Mae AHDR yn ceisio Swyddog Prosiect Addysg - Addysg Hanesyddol (Cyprus)

Agor swydd: Swyddog Prosiect Addysg - Addysg Hanes (Swydd amser llawn)
Sefydliad:  Cymdeithas Deialog Hanesyddol ac Ymchwil (AHDR)
Lleoliad: Cyprus
Dyddiad cau cais: Mae angen i ymgeiswyr sydd â diddordeb gyflwyno eu CV a'u dogfennaeth berthnasol ynghyd ag a Llythyr o Ddiddordeb gan 10 2021 Tachwedd.

cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais 

Cefndir

Mae'r Gymdeithas Deialog Hanesyddol ac Ymchwil (AHDR) yn sefydliad anllywodraethol aml-gymunedol, dielw unigryw a sefydlwyd yn Nicosia yn 2003. Mae'r AHDR yn eiddigeddu cymdeithas lle mae deialog ar faterion hanes, hanesyddiaeth ac addysgu hanes a mae dysgu'n cael ei ystyried yn fodd i hyrwyddo dealltwriaeth a meddwl yn feirniadol ac fe'i croesewir fel rhan annatod o ddemocratiaeth a diwylliant o heddwch. I'r perwyl hwn, mae'r AHDR yn darparu mynediad mynediad at gyfleoedd dysgu i unigolion o bob gallu a phob cefndir ethnig, crefyddol, diwylliannol a chymdeithasol, yn seiliedig ar y parch at amrywiaeth a deialog syniadau. Ers ei sefydlu, mae'r AHDR wedi ehangu ei genhadaeth trwy hyrwyddo addysg heddwch mewn lleoliadau ffurfiol ac anffurfiol ac ar hyn o bryd mae'n dwyn ynghyd blant ysgol, ieuenctid ac athrawon o bob cymuned ar yr ynys; yn y cyd-destun hwn, mae'r AHDR wedi derbyn clod gan Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a sefydliadau rhyngwladol am ei rôl yn hyrwyddo cyswllt a chydweithrediad rhwng cenedlaethau Cyprus yn y dyfodol.

Cefndir gwaith AHDR ar Addysg Hanes: Cenhadaeth yr AHDR yw amddiffyn a hyrwyddo deialog ac ymchwil gynhyrchiol i ddysgu hanes a, thrwy hynny, gryfhau heddwch, sefydlogrwydd a democratiaeth. Yn y modd hwn, mae aml-agwedd a meddwl beirniadol yn ffurfio dwy brif gydran gwaith AHDR. Yn y fframwaith hwn, mae gwaith yr AHDR ar Addysg Hanes yn canolbwyntio ar Ymchwil a Hyfforddiant. Ers ei sefydlu, mae ymdrechion yr AHDR wedi canolbwyntio ar ddarparu cyfleoedd i addysgwyr, haneswyr, myfyrwyr ac ymchwilwyr ddod yn fwy cymwys i drin cymhlethdodau addysgu hanes mewn amgylcheddau gwrthdaro ac ôl-wrthdaro. Yn y cyd-destun hwn, mae ein gweithgareddau addysg hanes a hanes yn canolbwyntio ar:

 • Gweithdai hyfforddi athrawon dwy-gymunedol ac mono-gymunedol yn ymwneud â Hanes Cyprus, Hanes Cymdeithasol a Diwylliannol, a Methodoleg Addysgu Hanes;
 • Cynhyrchu deunydd addysgol atodol, a hyfforddiant cysylltiedig;
 • Dylunio a gweithredu gweithgareddau ymchwil a lledaenu canfyddiadau ymchwil;
 • Trefnu cynadleddau, trafodaethau panel a symposia;
 • Datblygu awgrymiadau polisi;
 • Trefnu arddangosfeydd sy'n ymwneud ag Addysg Hanes a Hanes;
 • Trefnu teithiau cerdded dinas a theithiau beic;
 • Rhwydweithio â rhanddeiliaid lleol a rhyngwladol ym maes addysg hanes;
 • Ymgyrchu ac eiriolaeth.

Swydd

Er mwyn cefnogi ei waith, mae'r AHDR yn gofyn am wasanaethau amser llawn Swyddog Prosiect Addysg gyda phrofiad amlwg ym maes Addysg Hanes i gynorthwyo i weithredu anghenion prosiect addysgol y Gymdeithas ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.

Cymwysterau a Chymwyseddau Gofynnol ar gyfer Swyddog Prosiect Addysg

Cymwysterau:

 • Gradd Meistr mewn disgyblaethau perthnasol gydag o leiaf 3 blynedd o brofiad perthnasol neu;
 • Gradd Baglor mewn disgyblaethau perthnasol gydag o leiaf 5 mlynedd o brofiad perthnasol.

Cymwyseddau:

 • Arbenigedd sylweddol a thechnegol mewn meysydd perthnasol;
 • Profiad o ddylunio (ysgrifennu cynigion) a gweithredu prosiectau addysgol a / neu ymchwil;
 • Sgiliau ymchwil a dadansoddi rhagorol;
 • Profiad o godi arian ac ymgyrchu dros addysg;
 • Profiad o allgymorth a chyfathrebu;
 • Gallu amldasgio;
 • Gwybodaeth ragorol o'r sefyllfa wleidyddol yng Nghyprus a heriau cysylltiedig;
 • Y gallu i geisio gwella neu gynnig opsiynau creadigol i ddatrys problemau;
 • Sgiliau rhyngbersonol rhagorol gyda'r gallu i weithio fel rhan o dîm;
 • Y gallu i ddarparu cefnogaeth weinyddol a logistaidd i brosiectau addysgol;
 • Dangos gallu i addasu cynlluniau, blaenoriaethu a chyflawni tasgau mewn pryd;
 • Sgiliau cyfrifiadurol rhagorol, yn enwedig meistrolaeth dda iawn ar MS Office;
 • Mae angen rhuglder mewn Saesneg ysgrifenedig a llafar;
 • Bydd gwybodaeth o Dwrceg a / neu Roeg yn cael ei hystyried yn fantais.

Gwerthuso a Dewis Ceisiadau

Dewisir ymgeiswyr yn unol â'u cymwysterau a dangosir lefel eu profiad. Bydd pwyllgor gwerthuso yn adolygu mynegiant diddordebau / ceisiadau a dderbynnir a bydd yn llunio rhestr fer o'r ymgeiswyr llwyddiannus a wahoddir am gyfweliad. Dim ond ymgeiswyr ar y rhestr fer y cysylltir â nhw.

Cyflwyniad manylion

Mae angen i ymgeiswyr sydd â diddordeb gyflwyno eu CV a'u dogfennaeth berthnasol ynghyd â Llythyr o Ddiddordeb trwy e-bost at ahdr@ahdr.info by 10 2021 Tachwedd.

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig