cenllif o sensoriaeth (UDA)

Mae ysgolion cyhoeddus wedi dod yn faes y gad ddiwylliannol hon er y dylent gael eu hinswleiddio rhag rhyfeloedd gwleidyddiaeth a diwylliant fel eu bod yn rhydd i gyflawni dibenion sylfaenol addysg gyhoeddus: Helpu i feithrin dinasyddion cymdeithas ddemocrataidd

(Wedi'i ymateb o: Ffederasiwn Athrawon America. Chwefror 19, 2023)

Gan Randi Weingarten
Llywydd, Ffederasiwn Athrawon America

Bron i 250 o flynyddoedd ers sefydlu ein gwlad, mae rhai Americanwyr yn dal i geisio cyfyngu ar ryddid sylfaenol eraill. Os ydych chi'n fyfyriwr yn Sir Duval, Fla., nid ydych chi'n rhydd i ddarllen y llyfr Roberto Clemente: Balchder Môr-ladron Pittsburgh oherwydd ei fod wedi'i wahardd o lyfrgelloedd ysgolion. Nid yw pobl ifanc yn Sir McMinn, Tenn., yn rhydd i ddarllen llygoden, nofel graffig am yr Holocost, oherwydd byddai’n well gan swyddogion “ddysgu Holocost brafiach,” fel y mae’r awdur wedi’i awgrymu. Mae'r llyfrau hyn a llawer mwy, gan gynnwys llyfrau am Pontydd Ruby a hyd yn oed Dyddiadur Anne Frank, wedi cael eu dal i fyny mewn llifeiriant o sensoriaeth yn ystod y ddwy flynedd diwethaf. Mynegai Gwaharddiadau Llyfrau Ysgol PEN America wedi'u nodi 2,532 o lyfrau wedi eu gwahardd rhwng Gorffennaf 2021 a Mehefin 2022 yn unig.

Mae'r rhyddid i ddarllen wedi dod o dan ymosodiad arbennig o ffyrnig yn Florida o dan y Llywodraeth Ron DeSantis. Mae delweddau wedi dod i'r amlwg o llyfrgelloedd ysgol yn Florida gyda phob llyfr wedi'i dynnu a'r ystafell ddosbarth silffoedd llyfrau wedi'u gorchuddio trwy darps ac arwyddion rhybudd, “NID yw llyfrau at ddefnydd myfyrwyr!” Llofnododd DeSantis gyfraith sy'n gwneud dosbarthu “deunyddiau niweidiol” wedi'u disgrifio'n amwys i blant dan oed a ffeloniaeth trydydd gradd, gyda chosbau i athrawon o hyd at bum mlynedd yn y carchar a dirwy o $5,000. Mae DeSantis yn defnyddio plant ac addysgwyr fel gwystlon i wasanaethu ei uchelgeisiau gwleidyddol.

Rhyddid athrawon i addysgu hefyd wedi dod dan ymosodiad, gan gynnwys mewn colegau. Mae DeSantis wedi ehangu ei ymosodiad ar astudiaethau Affricanaidd-Americanaidd ar Leoliad Uwch i bob cwrs AP. Mae adroddiad diweddar gan Rand, “Cerdded ar Wyau, ” yn cael ei alw'n fwy cywir “addysgu ar Eggshells.” Mae'r adroddiad yn canfod bod o leiaf chwarter o athrawon yn yr Unol Daleithiau wedi newid cyfarwyddyd neu gwricwlwm mewn ymateb i sensoriaeth addysg yn ymwneud â hil a rhyw. Hyd yn oed mewn ardaloedd heb cyfyngiadau penodol, dywedodd 22 y cant o athrawon eu bod wedi gwneud newidiadau.

Mae ysgolion cyhoeddus wedi dod yn faes y gad ddiwylliannol hon er y dylent gael eu hinswleiddio rhag rhyfeloedd gwleidyddiaeth a diwylliant fel eu bod yn rhydd i gyflawni'r ddibenion sylfaenol addysg gyhoeddus: Helpu i feithrin dinasyddion cymdeithas ddemocrataidd. Helpu pob person ifanc i ennill y wybodaeth a'r sgiliau angenrheidiol i lwyddo mewn bywyd. Galluogi myfyrwyr i ddysgu a meddwl yn feirniadol am y gorffennol fel y gallwn greu dyfodol gwell. Dysgu mewn amgylcheddau diogel a chroesawgar lle gallant ffynnu. A sicrhau bod pob myfyriwr yn cael mynediad i ysgolion nad ydynt wedi'u gwahanu yn ôl crefydd, hil neu ethnigrwydd, ond ysgolion cyhoeddus er lles pawb.

Mae naw deg y cant o fyfyrwyr yn yr Unol Daleithiau yn mynychu ysgolion cyhoeddus - gan adlewyrchu amrywiaeth wych America. Addysg yw un o'r arfau gorau i weld gwerth profiadau pobl eraill ac i oresgyn rhagfarn. Dylai gwerthoedd tegwch, empathi, ymholi a democratiaeth gael eu hadlewyrchu yn yr hyn a addysgir i’n plant ar yr oedran priodol ac yn y llyfrau sydd ar gael iddynt.

Canfu PEN America, sy'n monitro bygythiadau i ryddid mynegiant, yr hyn a gynigir cynyddodd archebion gag addysgol 250 y cant o 2021 i 2022. Ymdrechion deddfwriaethol y wladwriaeth yw'r rhain i gyfyngu ar addysgu am bynciau fel hil, rhyw, hanes America a hunaniaethau LGBTQIA+ yn K-12 ac addysg uwch. Mae gorchmynion gag arfaethedig yn gosod cosbau llym yn gynyddol, gan gynnwys dirwyon trwm neu golli cyllid y wladwriaeth i sefydliadau, a therfynu neu hyd yn oed gyhuddiadau troseddol i athrawon.

Fel rhywun sy’n poeni’n fawr am addysg gyhoeddus ac sy’n poeni am ein democratiaeth, rwy’n pryderu am y ddau.

Yn Florida ac mewn mannau eraill, mae sensro llyfrau yn rhan o ymdrechion mwy i gael mwy o reolaeth dros addysg a'i thanseilio. Manylodd y cerddor rhyfel-ddiwylliannol, Christopher Rufo, ar y strategaeth ar gyfer disodli addysg gyhoeddus gyda system talebau cyffredinol. “I gyrraedd dewis ysgol cyffredinol, mae gwir angen i chi weithredu o gynsail o ddiffyg ymddiriedaeth cyffredinol mewn ysgolion cyhoeddus, ”meddai Rufo. “Rhaid i chi fod yn ddidostur a chreulon.” Mae'r rhain yn eiriau iasoer gan y dyn y mae DeSantis wedi'i dapio i arwain adnewyddiad ceidwadol o addysg uwch yn Florida.

Dim ond y dechrau yn aml yw sensro llyfrau. Yn y 1930au cynnar, Llosgodd aelodau'r blaid Natsïaidd lyfrau ystyrir bod ganddo “ysbryd an-Almaeneg,” llawer wedi'u hysgrifennu gan ddeallusion Iddewig a ffigurau diwylliannol. Yn ystod y Chwyldro Diwylliannol yn Tsieina, awdurdodau yn sensro llyfrau ac yn llosgi llyfrau cyhoeddus. Llywodraethau unbenaethol ac awdurdodaidd ar hyd gwahanol gyfnodau wedi gwyrdroi addysg gyhoeddus i reoli'r hyn y mae dinasyddion yn ei ddysgu am eu gwlad a'r byd, ac i leihau gwrthwynebiad.

Gan fod eraill yn gwahardd llyfrau, mae'r AFT yn eu rhoi i ffwrdd. Rydym ar ein ffordd i rhoi 2 filiwn o lyfrau am ddim i blant — llyfrau gyda theitlau a chymeriadau amrywiol.

Fis diwethaf, mynychodd athrawes wedi ymddeol Lisa Superina rali ym Melbourne, Fla., Yn protestio gwaharddiadau llyfrau. Cynygiodd y cyn-athro Eidalaidd a gwers hanes: “Nid dim ond un diwrnod y bydd Ffasgaeth yn dod i'r amlwg a dweud, 'Dwi yma,' a chymryd eich holl hawliau i ffwrdd. Mae'n ymledu, mewn cynyddrannau ... ac maen nhw'n dechrau gyda'r llyfrau.”

Rhowch sylw, oherwydd os nad ydym yn wyliadwrus, dim ond y dechrau fydd llyfrau.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig