Teyrnged Addysgwr Heddwch i Ruth Leger Sivard

Ruth Leger Sivard
Betty Reardon, Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch
Ruth Leger Sivard
Ruth Leger Sivard

Mae cymdeithas sifil wedi cydnabod ers amser maith, er ei bod yn cymryd mudiad dinasyddion i gyflawni newid, y gall unigolion cydwybodol ragweld a rhannu'r syniadau craidd sy'n ysbrydoli ac yn bywiogi symudiadau o'r fath. Cymaint oedd yr achos gyda Ruth Sivard. Ni ddangosodd neb yn fwy bywiog fod rhyfel a pharatoi ar gyfer rhyfel yn tanseilio lles cenedlaethol ac unigol. Mae ei gwaith arloesol ar wariant milwrol wedi bod yn hanfodol i'r heddwch trwy symud diarfogi ac mae'n berthnasol yn addysgiadol i'r ddisgwrs ar ddiogelwch dynol (gweler yr erthygl am ei gwaith ar wariant milwrol a chymdeithasol y byd gan y Biwro Heddwch Rhyngwladol).

Nid yw unrhyw addysgwr heddwch ychwaith wedi dyfeisio deunydd mwy addysgiadol i arwain dysgwyr i'r ffurfiau o feddwl beirniadol sy'n hanfodol i ddysgu ein ffordd allan o'r system ryfel. Mae'r rôl unigryw a phwerus y mae'r breichiau sydd wedi'i hymchwilio'n drylwyr a'i chyflwyno'n fyw yn gwario data ynddi cyfres ar Wariant Milwrol a Chymdeithasol y Byd (WMSE) anrhydeddwyd chwarae mewn addysg ddiarfogi yn haeddiannol pan ddyfarnodd UNESCO ei Gwobr Addysg Heddwch iddi. Gan fy mod yn aelod o’r rheithgor rhyngwladol a ddewisodd hi o blith llawer o enwebeion fel un o ddau enillydd gwobr 1991, cefais y llawenydd o ffonio newyddion yr anrhydedd hynod briodol hon. Roeddwn hefyd yn gwybod o lygad y ffynnon am werth pedagogaidd ei gwaith, ar gais y Sefydliad Rockefeller cynhyrchu canllawiau astudio i ddau o adroddiadau Sivard WMSE 96re (mae'r ddau ganllaw ar gael o ffeiliau digidol fy nghyhoeddiadau yn y Casgliadau Arbennig Canaday yn Llyfrgell Prifysgol Toledo).

Gwariant Milwrol a Chymdeithasol y Byd (1996)
Gwariant Milwrol a Chymdeithasol y Byd (1996)

Yn y flwyddyn hon yn nodi'r 15fed pen-blwydd UNSCR 1325 ar Fenywod, Heddwch a Diogelwch, mae hi i'w chanmol fel un o'r ychydig ferched a wnaeth ei gwaith arloesol ym maes “amddiffyn cenedlaethol” a ddominyddir gan ddynion o fewn strwythurau llywodraethol yr union genedl-wladwriaeth sy'n arwain y byd yn gwariant milwrol. Siaradodd Ruth wirionedd i rym o ganol y pŵer ei hun. Y weledigaeth a'r sgil broffesiynol a brynodd i'w gwaith fel economegydd yn y Asiantaeth Rheoli Arfau a diarfogi mae Adran Wladwriaeth yr UD yn enghraifft fyw o'r potensial heddwch y gellid ei ryddhau wrth weithredu darpariaeth graidd 1325, cyfranogiad menywod ym mhob mater o heddwch a diogelwch. Merched: Arolwg o'r Byd, ymhlith cyhoeddiadau World Priorities Press a sefydlodd ar ôl gadael Adran y Wladwriaeth yn offeryn pwerus ar gyfer cyflwyno’r achos hwnnw ac ar gyfer addysgu amdano.

Merched ... arolwg o'r byd
Merched… arolwg byd

Oherwydd bod Ruth wedi gweld ei gwaith yn darlunio costau cymdeithasol a dynol gwariant milwrol, a wnaed i hysbysu llunwyr polisi, fel offeryn ar gyfer addysg dinasyddion ar faterion beirniadol diogelwch cenedlaethol, parhaodd i gyhoeddi ei hadroddiadau yn annibynnol ar ôl ymddiswyddo o'r Adran Sate (gweler ysgrif goffa'r NY Times Awst 28). Roedd y teitl a roddwyd i'r fenter ymchwil a chyhoeddi hon, World Priorities, ynddo'i hun yn ddyfais ddysgu a oedd yn gwahodd myfyrio ar y gwerthoedd sylfaenol a oedd yn bennaf wrth ffurfio blaenoriaethau'r byd ym maes diogelwch, datblygu a hawliau economaidd a chymdeithasol. Rhagwelodd ei gwaith ers degawdau y cysyniad o ddiogelwch dynol sy'n llywio'r syniad o ddiogelwch sy'n rhan annatod o 1325 ac sy'n cael ei gydnabod gan y Cenhedloedd Unedig fel rhywbeth sy'n hanfodol i “[achub y teulu dynol] Sivard - Womenfrom ffrewyll rhyfel…” Pwrpas craidd y trefniant y byd oedd y nod y ceisiodd Ruth addysgu tuag ato yng nghyfres WMSE. Rwy’n credu y gallai’n wir danysgrifio i’r ddadl ffeministaidd - yn seiliedig i raddau helaeth ar ei gwaith - gan ddadlau, ar bob cyfrif o’r hyn sy’n gwneud i ddiogelwch cenedlaethol gael ei genhedlu fel diogelwch ac fel lles pobl cenedl, fod yr adnoddau cynyddol yn arllwys mae i mewn i system ddiogelwch y wladwriaeth filitaraidd yn tanseilio yn hytrach na sicrhau gwir ddiogelwch dynol.

Wrth i addysgwyr heddwch ymrwymo i adfywio addysg diarfogi, gan ddwyn ymlaen y nodau a osodwyd gan UNESCO's Cyngres y Byd 1980 ar Addysg Ddiarfogi, fe welwn lawer o ysbrydoliaeth ac enghreifftiau ymarferol o ddeunydd addysgu cain yng ngwaith Ruth Sivard. Fel addysgwr heddwch, rwy'n gwerthfawrogi ei hysgolheictod a'i thalent i gyflwyno sylwedd addysg heddwch craidd yn fyw; fel aelod o gymdeithas sifil, rwy’n canmol ei gweledigaeth a’i dycnwch; fel dinesydd byd-eang, rwy’n ei dal i fyny fel model o weithredu ymroddedig, a ddefnyddiodd ei sgiliau proffesiynol, wedi’i lywio gan olygfa o’r byd a oedd ar yr un pryd yn realistig ac yn drugarog, i’n helpu i feddwl am ddefnyddiau amgen o adnoddau’r byd er mwyn i sicrhau diogelwch dynol dilys. Ac fel un o'r rhai sy'n freintiedig o fod â gwybodaeth bersonol am ei gonestrwydd a'i phwrpas, rwy'n anrhydeddu ei chof ac yn annog eraill i ddysgu o'i hetifeddiaeth amhrisiadwy. Mae pawb sy'n ceisio heddwch yn ddyledus iawn i Ruth Leger Sivard.

Betty A. Reardon
Medi 1, 2015

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...