Cynllun Gweithredu Gwlad y Basg ar gyfer Hawliau Dynol ac Addysg Heddwch (2008-09)

(Mehefin 2007)

I - CYFLWYNIAD

Mae'r ddogfen hon yn cynnwys y gyntaf Cynllun Gweithredu Gwlad y Basg ar gyfer Hawliau Dynol ac Addysg Heddwch. Mae’r cyfiawnhad dros gynllun o’r fath yn gorwedd yn y mandad a rennir gan bob cymdeithas ddemocrataidd i ysgogi a hyrwyddo yn eu dinasyddion wybodaeth ddofn am hawliau dynol a pharch tuag atynt. Yn achos penodol cymdeithas Fasgaidd, yn ogystal â’r galw cyfoes cyffredinol hwn, ceir hynodrwydd cymdeithas sy’n cael ei phlagio gan ddyfalbarhad trais, yn enwedig gan ddyfalbarhad terfysgaeth gan ETA. Mae amddiffyn urddas pawb a’u hawliau yn gofyn, mewn cymdeithas fel ein un ni, ymdrech eang, seiliedig ar addysg, sy’n cynnwys nifer o sectorau cymdeithasol ac sy’n cael ei hysgogi a’i chydlynu gan sefydliadau’r gymdeithas, er bob amser gyda’r ddealltwriaeth gadarn mai’r brif rôl rhaid ei chwarae gan gymdeithas ei hun.

Mae strwythur y ddogfen hon yn ymateb, ar y naill law, i’r ffaith ei bod yn Gynllun Gweithredu ac, ar y llaw arall, i’r angen iddi fod yn addysgiadol ac yn hygyrch i’r ystod eang o sectorau sydd i’w chwarae. yn ei weithrediad. Felly, rhan un yn cyflwyno’r cyd-destun sy’n gwasanaethu fel ffrâm gyfeirio sefydliadol, cymdeithasol a rheoleiddiol ar gyfer y Cynllun hwn. Wedi'u cynnwys yma mae'r materion allweddol sy'n helpu i ddeall y rhesymau y tu ôl i Gynllun o'r nodweddion hyn ac sy'n rhoi syniad o'i broffil a'i athroniaeth. Cynhwysir hefyd ragolwg o'r canlyniadau a gafwyd hyd yma o ddiagnosis a gynhaliwyd gan y Gyfarwyddiaeth Hawliau Dynol yn ystod 2007 ar gyflwr addysg (ffurfiol, heb fod yn ffurfiol ac anffurfiol) yn Euskadi. Mae'r diagnosis diweddaraf o'n galluoedd (yn sefydliadol a chymdeithasol), o'n cynnydd, yn hanfodol er mwyn pennu'n gywir yr amcanion targed ar gyfer y cyfnod nesaf o ddwy flynedd.

In rhan dau, disgrifir y nodweddion sylweddol sylfaenol sy'n rhoi siâp i'r ddogfen. Gwneir y prif amcan, yr egwyddorion arweiniol a'r llinellau strategol yn benodol.

O'r diwedd, yn rhan tri, y rhan weithredol, model o'r Cynllun ac ynganiad y gwahanol asiantau y gelwir arnynt i gymryd rhan ynddo. Mae'r rhaglenni strategol ar gyfer ymyrraeth yn y maes sefydliadol (Llywodraeth Gwlad y Basg, Cynghorau Taleithiol a Chynghorau Lleol) wedi'u nodi. Yn olaf, cyfeirir at y meini prawf monitro ac asesu i'w defnyddio ac awgrymir rhagolwg cyllideb hefyd.

Ni ddylai’r rhagymadrodd hwn ddod i ben heb danlinellu ffaith bwysig y mae’n rhaid ei chadw mewn cof. Mae'r drafft hwn yn gofyn am gyfnod dilysu a fydd yn para tan diwedd Medi 2007 ac felly nid yw ei gynnwysiad yn derfynol. Bydd cyfraniadau a beirniadaethau asiantau gwleidyddol a chymdeithasol yn fodd i gywiro, ehangu a chyfoethogi'r ddogfen. Mae ein cyflwyniad o'r drafft hwn yn y cyfnod cynnar hwn gyda chryn dipyn o goncrid yn ymateb i'n dymuniad i ddarparu tyniant a gweithio'n rhagweithiol. Mae'n rhaid tynnu sylw yn arbennig at y ffaith mai dim ond un cyfnod gwirio cymharol a gafwyd yn y rhagfynegiadau a wnaed mewn perthynas â'r Cynghorau Taleithiol a Lleol oherwydd bod y cyrff hyn yn dal i gael eu cyfansoddi yn dilyn yr etholiadau diweddar. Nid oedd yr amgylchiadau hyn, yn ein barn ni, yn peri fod angen saib yn y gwaith oedd eisoes ar y gweill. Am y rheswm hwn dylid deall mai'r rhagolwg cyllideb yw'r hyn a wnaed gan Lywodraeth Gwlad y Basg, er ei fod yn cwmpasu'r cyfan o'r camau gweithredu a nodir yn y Cynllun. Dyma'r rheswm hefyd fod graddau'r manylder yn uwch o ran y camau i'w cymryd gan Adrannau Llywodraeth Gwlad y Basg.

[icon type = ”glyphicon glyphicon-folder-open” color = ”# dd3333 ″] Llwythwch i lawr: Cynllun Gwlad y Basg neu Weithredu dros Hawliau Dynol ac Addysg Heddwch (2008-2009). Drafft Gweithio 1.0.  

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig