Gadael neu Eiriolaeth: Gobaith Afghanistan am Undod a Chefnogaeth gan Gymuned y Byd, Sylwadau ar Oroesi ac Adeiladu yn y Dyfodol

Yn cyflwyno “Lleisiau Amrywiol: Safbwyntiau a Safbwyntiau Afghanistan”

Mae traethawd Mansoor Akbar “Gadael neu Eiriolaeth” yn cychwyn y gyfres “Lleisiau Amrywiol” a gyhoeddwyd gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch, Bwriad y gyfres hon yw llenwi'r hyn y mae rhai o eiriolwyr pobl Afghanistan yn ei ystyried yn hepgoriad difrifol mewn trafodaethau cyhoeddus o'r sefyllfa bresennol. a sut i ymateb iddo. Ac eithrio cyfweliadau am amodau uniongyrchol, neu'r profiad o adael eu gwlad, a rhai ymddangosiadau gan ychydig o elites alltud ar baneli rhithwir a theledu, nid yw'r byd yn clywed fawr ddim, os o gwbl, gan bobl Afghanistan. Mae pobl Afghanistan yn llawer mwy amrywiol na’r ddemograffeg a gynrychiolir gan alltudion elitaidd, hyd yn oed o “ffrindiau’r Unol Daleithiau” sy’n dal i fod yng ngwersylloedd milwrol yr Unol Daleithiau, yn aros am “ailsefydliad” mewn cymunedau Americanaidd. Mae gwasgariad amrywiol wedi'i wasgaru ledled y byd, ar ôl defnyddio eu modd eu hunain i ffoi rhag y gormes presennol. neu wedi bod y tu allan i'r wlad pan syrthiodd eu llywodraeth i'r Taliban.

Mae “Lleisiau Amrywiol: Safbwyntiau a Safbwyntiau Afghanistan” yn ymgais i roi llwyfan i rai ohonynt fynegi eu barn ar yr argyfwng presennol, a’u gobeithion a’u gweledigaethau ar gyfer dyfodol mwy heddychlon o’r newydd. Yn y cyfraniad cyntaf hwn i'r gyfres, mae Akbar yn siarad am amodau a allai ei gwneud yn bosibl i gychwyn proses adnewyddu.

Bydd y cyfraniad sydd i ddod gan Basbibi Kakar yn mynd i'r afael â rôl rhyw wrth adeiladu yn y dyfodol i gychwyn ystyriaeth o sefyllfa menywod a'r angen am eu cyfranogiad llawn ym mhob trafodaeth wleidyddol a gwneud penderfyniadau.

Gobeithiwn y bydd y lleisiau hyn yn canfod eu ffordd i mewn i ymdrechion addysgu ac eiriolaeth pob aelod o'r gymuned GCPE, gan ddewis eiriolaeth yn hytrach na gadael. (BAR, 1/22/2022)

Gadael neu Eiriolaeth: Gobaith Afghanistan am Undod a Chefnogaeth gan Gymuned y Byd, Sylwadau ar Oroesi ac Adeiladu yn y Dyfodol

gan Mansoor Akbar*

Mae Afghanistan yn newynu. Adroddiadau diweddar pobl gwerthu eu horganau a plant yn ddau arwydd o'u bregusrwydd eithafol. Mae Rhaglen Ddatblygu’r Cenhedloedd Unedig wedi rhybuddio y gallai “97 y cant o Affghaniaid blymio i dlodi erbyn canol 2022.” Mae'r gymuned ryngwladol yn darparu rhywfaint o gymorth dyngarol, ond mae angen llawer mwy o help i atal y trychineb hwn. Mae bywydau dros 35 miliwn o Affganiaid yn dibynnu ar gefnogaeth y gymuned ryngwladol. Rhaid i gymorth dyngarol, iechyd, addysg, a gwasanaethau hanfodol eraill barhau a rhaid talu gweithwyr. Mae cynrychiolwyr pobl a nifer o sefydliadau cymdeithas sifil yn gweithio ar lawr gwlad i ddarparu cymorth dyngarol, amddiffyn menywod a phlant a sefyll yn uchel yn erbyn trais. Ar y llaw arall, mae alltud Afghanistan wrthi'n defnyddio adnoddau ac yn eiriol dros hawliau dynol yn yr Unol Daleithiau a ledled y byd. Mae'r darn hwn yn galw ar weithredwyr cymdeithas sifil ac addysgwyr i rwydweithio ag Affganiaid yn y gwasgariad i fod yn fwy ymwybodol o'u safbwyntiau a chael gwybod am eu hanghenion wrth symud ymlaen.

Mae cwymp y llywodraeth a noddir gan yr Unol Daleithiau i'r Taliban wedi arwain at gynnwrf economaidd-gymdeithasol mewn cyfrannau angheuol. Mae wedi effeithio ar gynhaliaeth ddyddiol pobl wrth i raglenni a ariennir gan roddwyr gau a Cafodd cronfeydd ariannol Afghanistan eu rhewi, gan ddileu 40% o'r CMC a 75% o gyllideb y llywodraeth. Mae ysgolion a phrifysgolion yn parhau ar gau. Ni all dros 4 miliwn o ferched oed ysgol fynd i'r ysgol. Mae merched yn cael eu gwahardd o fywyd cyhoeddus. Newyddion yn cael ei sensro. Fe wnaeth digwyddiadau yn ides Awst hyrddio cyfryngau rhyngwladol, ond, wrth i’r sefyllfa waethygu, mae’r wlad unwaith eto yn cael ei gwthio i’r cyrion o ran blaenoriaethau’r Unol Daleithiau a’r gymuned ryngwladol, gan lithro o benawdau newyddion i adroddiadau achlysurol ar droseddau hawliau dynol a lladdiadau allfarnol. Cwestiynau pwysig i ni i gyd yw, 'a fydd y gymuned ryngwladol yn cefnu ar Afghanistan yng nghanol trychineb dyngarol a gwleidyddol?' Neu, 'a oes ymdrechion yn cael eu gwneud i gadw o leiaf rai o'r enillion cymdeithasol ac economaidd a wnaed dros yr ugain mlynedd diwethaf?' Efallai mai ymatebion cymdeithas sifil America a byd-eang a'u gweithredoedd eiriolaeth lluosog sy'n ceisio lleddfu dioddefaint a meithrin gobaith yw'r ateb i'r cwestiwn cyntaf.

Cwestiynau pwysig i ni i gyd yw, 'a fydd y gymuned ryngwladol yn cefnu ar Afghanistan yng nghanol trychineb dyngarol a gwleidyddol?' Neu, 'a oes ymdrechion yn cael eu gwneud i gadw o leiaf rai o'r enillion cymdeithasol ac economaidd a wnaed dros yr ugain mlynedd diwethaf?' Efallai mai ymatebion cymdeithas sifil America a byd-eang a'u gweithredoedd eiriolaeth lluosog sy'n ceisio lleddfu dioddefaint a meithrin gobaith yw'r ateb i'r cwestiwn cyntaf.

Er gwaethaf yr ansicrwydd gwleidyddol cynyddol a'r amddifadedd economaidd, mae Afghanistan yn dal i fod yn obeithiol am ddyfodol y genedl. Dyfodol lle nad oes rhaid i bobl fynd i gysgu yn newynog; lle mae pobl yn meddwl sut i wella eu bywydau, nid sut i oroesi gwrthdaro arfog cynyddol a achosir gan dlodi. Cymerodd y pedwar degawd diwethaf o wrthdaro fywydau miliynau o Affganiaid cyffredin - maen nhw wedi blino ar dywallt gwaed. Maen nhw eisiau byw mewn cytgord. Maen nhw eisiau gweithio. Maen nhw eisiau adeiladu dyfodol cynaliadwy i deuluoedd a phlant. Mae’n galonogol gweld y Alltudion Affganaidd ehangach ac actifyddion yn parhau, hyd yn oed mewn perygl, i godi eu lleisiau, gan eiriol dros adfer hawliau dynol, rhyddid barn, ac addysg menywod a’u hawl i weithio. Mae Afghanistan sy'n gweithio dramor yn anfon taliadau at eu teuluoedd a'u ffrindiau. Yn gwbl ymwybodol o'r sefyllfa yn eu gwlad, gan gadw cysylltiad agos â'r rhai y gwnaethant eu gadael ar ôl, ond na adawsant, maent yn rhan o'r rhwydwaith byd-eang hwn o eiriolaeth ac undod sy'n dod i'r amlwg sy'n ffynhonnell gobaith sylweddol ar gyfer cymdeithas gyfiawn a gwleidyddol. dyfodol hyfyw i Afghanistan.

Yr Unol Daleithiau ac eraill yn y gymuned ryngwladol eisoes wedi dechrau gosod amodau mewn ymgais i'w hannog i barchu hawliau dynol a mabwysiadu model llywodraethu mwy cynhwysol. Waeth beth fo unrhyw setliad gwleidyddol ac ymrwymiad y Taliban i hawliau dynol a'u parodrwydd i ffurfio llywodraeth gynhwysol, gallai pennod newydd o ymgysylltu â'r bobl ddechrau, os yw'n cynnwys lleisiau mwyaf cynrychioliadol cymuned gyfan Afghanistan, y rhai sy'n deall y gwir. anghenion mwyaf hanfodol a ffyrdd o helpu i atal y trychineb sydd ar ddod ar gyfer y presennol a helpu i wella bywydau yn y tymor hir.

Sylwodd y bardd Americanaidd a’r chwaraewr rhyngwladol, Archibald McLeish, “Mae un peth yn fwy poenus na dysgu o brofiad ac nid dysgu o brofiad yw hynny (Maxwell, 1995, t. 52). Mae angen i fentrau newydd ystyried profiadau o'r gorffennol. Dylid gwerthuso'r hyn a weithiodd a'r hyn na weithiodd yn ofalus. Mae buddsoddiadau enfawr wedi’u gwneud i greu strwythurau sefydliadol a chymunedol. Dylid ymdrechu i'w cryfhau ac adeiladu arnynt. Mae angen cnewyllyn Afghanistan medrus a hyfforddedig i helpu i redeg y sectorau cyhoeddus a phreifat. Mae llawer y tu allan i'n gwlad ar hyn o bryd, sy'n gobeithio dychwelyd i Afghanistan hunan-benderfynol hyfyw, yn galw am undod cymdeithas sifil ryngwladol a'u cydweithrediad ag ymdrechion o'r fath - a gyflawnir gyda pharch llawn i'n hunanbenderfyniad.

* Am yr awdur: Mae Mansoor Akbar yn ysgolhaig Fulbright sy'n dilyn astudiaethau graddedig ym Mhrifysgol Kentucky. Mae wedi gweithio gyda llywodraeth Afghanistan, USAID a'r Cenhedloedd Unedig.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

2 feddwl ar “Gadael neu Eiriolaeth: Gobaith Afghanistan am Undod a Chefnogaeth gan Gymuned y Byd, Sylwadau ar Oroesi ac Adeiladu yn y Dyfodol”

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig