguaje en el aula. Mis condolencias a su familia niwclear ya la familia que conformamos todxs quienes no decaemos en el deseo de contribuir a escenarios humanos mas pacíficos. Ystyr geiriau: ¡ Gracias for este espacio!

Darllenwch y cofnod llawn…

ian gibson

Teitl

Yr Athro

Aelodaeth

Prifysgol Astudiaethau Tramor Kyoto

Llun

Roedd Betty yn athrawes ysbrydoledig. Agorodd ffordd i ddoethineb. Rwy'n ddiolchgar iddi am byth. Smart a charedig, doniol a doeth. Diolch Betty. Cariad Ian xxx

Darllenwch y cofnod llawn…

Jing Lin

Teitl

Yr Athro

Mae Dr Betty Reardon yn hael iawn wrth roi ei chefnogaeth i gyfadran sy'n dilyn addysg heddwch fel eu hangerdd. Rwyf wedi derbyn cefnogaeth ganddi a byddaf bob amser yn cadw calon o ddiolchgarwch amdani. Bydd hi'n cael ei chofio.

Darllenwch y cofnod llawn…

Kelly Kraemer

Teitl

Athro Astudiaethau Heddwch

Aelodaeth

Coleg Sant Benedict a Phrifysgol Sant Ioan

Cyfarfûm â Betty ym 1994, pan ddysgodd gwrs graddedig ar Drais Diwylliannol y cofrestrais ynddo ym Mhrifysgol Hawai'i. Dim ond am un semester y bu hi yno, ond roedd y gwersi a ddysgodd i mi am y cysylltiadau rhwng astudiaethau heddwch a ffeministiaeth yn aros gyda mi. Deuthum ar ei thraws eto flynyddoedd yn ddiweddarach fel cydweithiwr yng nghyfarfodydd blynyddol y Gymdeithas Astudiaethau Heddwch a Chyfiawnder. Roedd bob amser yn hyfryd ei gweld, ac roedd ei gweld bob amser yn golygu gwahoddiad i gymryd rhyw fath o gamau dros heddwch. Fy ymwneud diwethaf â Betty oedd trwy glwb llyfrau ar-lein yn darllen “Comprehensive ...

Darllenwch y cofnod llawn…

فاتن عبدالإله أحمد فاتن

Teitl

مدير منظمة الق الطفولة

تحية لبيتي احد بناة السلام في العالم

Darllenwch y cofnod llawn…

Werner Winterteiner

Teitl

Athro emeritws

Aelodaeth

Prifysgol Klagenfurt, Awstria

 • Llun
 • Llun

Cyfarfûm â Betty Reardon am y tro cyntaf pan oeddwn eisoes wedi bod yn ymwneud ag addysg heddwch ers peth amser ac yn ysgrifennu fy nhraethawd hir addysg heddwch (“Pedagogy of the Other”), ond pan oeddwn yn dal yn gwbl anghyfarwydd â’r byd rhyngwladol. Cyfarfûm â Betty mewn cyngres heddwch ryngwladol yn Vermont, ac er mai dim ond am gyfnod byr y gallai fod yn bresennol yn y gyngres, fe wnaeth ei chyflwyniad a'i hymagwedd yn syth adael argraff fythgofiadwy arnaf. Fe wnes i gyfweld â hi ac argraffu'r sgwrs yn fy nghylchgrawn heddwch alpe-adria. Dyna sut wnaethon ni gadw mewn cysylltiad. Pan ymwelais â hi ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Kaisa Savolainen

Teitl

Cyn Gyfarwyddwr Is-adran, yn y Sector Addysg, Unesco (Paris)

Llun

Fy nghydymdeimlad. Bydd atgofion annwyl am Betty yn aros gyda mi bob amser: o fy ngwaith proffesiynol, o'i hymweliadau â'r Ffindir fel prif siaradwr. Cymerais ran yn ei pharti pen-blwydd gwych yn 90 oed yn Efrog Newydd. Diwrnod nesaf mwynheuon ni ginio hyfryd mewn bwyty ger Harlem. Roedd Ingeborg Breines a Tarja Virtanen yn bresennol hefyd, y ddau yn Gyn-Gyfarwyddwyr UNESCO. Roeddwn yn edrych ymlaen at deithio o'r Ffindir i'w pharti pen-blwydd yn 95 oed y gwanwyn nesaf. Roedd Betty yn bwysig yn fy ngwaith UNESCO pan wasanaethais y Sefydliad 1986-2001 fel Cyfarwyddwr Is-adran yn gyfrifol am addysg ar heddwch, hawliau dynol a rhyngwladol. ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Sefydliad Ffeminyddol Astudiaethau Heddwch PEACE MOMO

Bu farw Betty A. Reardon, ysgolhaig arloesol a chwaraeodd ran bwysig mewn addysg heddwch ac astudiaethau heddwch ffeministaidd, ar Dachwedd 3, 2023. Hi oedd ffrind cynhesaf ac roedd yn gefnogwr cadarn i Sefydliad Ffeministaidd PEACEMOMO ar gyfer Astudiaethau Heddwch (FIPS). Bydd colled fawr ar ôl ei phresenoldeb amlwg mewn astudiaethau heddwch ffeministaidd, a byddwn yn parhau â’i hymdrechion i greu byd heddychlon a chyfiawn. Anfon cariad, meddyliau a gweddïau o Dde Korea. PEACE MOMO Sefydliad Ffeminyddol Astudiaethau Heddwch (FIPS) https://momofips.campaignus.me/news/?idx=16809024&bmode=view

Darllenwch y cofnod llawn…

Kozue Akibayashi

Teitl

Yr Athro

Aelodaeth

Ysgol Astudiaethau Byd-eang Graddedig, Prifysgol Doshisha (Kyoto, Japan)

 • Llun
 • Llun

Betty, rydw i'n ddiolchgar am byth am eich holl help, arweiniad, anogaeth a chariad. Fe wnaethoch chi fy nghyflwyno i Okinawa Women Act Against Military Violence, WILPF a llawer o weithredwyr heddwch ffeministaidd di-ofn ledled y byd yr wyf wedi adeiladu undod ymddiriedus â nhw ar gyfer dadfilwreiddio. Roeddwn mor ffodus i fod wedi dod o hyd i chi 30 mlynedd yn ôl pan oeddwn yn chwilio am addysgwr heddwch ffeministaidd / actifydd / ysgolhaig i astudio o dan, ac rwyf bob amser wedi ceisio dilyn chi ers hynny. Diolch yn fawr am fod yno bob amser. Gobeithio eich bod chi'n gwybod pa mor ddiolchgar ydw i a faint rydw i'n eich caru chi. i ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Mary Darbes

Llun

Mae marwolaeth Betty yn golled drist iawn i ni yn bersonol ond hefyd i eiriolwyr heddwch a chyfiawnder ym mhobman. Roedd hi’n wirioneddol berson hynod – yn athrawes diflino, awdur, ysgolhaig, actifydd o fri rhyngwladol dros gyfiawnder cymdeithasol, a ffrind gwerthfawr ers 33 mlynedd. Cyfarfu fy ngŵr Dale Snauwaert a minnau â Betty am y tro cyntaf yn Hamilton Efrog Newydd yn hydref 1990. Roedd Betty a Dale yn athrawon gwadd ym Mhrifysgol Colgate y flwyddyn honno, a daethant yn ffrindiau cyflym. Daeth y tri ohonom i adnabod ein gilydd yn dda, ac roedd Betty yn aml yn dymuno i ni symud i NYC rywsut. Pa mor llawen ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Dale Snauwaert

Teitl

Yr Athro

Aelodaeth

Prifysgol Toledo

Llun

Cyfarfûm â Betty yng nghwymp 1990 ym Mhrifysgol Colgate. Roeddwn i newydd orffen fy PhD ym Mhrifysgol Illinois a dechreuais ar fy ngyrfa academaidd fel athro cynorthwyol gwadd blwyddyn yn Colgate sy'n disgyn. Yr haf hwnnw ar ôl gorffen fy nhraethawd hir, rhedais i mewn i lyfr o'r enw Comprehensive Peace Education gan Betty A. Reardon. Doeddwn i erioed wedi clywed am addysg heddwch ac roedd gen i ddiddordeb mawr mewn democratiaeth, cyfiawnder ac addysg ddemocrataidd. Darllenais yn gynhwysfawr gyda diddordeb a gwnaeth y syniadau argraff arnaf a chefais fy ysbrydoli. Gobeithiais gyfarfod â Dr. Reardon yn y dyfodol a ...

Darllenwch y cofnod llawn…

Amar Nayak

Teitl

Athro Strategaeth a Chadeirydd, Canolfan Gwyddor Systemau Esblygol Rhyngweithiol i Bawb

Aelodaeth

Sefydliad Rheoli Xavier, Prifysgol XIM Bhubaneswar. India.

Gyda thristwch mawr, rwy’n cydymdeimlo â theulu Betty, ei chydweithwyr a’i myfyrwyr ledled y byd. Yr wyf yn cofio yn annwyl am addfwynder, gras, a doethineb Betty, addysgydd tangnefedd mawr yn fy nghydymddiddan byr â hi. Mae hi wedi bod yn ysgogydd ac yn ysbrydoliaeth wych i mi. Rwyf mor hapus ei bod wedi ysgrifennu’r Rhagair o’r enw ‘Toward a New Cosmology’ i’n llyfr golygedig, Regenerative Ecosystems in the Anthropocene, sydd i ddod (2024) gan Springer Nature.

Darllenwch y cofnod llawn…

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:
Sgroliwch i'r brig