Ar ddiwrnod olaf colocwiwm Addysg Heddwch Ymddiriedolaeth Aegis yng Nghofeb Hil-laddiad Kigali ddoe, ymrwymodd cyfranogwyr i weithio gyda'i gilydd i sicrhau bod eu polisïau a'u harferion adeiladu heddwch yn cael eu llywio gan yr ymchwil ddiweddaraf, yn fesuradwy, ac yn cael effaith barhaol ar y cymunedau y maent yn anelu atynt. i elwa.

Archwiliodd cyfarfod llawn cyntaf y dydd y daith o werthoedd addysg heddwch i gydlyniant cymdeithasol a gwytnwch. Roedd y drafodaeth banel yn un fywiog a chraff, gyda thrafodaeth yn canolbwyntio ar sut i fesur newid cymdeithasol ac effaith gwahanol offer a thechnolegau addysg heddwch.

Ymddiriedaeth a Meddwl yn Feirniadol

Darlithiodd Dr Eric Ndushabandi, Cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil a Deialog dros Heddwch: “Chwalu cydlyniant cymdeithasol a gwytnwch: A yw cyfanswm ymddiriedaeth, empathi, meddwl beirniadol a chyfrifoldeb personol yn gyfystyr â chydlyniant cymdeithasol a gwytnwch?”

O ran meddwl yn feirniadol, dywedodd Dr Ndushabandi ei bod yn bwysig yn y broses o sut mae pobl yn dod o'r gorffennol i'r dyfodol. “Mae’r gorffennol wedi profi bod pobl yn Rwanda yn ystod yr Hil-laddiad yn erbyn y Tutsi, wedi cymryd rhan mewn llofruddiaethau ac yn ddiweddarach pan ofynnwyd iddynt pam, maent yn honni eu bod wedi ufuddhau i’w harweinwyr ac wedi gwneud yr hyn y gofynnwyd iddynt ei wneud fel nad eu bai nhw yw hynny”.

O ran ymddiriedaeth, dywedodd ei fod yn tyfu o ymrwymiad a rennir, cynefindra a pharch. Siaradodd am bwysigrwydd ymddiriedaeth a deialog: “Mae deialog yn bosibl os yw pobl yn ymddiried yn yr hwylusydd…. Mae'r ymddiriedaeth yn y broses gymodi hon yn golygu ein bod ni'n derbyn i ddyneiddio pobl. ”

Safbwyntiau Byd-eang 

Siaradodd Samuel Kale Ewusi o Brifysgol Heddwch y Cenhedloedd Unedig (UPeace) ar adeiladu gallu mewn addysg heddwch yng nghyd-destun Corn a Llynnoedd Mawr Affrica. Siaradodd am bwysigrwydd adeiladu gallu sefydliadau trydyddol Affrica mewn llywodraethu a diogelwch heddwch a gwrthdaro: “Rwy’n credu bod ein gwaith yn meithrin gallu ar heddwch yn Affrica wedi cyfrannu mewn sawl ffordd at leihau’r rhwystrau i addysg heddwch. Mae angen gweithwyr proffesiynol addysg heddwch ar Affrica sy'n fedrus i werthuso sefyllfaoedd lleol yn y ffordd orau bosibl o ran tueddiadau cenedlaethol a rhanbarthol lleol."

I gloi dywedodd: “Ni ddylid ystyried heddwch bellach fel diwedd gwrthdaro. Ni fydd addysg heddwch yn ein harwain at iwtopia ond mae ganddo'r potensial i ddatrys llawer o broblemau. "

“Ni ddylid ystyried heddwch bellach fel diwedd gwrthdaro. Ni fydd addysg heddwch yn ein harwain at iwtopia ond mae ganddo'r potensial i ddatrys llawer o broblemau. "

Data Mawr a Gwydnwch

Roedd defnyddio technolegau newydd a data mawr i fesur ymyriadau heddwch a'u heffaith ar gymdeithas hefyd yn rhan o drafodaethau'r dydd. Cyflwynodd yr Athro Patrick McSharry o Brifysgol Carnegie Mellon ar offer i fesur gwytnwch cymdeithas i drais. Yn ogystal, cyflwynodd Dr Andrea Abel van Es ar y Mynegai Heddwch Byd-eang a gwaith y Sefydliad Economeg a Heddwch. Rhannodd y fethodoleg mynegai a sut mae'r sefydliad yn anelu at gefnogi mesur heddwch ledled y byd. “Mae Rwanda yn astudiaeth achos lwyddiannus o adeiladu heddwch sy’n cyfrannu at ddi-drais,” Meddai Dr Abel van Es.

Mae Heddwch yn Bosibl

Trwy drafodaethau amrywiol, cyflawnwyd llawer yn y Colocwiwm Addysg Heddwch. Nid yw'r daith o adeiladu heddwch byth yn dod i ben ond yn hytrach mae'n broses a chytunodd y cyfranogwyr i barhau i ddysgu ac addasu eu hagweddau tuag at addysg heddwch i weddu i'r cyd-destun a'r gymdeithas.

Wrth ddarparu crynodeb o’r gynhadledd, dywedodd Sandra Shenge o Ymddiriedolaeth Aegis: “Hoffwn ddiolch i chi i gyd am eich arbenigedd, eich cyfraniadau meddylgar a'ch ymgysylltiad gweithredol dros y tridiau ffrwythlon iawn ac i rai ohonoch am deithio hyd yn hyn i ymuno â ni. Rydyn ni wedi cael llawer iawn o fwyd i feddwl a byddwn ni'n cyhoeddi'r canfyddiadau mewn adroddiad cyhoeddus i'w ryddhau yn ystod yr wythnosau nesaf ar ôl y Colocwiwm, ac yn myfyrio'n fewnol am yr hyn rydyn ni wedi'i ddysgu yma a all wella ein gwaith. "

Wrth gloi, galwodd Prif Swyddog Gweithredol Aegis, Dr James Smith, ar gyfranogwyr i gadw'r ymrwymiad i addysg heddwch ac i barhau â'r sgyrsiau pwysig a ddechreuodd yn y colocwiwm. “Nid yw'r hyn sy'n digwydd yma yn Rwanda trwy addysg heddwch yn dda i Rwanda yn unig, mae'n fuddiol i'r byd i gyd. Ni fydd y gynhadledd hon yn gorffen gydag adroddiad ond gydag ymrwymiad i weithio gyda'n gilydd a rhoi'r gwersi a ddysgwyd ar waith. Unwaith eto, diolch i chi am rannu eich profiad, eich gwybodaeth a'ch gobaith. Rydyn ni'n ddiolchgar iawn. ”

Cydnabyddiaeth 

Ariannwyd Colocwiwm Addysg Heddwch Ymddiriedolaeth Aegis yn hael gan Lywodraeth Prydain trwy'r Adran Datblygu Rhyngwladol. Rydym yn ddiolchgar am eu cefnogaeth ac am gyfraniadau ein holl bartneriaid yn nhaith heddwch, gan gynnwys Llywodraeth Sweden a Theyrnas Gwlad Belg.

Mae'r daith i heddwch yn bosibl. Urugendo rw'amahoro rurashoboka.