Nid yw myfyrwyr Americanaidd yn cael eu dysgu am bolisi arfau niwclear yn yr ysgol. Dyma sut i ddatrys y broblem honno.

(Wedi'i ymateb o: Bwletin y Gwyddonwyr Atomig. Mehefin 11, 2018)

By Erin Connolly & Kate Hewitt

“Faint o wledydd sydd ag arfau niwclear?” gwnaethom ofyn. Gwaeddodd myfyrwyr atebion: un, saith, 34, pob un o wledydd y byd.

“Pa wledydd sydd ag arfau niwclear?” Clywsom ymatebion a oedd yn cynnwys yr Unol Daleithiau, Japan, Iran, Twrci, yr Almaen, Syria, Costa Rica, Canada, Irac, yr Eidal, De Korea, Awstralia, a'r Emiraethau Arabaidd Unedig - ynghyd ag Islam ac Affrica, nad ydynt yn wledydd.

Roeddem yn disgwyl i fyfyrwyr mewn colegau ac ysgolion uwchradd ger safleoedd Prosiect Manhattan feddu ar rywfaint o wybodaeth sylfaenol am arfau niwclear, eu hanes, a materion cyfredol. Roeddem yn anghywir.

Mae arfau niwclear yn cynrychioli bygythiad dirfodol i'r Unol Daleithiau, ond mae'r drafodaeth bolisi o'u cwmpas wedi gadael y gofod cyhoeddus i raddau helaeth. Mae'r jargon a'r adroddiadau yn frawychus, a daethom i delerau â ni'n hunain pan aethom i'r maes hwn. Nid yw'n hawdd cyrraedd polisi arfau niwclear; nid yw hyn yn ddim byd newydd, ac mae gan ysgolheigion fel Carol Cohn, arbenigwr ar faterion rhyw a diogelwch byd-eang esbonio pam. Ond os yw arbenigwyr am i'r cyhoedd gymryd rhan mewn dadleuon polisi niwclear, mae addysg a chynwysoldeb yn hollbwysig. Nid oes mwy o amser i wastraffu, felly penderfynodd y ddau ohonom ddechrau addysgu'r cyhoedd ein hunain.

Mae arfau niwclear yn cynrychioli bygythiad dirfodol i'r Unol Daleithiau, ond mae'r drafodaeth bolisi o'u cwmpas wedi gadael y gofod cyhoeddus i raddau helaeth.

Diffyg y mater. Mae ein cenhedlaeth wedi tyfu i fyny i raddau helaeth heb fod yn ymwybodol o ddadleuon polisi arfau niwclear. Cafodd cenhedlaeth y Rhyfel Oer brofiad gwahanol iawn. Wrth ymarfer driliau hwyaid a gorchudd yn yr ysgol, fe'u hatgoffwyd yn gyson o'r bygythiad dirfodol hwn. Er bod y driliau'n aneffeithiol ar gyfer amddiffyn pobl rhag chwyth mawr neu ymbelydredd dilynol, roeddent yn effeithiol o ran codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r bygythiad diogelwch cenedlaethol a berir gan arfau niwclear.

Efallai na fyddai cefnu ar ymarferion hwyaid a gorchudd yn llawer iawn, ond roedd yn golygu bod arfau niwclear yn cael eu gadael allan o addysg gyhoeddus yn gyfan gwbl. Mae hyn wedi effeithio ar sut mae Americanwyr yn ymgysylltu â'r mater fel oedolion.

Mae anwybyddu arfau niwclear yn ddull anghynaliadwy; rhaid i'r cyhoedd fod yn ymwybodol o'r bygythiad dirfodol hwn i'r Unol Daleithiau a pha bolisïau y mae swyddogion wedi'u dewis i fynd i'r afael â'r bygythiad hwn. Ond mae ymwybyddiaeth o'r materion hyn wedi'i chysylltu'n gynhenid ​​ag amlygiad i faterion. Er enghraifft, daeth un ohonom ni (Connolly) o hyd i arfau niwclear ar hap trwy gwrs yn y coleg; magwyd y llall mewn tref wedi'i hadeiladu ar dechnoleg arfau niwclear ond dim ond yn wirioneddol ymgolli yn y pwnc trwy astudiaethau prifysgol. Pan oeddem yn agored iddo, gwelsom fod polisi arfau niwclear yn ddiddorol (dyna pam ein dewis gyrfa) ond yn gymhleth. Gan gydnabod yr angen i gynyddu amlygiad a hygyrchedd, daethom yn benderfynol o addysgu'r genhedlaeth nesaf trwy ddarparu digon o gefndir a gwybodaeth fel y gallai myfyrwyr ymgysylltu ar y mater a theimlo'n gyffyrddus yn edrych yn ddyfnach na'r penawdau.

Er mwyn i'r cyhoedd gymryd rhan mewn dadleuon polisi niwclear, mae addysg yn hollbwysig. Dyna ein cenhadaeth: darparu offer i'r myfyrwyr a'r cyhoedd y gallant eu defnyddio i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch eu harian a'u dyfodol.

Yn yr ystafell ddosbarth. Nid oedd creu cyflwyniad cynhwysfawr a fyddai o ddiddordeb i fyfyrwyr ac yn gadael amser ar gyfer cwestiynau mewn cyfnod dosbarth sengl yn brosiect bach. Fe wnaethom ddechrau'r broses trwy ddehongli hanes niwclear a dadleuon polisi cyfredol, gan eu rhoi mewn darnau bach eu maint y gallai myfyrwyr eu treulio'n hawdd mewn 45 munud. Ar ôl gorffen y dasg goffa hon, fe wnaethom osod ein golygon ar ardal Tri-Ddinasoedd Washington State, lle y tyfodd un ohonom (Hewitt) - a lle cynhyrchwyd y plwtoniwm ar gyfer y bom a ollyngwyd ar Nagasaki, ar Safle Hanford. Gan ragweld y gallai fod gan y boblogaeth gyffredinol wybodaeth gyfyngedig am faterion niwclear, roeddem yn gobeithio cymunedau wedi'u hadeiladu ar dechnoleg niwclear gallai fod â budd breintiedig. Cyflwynodd Safle Hanford ei hun fel y man lansio rhesymegol ar gyfer ein menter i addysgu'r genhedlaeth nesaf ar faterion arfau niwclear.

Yn ystod 22 o gyflwyniadau mewn pedwar diwrnod, gwelsom fod myfyrwyr yn ymgysylltu ac yn chwilfrydig, ond hefyd wedi ein synnu gan y wybodaeth a gyflwynwyd gennym. Roedd y pwnc hwn yn newydd i'r mwyafrif ohonynt, ac roedd eu cwestiynau'n feddylgar ac yn bryderus. Roedd llawer yn credu bod gan Iran arf niwclear, roedd rhai yn meddwl tybed pam na wnaethon ni “ddim ond nuke Gogledd Corea,” ac roedd eraill yn gwrthweithio bod gennym ni “darian” i saethu taflegrau i lawr wrth iddyn nhw agosáu at yr Unol Daleithiau.

Gwnaethom egluro pob un o'r materion hyn yn ofalus. Mewn gwirionedd, roedd cytundeb rhyngwladol ar waith i atal Iran rhag caffael arf niwclear, ac yn groes i rai adroddiadau, roedd y cytundeb hwn yn gweithio. Mae gan Iran dim arf niwclear. Mewn gwirionedd, mae gan yr Asiantaeth Ynni Atomig Rhyngwladol gadarnhau 10 gwaith bod bargen niwclear Iran yn gweithio. “Nuking Gogledd Corea”Yn ymddangos fel ateb syml, ond fe wnaethon ni weithio drwy’r ffeithiau. Nid ydym yn gwybod ble mae holl gyfleusterau niwclear Gogledd Corea (heb sôn am gemegol a biolegol). Gwyddom y gallai Seoul gael ei ddinistrio trwy ddulliau confensiynol yn unig. O ran tarian, mae'r Unol Daleithiau wedi gwario mwy na $ 45 biliwn ar y system Amddiffyn Midcourse ar y Tir i amddiffyn y wlad, ac eto dim ond “gallu cyfyngedig i amddiffyn mamwlad yr UD”O fygythiadau taflegrau yn yr amodau gorau. Swyddfa Atebolrwydd Llywodraeth yr UD wedi dweud mae angen gwelliannau sylweddol i'r system er mwyn bod yn ddibynadwy. Mae diplomyddiaeth wedi profi i fod yn warcheidwad mwyaf effeithiol mamwlad yr UD.

Wedi'i gyfarparu ar gyfer ymgysylltu. Mae'r genhedlaeth nesaf yn cael ei bomio'n gyson gan newyddion, rhybuddion a diweddariadau cyfryngau cymdeithasol. Fodd bynnag, o ran polisi niwclear, nid yw Americanwyr ifanc bron yn hollol ymwybodol o'r dewisiadau y maent yn cydsynio'n ddeheuig iddynt. Llywodraeth ffederal yr UD cynlluniau i wario $ 1.2 triliwn dros y 30 mlynedd nesaf i foderneiddio ei arsenal niwclear, a bydd pobl ifanc heddiw yn ysgwyddo llawer o'r gost honno. Er bod yn rhaid diweddaru arsenal yr UD a bod yn ddiogel, mae rhai agweddau a allai fod yn ddiangen - ac eto nid oes gan wneuthurwyr deddfau lawer o atebolrwydd am eu gwariant ar arfau niwclear, ac mae hyn wedi creu sefyllfa lle mae miliynau o ddoleri wedi'u gwastraffu. Mae Gogledd Corea wedi dod yn bryder cyhoeddus, ond ychydig o bobl sy'n gwybod beth yw'r bygythiad mewn gwirionedd, na sut y byddai llwybr hyfyw ymlaen yn edrych. Mae'r ffaith bod llawer o fyfyrwyr yn credu bod gan Iran arf niwclear yn dangos sut y gall penawdau gamarwain y cyhoedd.

Rydym am arfogi myfyrwyr â'r wybodaeth i ymgysylltu ar y materion hyn a'u trafod gyda theulu a ffrindiau, i ofyn cwestiynau i'w cynrychiolwyr, a hyd yn oed i ystyried gyrfaoedd yn y maes. Mae polisi niwclear yn effeithio ar bawb, ond dim ond un Americanwr sy'n gorfod penderfynu a ddylid lansio ymosodiad, a dim ond llond llaw o bobl sy'n penderfynu faint o arian y bydd trethdalwyr yn ei wario ar arfau niwclear.

Er mwyn i'r cyhoedd gymryd rhan mewn dadleuon polisi niwclear, mae addysg yn hollbwysig. Dyna ein cenhadaeth: darparu offer i'r myfyrwyr a'r cyhoedd y gallant eu defnyddio i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch eu harian a'u dyfodol. Roedd llai nag un y cant o'r myfyrwyr a arolygwyd gennym yn gwybod pa wledydd oedd ag arfau niwclear, heb sôn am yr Unol Daleithiau a Rwsia dal mwy na 90 y cant o'r pentwr stoc byd-eang cyfredol. Mae'r bwlch gwybodaeth rhwng y cyhoedd a llunwyr polisi wedi dod yn rhy eang - rydym yma i'w gulhau. Nododd Washington State y dechrau: 1,100 o fyfyrwyr i lawr a miliynau i fynd.

Ac wrth ateb y cwestiwn a ofynnwyd ar ddechrau'r traethawd hwn, mae naw gwlad ag arfau niwclear.

Am yr awduron:

ERIN YN GYSYLLTIEDIG. Mae Erin Connolly yn gynorthwyydd rhaglen yn y Ganolfan Rheoli Arfau a Pheidio â Amlhau. Mae hi'n gweithio i hyrwyddo ymwybyddiaeth ieuenctid o faterion polisi niwclear, gan ganolbwyntio'n benodol ar niwclear… Mwy

KATE HEWITT.  Mae Kate Hewitt yn gynorthwyydd ymchwil mewn melin drafod nonpartisan yn Washington, DC, ac yn gyn Gymrawd Heddwch Herbert Scoville Jr. Mae ei gwaith yn canolbwyntio ar faterion diogelwch a strategaeth sy'n gysylltiedig â… Mwy

(Ewch i'r erthygl wreiddiol)

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...