Addysg Heddwch AFRICA: Offeryn ar gyfer Di-drais yn Affrica

(Wedi'i ymateb o: Diplomyddiaeth Fodern. Mai 19, 2021)

By Tamseel Aqdas

Ledled y byd, mae newid cymdeithasol tuag at ddilyniant a heddwch cynaliadwy yn gysylltiedig â chwyldroadau treisgar. Er bod y ddadl yn gywir i raddau, mae gan arferion di-drais y galluoedd i esgor ar ganlyniad tebyg. Mae arfer di-drais yn anelu at addasu meddylfryd unigolion yn raddol, gan arwain at ddatrys neu drawsnewid gwrthdaro sy'n gyffredin mewn cymdeithas. Yn y modd hwn, ceir effeithlonrwydd ychwanegol, gan fod dioddefaint ar raddfa fawr yn cael ei ochri.

Yn achos Affrica, cafodd gwladwriaethau ôl-drefedigaethol eu hunain yn frith o wrthdaro yn amrywio o argyfwng mewnrwyd i ysgarmesoedd rhyng-ethnig a rhyngranbarthol. Yn gyfatebol, darostyngwyd Affrica i ddinistr economaidd ac isadeiledd, ynghyd â dinistr cymdeithasol a meddyliol i unigolion. O ganlyniad, daeth ffigurau enfawr o ffoaduriaid a phobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol sydd angen lloches, amddiffyniad a chynhaliaeth i'r amlwg, gan arwain at oblygiadau byd-eang. Roedd ffactorau o'r fath yn rhagamcanu'r gofyniad am gefnogaeth feirniadol i'r gymuned Affricanaidd fregus, dadleoledig ac ymylol. Er gwaethaf hynny, er mwyn cyfyngu tywallt gwaed a dioddefaint y gymuned Affricanaidd, roedd y camau a ymgorfforwyd yn ddi-drais.

I ychwanegu at y ddadl ddi-drais, nododd yr addysgwr o fri Maria Montessori unwaith yn briodol, “gwaith addysg yw sefydlu heddwch. Y cyfan y gall gwleidyddiaeth ei wneud yw ein cadw ni allan o ryfel ”. Mae awgrymu sut mae addysg yn ei hanfod yn newid meddylfryd unigolion ac yn paratoi llwybr tuag at heddwch. Gan ymgorffori addysg i sicrhau bod cymdeithas heddychlon yn dod o dan y categori arferion di-drais, ac addaswyd yr union gysyniad hwn gan amrywiol daleithiau Affrica. Fel, cynhaliwyd cyfarfod o Gynhadledd Weinidogol ar wladwriaethau ôl-wrthdaro a bregus ar Fehefin 2004, gan y Gymdeithas Datblygu Addysg yn Affrica (ADEA). Yn y cyfarfod, llofnodwyd comiwnig rhwng 20 talaith yn Affrica, a ffurfiwyd y Nod Ansawdd Rhyng-wlad ar Addysg Heddwch (ICQN-PE). O dan hynny, roedd yn ofynnol i weinidogion addysg yn nhaleithiau Affrica esblygu eu systemau addysgol yn asiantaethau lluoedd, i hyrwyddo adeiladu heddwch, atal gwrthdaro, datrys gwrthdaro, ac adeiladu cenedl. O ganlyniad, datblygodd ICQN Peace Education gynllun strategol i wasanaethu fel asiantaethau canolog ar gyfer meithrin gwerthoedd, agweddau, gwybodaeth a sgiliau; bydd pob un ohonynt yn cyfrannu at ddatblygu heddwch cynaliadwy trwy nonviolence i unigolion o Affrica, a datblygu yn rhanbarth Affrica.

Wedi dweud hynny, mae ICQN wedi dosbarthu ei nodau yn gategorïau gwahanol. Yn gyntaf, nod Addysg Heddwch ICQN yw cychwyn cyfnewid a deialog o fewn Affrica, gan arwain at anogaeth ar gyfer datblygu cynaliadwy trwy'r adran addysg. Yn yr un modd, mae ganddyn nhw uchelgeisiau ar gyfer llunio, cryfhau a gweithredu Polisïau a Strategaethau Addysg Heddwch. Yn dilyn hynny, sicrheir gweithredu, monitro a gwerthuso rhaglenni addysg heddwch yn llwyddiannus. At hynny, nod ICQN Peace Education yw cychwyn galluoedd Addysg Heddwch ar bob lefel o'r gymuned yn Affrica; a fydd yn meithrin partneriaethau rhyngddisgyblaethol, rhyngranbarthol ac aml-sector strategol a chydweithrediad â nifer o randdeiliaid. O ganlyniad, cynhyrchir ymchwil effeithiol, gan arwain at gynhyrchu gwybodaeth yn effeithiol. Bydd hyn yn arwain at ddatblygiad polisi gwybodus, gan arwain at weithredu Addysg Heddwch yn effeithiol.

Bydd y symudiad tuag at gyflawni'r amcanion eang hyn yn gofyn am y gweithgareddau canlynol gan ICQN Peace Education. I ddechrau, cynhelir gweithgareddau deialog polisi rhwng y gweinidogion addysg dynodedig, a'r holl randdeiliaid perthnasol eraill sy'n dod o feysydd gwrthdaro ac argyfwng yr effeithir arnynt. Yn y modd hwn, cynhelir dadansoddiad ymchwil effeithiol, dogfennaeth a lledaenu cyhoeddiadau ac adnoddau. O ganlyniad, bydd dealltwriaeth ddyfnach o'r gwrthdaro yn codi, a hyrwyddir arferion addawol ar gyfer adeiladu heddwch trwy addysg. At hynny, bydd mentrau meithrin gallu yn cael eu cyfeirio gan ddefnyddio cyhoeddiadau ac adnoddau cadarnhaol, a fydd yn cael eu hymgorffori fel offer ar gyfer gweithredu addysg heddwch yn bolisi ac yn ymarfer yn effeithiol. Yn ogystal, hwylusir cyfnewid arbenigedd o fewn Affrica ar heddwch mewn addysg, gan arwain at greu rhwydwaith o actorion addysg sy'n cario arbenigedd mewn addysg heddwch o wledydd yr effeithir arnynt gan wrthdaro. Yn olaf, ymgynghorir ag actorion cymdeithas sifil a'u dwyn i mewn i'r broses deialog polisi, er mwyn sicrhau yr eir i'r afael â bylchau rhwng polisi a phrofiad ar lawr gwlad. At ei gilydd, bydd y camau hyn yn sicrhau addysg heddwch effeithiol ar gyfer heddwch cynaliadwy yn Affrica trwy beidio â thrais.

Gellir dadansoddi mewnbwn addysg heddwch ICQN trwy ei weithiau yn Nigeria. Gan ei bod y wladwriaeth fwyaf poblog ar gyfandir Affrica, mae Nigeria yn wynebu sawl her sy'n treiddio ar ffurf gwrthdaro, yn amrywio o densiynau gwleidyddol i wrthdaro treisgar crefyddol a llwythol. Mae'r ffactorau cyfansoddol hyn wedi bod yn dylanwadu'n negyddol ar ddatblygiad y wlad; gan eu bod yn cael eu gadael i raddau helaeth heb oruchwyliaeth. O ganlyniad, addaswyd gwrthdaro yn y pen draw fel rhan o'u diwylliant cenedlaethol. O ganlyniad, mae'r genhedlaeth bresennol naill ai wedi derbyn y gwrthdaro neu heb lawer o wybodaeth am sut i'w datrys. Felly, roedd integreiddio addysg heddwch i gwricwlwm Nigeria yn hanfodol er mwyn newid a datblygu meddylfryd a gweithredoedd unigolion o ganlyniad, ac i sefydlu cymdeithas gydlynol a heddychlon trwy beidio â thrais.

Gellir ystyried yr her fwyaf beirniadol sy'n ymwneud â Nigeria fel gweithgareddau terfysgol grŵp crefyddol di-wyneb o'r enw “Boko Haram” yng Ngogledd Nigeria, a grwpiau milwriaethwyr fel “Niger Delta Avenger” a “Chyngres y Bobl Oodua” yn rhanbarth y de o wladwriaeth Nigeria. Yn gyffredinol, effeithiodd y grwpiau hyn ar les cyffredinol dinasyddion Nigeria. Arweiniodd terfysgaeth at radicaleiddio ieuenctid, cyfradd llythrennedd isel, diweithdra, dinistrio seilwaith, ac economi yn dirywio. Felly, roedd angen dirfawr i ymgorffori Addysg Heddwch ICQN fel rhan o'r cwricwlwm cenedlaethol; ers hynny, byddai'n arwain at rymuso'r genhedlaeth sydd i ddod ynghylch sgiliau angenrheidiol ar gyfer datrys materion cymdeithasol, a'r ymatal rhag ymuno â sefydliadau eithafol. Yn system addysgol Nigeria, bydd Addysg Heddwch yn hyfforddi unigolion ar osgoi a rheoli gwrthdaro treisgar, sefydlu gwell perthnasoedd â chyd-fodau, undod, a chydweithrediad rhwng gwahanol lwythau. O ganlyniad, bydd rhagfarn, ystrydebau a chasineb at grwpiau newid yn cael eu dileu, gan arwain at gydfodoli heddychlon / di-drais.

Yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, mynegodd Harris a Morison (2003) fod ysgolion, eglwysi a grwpiau cymunedol wedi cymell y sylfaen sylfaenol ar gyfer newid cymdeithasol a diwygio. Felly, gydag addysg, bydd y gobaith i barodrwydd myfyrwyr gyfrannu'n gadarnhaol at ddatblygiad cymdeithas yn cynyddu, ac felly hefyd eu diystyriad o drais a rhyfeloedd. Cynhaliwyd, trwy godi canlyniadau rhyfel, y byddai'r myfyrwyr yn datblygu'r gallu i ddatrys gwrthdaro mewn modd di-drais. At hynny, mae angen rhaglen Addysg Heddwch ICQN yn fawr yn ysgolion cynradd ac uwchradd Nigeria. Yn y modd hwn, bydd myfyrwyr yn cael eu dal yn ifanc a bydd eu hysbryd goddefgarwch yn cynyddu. Bydd hyn yr un mor rymuso'r plant sydd â'r wybodaeth angenrheidiol am heddwch a'r sgiliau i fynd i'r afael â'r materion heb droi at drais. Bydd dysgu Addysg Heddwch yn galluogi'r bobl ifanc i ddod yn ddinasyddion da sy'n gweithredu'n gadarnhaol i'r genedl.

Yn system addysgol Nigeria, mae'r prif bethau sydd wedi'u hymgorffori yn unol ag egwyddorion di-drais Addysg Heddwch ICQN yn mynd fel a ganlyn. Yn gyntaf, addysgir y myfyrwyr i barchu holl hawliau ac urddas cyd-fodau dynol. Mae hyn yn cynnwys pob crefydd, diwylliant, ethnigrwydd a hil. Y gobaith sylfaenol trwy hyn yw datrys gwrthdaro crefyddol, ethnig a diwylliannol o fewn y wladwriaeth. Gall parchu hawliau pob unigolyn mewn cymdeithas, waeth beth fo'u cefndir, leihau gwrthdaro. Gan ychwanegu ymlaen, hyrwyddir di-drais ynghyd â sicrhau cyfiawnder trwy argyhoeddi a deall. Trwy gyfiawnder, ni fydd gan unigolion yn Nigeria reswm i ysgogi gwrthdaro na'u dwysáu. Ar ben hynny, bydd rhannu a datblygu agweddau a sgiliau ar gyfer cyd-fyw mewn cytgord yn cael ei hyrwyddo, yn rhoi diwedd ar eithrio a gormes rhai unigolion yng nghymdeithas Nigeria, gan arwain at gydlyniant. Addysgir myfyrwyr i wrando a deall trwy roi cyfle i bawb ddysgu a rhannu gyda'r llif rhydd o wybodaeth. Bydd hyn yn dysgu goddefgarwch a chydsafiad myfyrwyr, a byddant yn gwerthfawrogi ac yn cydnabod bod pob unigolyn mewn cymdeithas yn unigryw ac yn wahanol yn eu ffordd a bod gan bawb rywbeth i'w gyfrannu at y gymuned waeth beth yw eu hethnigrwydd, iaith, crefydd neu ddiwylliant. Ar ben hynny, addysgir cydraddoldeb dynion a menywod, gan sicrhau lle cyfartal i ddynion a menywod yn adeilad y wladwriaeth. O ganlyniad, cydnabyddir gwrthdaro sy'n treiddio tuag at wahaniaethu ar sail rhyw a byddant yn symud tuag at ddatrys. Yn olaf, dysgir i'r myfyrwyr fod ganddynt lais ym mhroses gwneud penderfyniadau'r llywodraeth a'r gymuned y maent yn preswylio ynddi. Yn y modd hwn, byddant yn cynnwys eu hunain wrth hyrwyddo goddefgarwch a heddwch mewn cymdeithas; fel, byddant yn dod am y ffaith y bydd eu cyfraniad yn bwysig. Er mwyn cyrraedd y nod o Addysg Heddwch, mae angen cyflwyno offerynnol sydd wedi'i anelu at ddatblygu elfennau sylfaenol Addysg Heddwch ynghyd â'r wybodaeth, y sgiliau a'r gwerthoedd sy'n cyd-fynd â hyrwyddo diwylliant cyffredinol heddwch yn y myfyrwyr. Bydd hyn yn arwain at greu diwylliant o heddwch ymhlith pobl.

Er bod Nigeria ymhell o gael ei chyfran ddyledus o heddwch a chydfodoli mewn cymdeithas, mae arfer di-drais Addysg Heddwch wedi sicrhau camau tuag at y cyfeiriad hwnnw.

Er bod Nigeria ymhell o gael ei chyfran ddyledus o heddwch a chydfodoli mewn cymdeithas, mae arfer di-drais Addysg Heddwch wedi sicrhau camau tuag at y cyfeiriad hwnnw. Os gweithredir Addysg Heddwch ICQN yn effeithiol ar draws pob rhanbarth yn Nigeria, cyrhaeddir y nod yn y pen draw. Fodd bynnag, mae rhai argymhellion i gataleiddio'r broses yn mynd fel a ganlyn. Yn gyntaf, dylid dwysáu hyfforddiant ac ailhyfforddi athrawon. Yn y modd hwn, bydd yr athrawon yn cael eu galluogi i gaffael y sgiliau a'r wybodaeth ofynnol ar gyfer defnyddio technegau a dulliau priodol, sy'n addysgu ac yn hyrwyddo Addysg Heddwch ICQN yn effeithiol. At hynny, dylid lleihau cynnwys cwricwlwm Astudiaethau Cymdeithasol a dylid mabwysiadu dull ailstrwythuro. Mae hyn oherwydd y gall Addysg Heddwch orlwytho cynnwys cwricwlwm Astudiaethau Cymdeithasol. Felly, dylid gwneud addasiadau mewn cynnwys arall yn unol â hynny. Yn olaf, dylid adolygu cynnwys cwricwlwm Astudiaethau Cymdeithasol ar hyn o bryd mewn ysgolion uwchradd. Mae hyn oherwydd y dylid adlewyrchu a nodi cysyniadau sy'n cadw at gysyniadau Addysg Heddwch. Yn ogystal, dylid dileu cysyniadau sy'n gwrthddweud yr union egwyddorion hynny o'r cwrs. Fel y gallai'r gwrthddywediadau ddrysu myfyrwyr; gan arwain at Addysg Heddwch effeithiol.

I gloi, sefydlwyd y Nod Ansawdd Rhwng Gwlad ar Addysg Heddwch (ICQN-PE) gan y Gymdeithas Datblygu Addysg yn Affrica (ADEA), yn y gobaith o gychwyn camau di-drais i sicrhau heddwch, cyd-fodolaeth, a datblygiad yn rhanbarth Affrica, sy'n llawn gwrthdaro intrastate, yn ymwneud â chrefydd, ethnigrwydd, crefydd, ac ati. Un o'r taleithiau sydd wedi cychwyn Addysg Heddwch ICQN yn Nigeria i bob pwrpas, ac sydd wedi cymryd camau sylweddol tuag at newid meddyliau'r dyfodol. cenhedlaeth, i'w gwneud yn fwy goddefgar a heddychlon. Y nod sylfaenol oedd newid cymdeithas heb droi at drais, y mae Nigeria a gwladwriaethau eraill Affrica wedi cychwyn camau tuag at y llwybr hwnnw.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig