Neges i holl Aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig ac Arweinwyr y Cenhedloedd Unedig (Wcráin)

“Mae’r rhyfel yn yr Wcrain yn bygwth nid yn unig datblygiad cynaliadwy, ond goroesiad dynoliaeth. Rydym yn galw ar yr holl genhedloedd, gan weithredu yn unol â Siarter y Cenhedloedd Unedig, i roi diplomyddiaeth i wasanaeth dynoliaeth trwy ddod â'r rhyfel i ben trwy drafodaethau cyn i'r rhyfel ddod â ni i gyd i ben.” – Rhwydwaith Atebion Datblygu Cynaliadwy, Ebrill, 2022

Rydym yn annog aelodau a darllenwyr yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch i lofnodi'r alwad hon i alluogi'r Cenhedloedd Unedig i gyflawni ei gyfrifoldeb i hwyluso'r gwaith o drafod diwedd y rhyfel yn yr Wcrain, gan atal y rhyfel niwclear sydd bellach yn bygwth dynoliaeth a'r Ddaear.

Cyflwyniad y Golygydd

DILEU “i achub cenedlaethau olynol…”
Dechreuwch trwy Atal y Feto yn y Cyngor Diogelwch

Mae ymddygiad ymosodol Rwseg yn erbyn yr Wcrain wedi datgelu’r angen diymwad am newid sylweddol yn y system ryngwladol, gan ei fod yn codi’r posibilrwydd o ryfel niwclear, gwrthdaro byd-eang sy’n cynnwys pob un ohonom. Tra bod aelod-wladwriaethau unigol yn darparu cefnogaeth filwrol i wrthwynebiad yr Wcrain, nid yw'r sefydliad sy'n gyfrifol am sicrhau a chynnal heddwch wedi cychwyn unrhyw ymyrraeth sylweddol i ddod â'r gwrthdaro arfog i ben. Wrth i'r Cenhedloedd Unedig ymddangos fel pe bai wedi'u parlysu yn wyneb un o'i heriau mwyaf, mae cymdeithas sifil fyd-eang yn gweithredu, fel yr alwad a roddwyd gan y Rhwydwaith Datrysiadau Datblygu Cynaliadwy (SDSN) wedi'i bostio isod.

Mae gan y GCPE erthyglau a bostiwyd yn ddiweddar gan nodi rhai camau penodol tuag at newid. Mae'r alwad hon yn cynnig camau gweithredu hanfodol, ac eithrio atal y feto yn y Cyngor Diogelwch, y gellir eu cymryd o fewn siarter bresennol y Cenhedloedd Unedig. Yr Rhwydwaith Datrysiadau Datblygu Cynaliadwy, mae menter fyd-eang ar gyfer y Cenhedloedd Unedig yn annog y camau hyn; pasio penderfyniad y Gymanfa Gyffredinol yn galw am ymdrafodaethau heddwch; atal y feto yn y Cyngor Diogelwch tra bydd yn negodi heddwch; anfon ceidwaid heddwch i weithredu heddwch. Byddai camau o’r fath yn galluogi’r Cenhedloedd Unedig i gyflawni ei ddiben sylfaenol, “i achub cenedlaethau olynol rhag ffrewyll rhyfel” ac achub y genhedlaeth hon rhag difodiant niwclear.

Hyn a swyddi blaenorol wedi cyfeirio at bosibiliadau eraill ar gyfer gweithredu gan y Cenhedloedd Unedig. Bydd swyddi dilynol yn canolbwyntio ar bosibiliadau eraill o fewn y siarter bresennol a phosibiliadau ar gyfer adolygu'r siarter sy'n addo gweithredu ehangach a mwy perthnasol ar ran yr unig sefydliad byd-eang presennol sy'n gyfrifol am ddod â rhyfel i ben. Yn amlwg ymhlith y cynigion a gyflwynir ar gyfer ystyriaeth broffesiynol a gweithredu gwleidyddol ar ran aelodau GCPE, darllenwyr, a maes addysg heddwch bydd diddymu: feto'r Cyngor Diogelwch; arfau niwclear; ac am sefydliad rhyfel. Gallai pob addysgwr heddwch a myfyriwr ystyried newidiadau yn y Cenhedloedd Unedig a’r system ryngwladol a allai hefyd “roi terfyn ar ffrewyll rhyfel.”

Os gwelwch yn dda llofnodi'r datganiad ei bostio yma, ei gylchredeg i eraill, ac anfon copïau at weinidog materion tramor eich cenedl neu gyfwerth ac at eich cynrychiolydd parhaol i'r Cenhedloedd Unedig (llysgennad y Cenhedloedd Unedig.) [BAR, 4/17/22]

Neges i holl Aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig ac Arweinwyr y Cenhedloedd Unedig

(Wedi'i ymateb o: Cymdeithas SDSN. Ebrill 15, 2022).

cliciwch yma i arwyddo'r datganiad

Gan Aelodau o Gyngor Arwain Rhwydwaith Atebion Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig ac Aelodau o Gymuned SDSN [1]

Ebrill 14, 2022

Mae'r rhyfel yn yr Wcrain yn bygwth nid yn unig datblygiad cynaliadwy, ond goroesiad dynoliaeth. Rydym yn galw ar bob cenedl, gan weithredu yn unol â Siarter y Cenhedloedd Unedig, i roi diplomyddiaeth i wasanaeth y ddynoliaeth trwy ddod â'r rhyfel i ben trwy drafodaethau cyn i'r rhyfel ddod â phob un ohonom i ben.

Rhaid i'r byd ddychwelyd ar frys i lwybr heddwch. Gwyn eu byd y tangnefeddwyr, dysg Iesu yn yr Efengylau. Mae'r Qur'an yn gwahodd y cyfiawn i'r Dar as-Salam, cartref heddwch. Bwdha yn dysgu ahimsa, di-drais i bob bod byw. Mae Eseia yn proffwydo’r dydd pan na fydd cenedl yn ymladd mwyach yn erbyn cenedl, nac yn hyfforddi i ryfel mwyach.

Heddwch a diogelwch rhyngwladol yw dibenion cyntaf y Cenhedloedd Unedig. Ni feiddia cenhedloedd y byd beidio â dod â heddwch i'r Wcráin yn yr oriau tyngedfennol sydd i ddod.

Mae goresgyniad Rwsia ar yr Wcrain yn wrthun, yn greulon, ac yn aberthol, yng ngeiriau’r Pab Ffransis, sy’n golygu mai chwilio am heddwch yw ein hangen mwyaf brys. Mae hyn yn arbennig o wir wrth i wrthdaro milwrol mwy dinistriol adeiladu yn Nwyrain Wcráin. Mae’r Arlywydd Vladimir Putin wedi datgan yn ddiweddar fod y trafodaethau heddwch “wedi marw.” Ni all y byd dderbyn hyn. Rhaid i’r holl genhedloedd a’r Cenhedloedd Unedig wneud popeth o fewn eu gallu i adfywio’r trafodaethau heddwch a dod â’r pleidiau i gytundeb llwyddiannus a chyflym.

Mae heddwch yn gofyn am ddeialog a diplomyddiaeth, nid mwy o arfau trwm a fydd yn y pen draw yn rhoi'r Wcráin i ddifetha'n llwyr. Mae llwybr cynnydd milwrol yn yr Wcrain yn un o ddioddefaint ac anobaith gwarantedig. Yn waeth byth, mae cynnydd milwrol yn peryglu gwrthdaro sy'n troi i Armageddon.

Mae hanes yn dangos bod Argyfwng Taflegrau Ciwba bron wedi arwain at ryfel niwclear hyd yn oed ar ôl roedd arweinwyr yr Unol Daleithiau a'r Undeb Sofietaidd wedi dod i ateb diplomyddol. Oherwydd camddealltwriaeth, bu bron i long danfor Sofietaidd anabl lansio torpido â thip niwclear a allai fod wedi sbarduno ymateb niwclear llawn gan yr Unol Daleithiau. Dim ond gweithredoedd dewr un o swyddogion y blaid Sofietaidd ar y llong danfor a rwystrodd saethu'r torpido, a thrwy hynny achub y byd.

Gall Rwsia a’r Wcrain yn sicr ddod i gytundeb sy’n cyflawni dau nod sylfaenol Siarter y Cenhedloedd Unedig: uniondeb tiriogaethol a diogelwch ar gyfer Wcráin a Rwsia.

Mae Llywydd Volodymyr Zelensky o’r Wcráin eisoes wedi nodi datrysiad diplomyddol: niwtraliaeth yr Wcrain – dim aelodaeth o NATO – a’i chywirdeb tiriogaethol wedi’i sicrhau gan gyfraith ryngwladol. Rhaid i filwyr Rwsia adael yr Wcrain, ond nid i gael eu disodli gan filwyr NATO nac arfau trwm. Nodwn fod Siarter y Cenhedloedd Unedig yn defnyddio’r geiriau “heddwch” a “heddychlon” 49 o weithiau, ond nid yw byth unwaith yn defnyddio’r gair “cynghrair” na’r ymadrodd “cynghrair filwrol.”

Mae gwaethygu gwrthdaro yn dod yn llawer rhy hawdd, tra bod negodi yn gofyn am ddoethineb a grym ewyllys. Mae aelodau'r Cenhedloedd Unedig wedi'u rhannu'n ddwfn yn eu dealltwriaeth o'r gwrthdaro, ond dylent fod yn gwbl unedig gan eu diddordeb a rennir mewn cadoediad uniongyrchol, atal ymosodiadau ar sifiliaid, a dychwelyd i heddwch. Mae'r rhyfel yn achosi marwolaethau erchyll a dinistr syfrdanol - cannoedd o biliynau o ddoleri o ddifrod i ddinasoedd Wcráin, sydd wedi'u lleihau i rwbel mewn wythnosau yn unig - ac anhrefn economaidd cynyddol ledled y byd: prisiau bwyd yn codi a phrinder, miliynau o ffoaduriaid, chwalfa o masnach fyd-eang a chadwyni cyflenwi, ac ansefydlogrwydd gwleidyddol cynyddol ledled y byd, gan daro'r cenhedloedd a'r cartrefi tlotaf â beichiau dinistriol.

Mae gan Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig (UNSC) gyfrifoldeb cysegredig y byd i gadw'r heddwch. Dywed rhai na all yr UNSC chwarae'r rôl hon gyda Rwsia ar y Cyngor Diogelwch. Ond mae'r farn hon yn gwbl anghywir. Gall yr UNSC sicrhau'r heddwch yn union oherwydd bod Rwsia, Tsieina, yr Unol Daleithiau, Ffrainc, a'r Deyrnas Unedig i gyd yn aelodau parhaol. Rhaid i’r pum aelod parhaol hyn, ynghyd â deg aelod arall y CCUHP, drafod â’i gilydd i ddod o hyd i ffordd ymlaen sy’n cadw cyfanrwydd tiriogaethol yr Wcrain tra’n diwallu anghenion diogelwch yr Wcrain, Rwsia, ac yn wir y 191 o aelod-wladwriaethau eraill y Cenhedloedd Unedig. .

Cymeradwywn ymdrechion beiddgar a chreadigol yr Arlywydd Tayyip Erdogan o Dwrci i helpu’r ddwy blaid i ddod o hyd i gytundeb, ac eto rydym yn galaru am ddiffyg trafodaethau uniongyrchol o fewn Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig. Nid ydym yn galw am fwy o seinyddion lle mae diplomyddion yn taflu invectives at ei gilydd. Rydym yn galw am wir drafodaethau dan arweiniad Siarter y Cenhedloedd Unedig. Yr ydym yn sôn am heddwch drwy reolaeth y gyfraith y Cenhedloedd Unedig, nid drwy rym, bygythiadau, a chynghreiriau milwrol ymrannol.

Ni ddylem orfod atgoffa cenhedloedd y byd o freuder dirdynnol y dyddiau hyn. Mae'r rhyfel yn bygwth cynyddu fesul awr. Ac mae hyn yn digwydd yn ystod y pandemig COVID-19 parhaus, sy'n hawlio tua 5,000 o fywydau bob dydd. Hyd yn oed nawr, yn nhrydedd flwyddyn y pandemig, mae'r byd wedi methu â darparu dosau brechlyn ar gyfer tlawd a bregus y byd ac wedi methu i raddau helaeth oherwydd y tensiynau geopolitical ymhlith y cenhedloedd sy'n cynhyrchu brechlynnau.

Mae dadleoli enfawr ffoaduriaid a newyn cynyddol ledled y byd oherwydd y rhyfel yn yr Wcrain bellach yn bygwth ymchwydd hyd yn oed yn fwy o afiechyd, marwolaeth, ac ansefydlogrwydd a chaledi ariannol dyfnach i genhedloedd tlawd. Ac yn llechu y tu ôl i'r rhyfel a'r pandemig mae bwystfil araf newid hinsawdd a achosir gan ddyn, gwae arall yn tynnu dynoliaeth tuag at y clogwyn. Mae adroddiad diweddaraf yr IPCC yn ein hatgoffa ein bod wedi dihysbyddu ffiniau diogelwch hinsawdd. Mae angen gweithredu ar yr hinsawdd ar unwaith. Ac eto mae'r rhyfel yn tynnu sylw, cydweithrediad amlochrog, a'r cyllid sydd ei angen i'n hachub rhag ein hargyfwng hinsawdd o waith dyn.

Fel addysgwyr ac arweinwyr prifysgol, rydym hefyd yn cydnabod ein cyfrifoldebau uwch ein hunain i'n myfyrwyr. Rhaid inni ddysgu nid yn unig gwybodaeth wyddonol a thechnegol i gyflawni datblygiad cynaliadwy, mor bwysig â'r pynciau hynny heddiw, ond hefyd y llwybrau i heddwch, datrys problemau, a datrys gwrthdaro. Rhaid inni addysgu pobl ifanc fel bod ieuenctid heddiw yn ennill y doethineb i barchu amrywiaeth fyd-eang ac i setlo anghydfodau’n heddychlon, trwy drafod a chyfaddawdu’n feddylgar.

Yn ysbryd Siarter y Cenhedloedd Unedig a'r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol, rydym yn galw ar holl genhedloedd Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, yn unfrydol ac yn ddieithriad, i fabwysiadu penderfyniad yn galw am heddwch wedi'i drafod ar frys sy'n diwallu anghenion a diogelwch Wcráin, Rwsia. , a phob cenedl arall.

Rydym yn galw ar Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig i gyfarfod mewn sesiwn frys, cyhyd ag y bo angen, i sicrhau bod pwysau llawn Siarter y Cenhedloedd Unedig yn cael ei ddwyn i ben i ddiwedd y rhyfel yn yr Wcrain trwy ddulliau diplomyddol.

Rydym yn galw ar aelodau parhaol o'r UNSC i drafod gyda diplomyddiaeth yn hytrach na rancor ac i gydnabod bod yn rhaid i wir heddwch ddiwallu anghenion diogelwch pob gwlad. Nid oes angen na lle i feto; bydd cytundeb cyfiawn yn cael ei gefnogi gan yr holl genhedloedd a gall ceidwaid heddwch y Cenhedloedd Unedig ei gefnogi.

Mae Wcráin, er clod mawr iddi, wedi dangos ei bod yn barod i gwrdd â Rwsia ar delerau rhesymol; Rhaid i Rwsia nawr wneud yr un peth hefyd. Ac mae'n rhaid i'r byd helpu'r ddwy wlad hyn i gyflawni'r dasg anodd hon

Yn olaf, rydym yn galw ar bob llywodraeth a gwleidydd i bwysleisio achos diplomyddiaeth a chael gwared ar y fitriol, galwadau am waethygu, a hyd yn oed fyfyrdod agored o ryfel byd-eang. Rhaid i ryfel byd-eang heddiw aros yn annirnadwy, gan na fyddai'n ddim byd amgen na chytundeb hunanladdiad i ddynoliaeth, neu gytundeb llofruddiol gan wleidyddion.

Nid dyhuddiad yw heddwch, ac nid llwfrgi yw tangnefeddwyr. Tangnefeddwyr yw amddiffynwyr dewraf y ddynoliaeth.

Jeffrey Sachs, Llywydd, Rhwydwaith Datrysiadau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig (SDSN); Athro Prifysgol, Prifysgol Columbia

Anthony Annett, Cymrawd Gabrieli, Prifysgol Fordham

Tamer Atabarut, Cyfarwyddwr, Canolfan Dysgu Gydol Oes Prifysgol Bogazici (BULLC); Aelod Bwrdd, Academi Cynaliadwyedd (SA); Aelod Uchel o'r Cyngor a Chynrychiolydd Darllenwyr, Cyngor y Wasg yn Nhwrci; Aelod Pwyllgor Llywio a Chyn Lywydd, Cyngor Canolfannau Addysg Barhaus Prifysgolion Twrci (TUSEM)

Llysgennad Richard L. Bernal, Athro Ymarfer, SALISES, Prifysgol India'r Gorllewin

Irina Bokova, Cyn-Gyfarwyddwr Cyffredinol UNESCO

Helen Bond, Athro Cyswllt y Brifysgol mewn Cwricwlwm a Chyfarwyddyd, Ysgol Addysg, Prifysgol Howard; Cyd-Gadeirydd SDSN UDA

Jeffrey Cheah, Canghellor, Prifysgol Sunway | Cadeirydd, SDSN Malaysia

Jacqueline Corbelli, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Clymblaid yr Unol Daleithiau ar Gynaliadwyedd

Mouhamadou Diakhaté, Athro, Université Gaston Berger

Hendrik du Toit, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Naw deg Un

Jennifer Stengaard Gros, Cyd-sylfaenydd Sefydliad Blue Chip

Pavel Kabat, Ysgrifennydd Cyffredinol, Rhaglen Gwyddoniaeth Ffiniau Dynol; Cyn Brif Wyddonydd, WMO-CU; Cyn Gyfarwyddwr Cyffredinol, IIASA

Brighton Kaoma, Cyfarwyddwr Byd-eang, Rhwydwaith Datrysiadau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig - Ieuenctid

Phoebe Koundouri, Athro, Ysgol Economeg, Prifysgol Economeg a Busnes Athen; Llywydd, Cymdeithas Ewropeaidd Economegwyr Amgylcheddol ac Adnoddau Naturiol (EAERE)

Ystyr geiriau: Zlatko Lagumdzija, Athro, Cyn Brif Weinidog Bosnia a Herzegovina; cyd-gadeirydd SDSN y Balcanau Gorllewinol

Upmanu Lall, Cyfarwyddwr, Canolfan Dŵr Columbia; Uwch Wyddonydd Ymchwil, Sefydliad Ymchwil Rhyngwladol yr Hinsawdd a Chymdeithas; Alan a Carol Silberstein Athro Peirianneg, Prifysgol Columbia

Felipe Larrain Bascuñan, Athro Economeg, Pontificia Universidad Católica de Chile

Klaus M. Leisinger, Llywydd, Cynghrair Gwerthoedd Byd-eang Sylfaen; Cyn Gynghorydd Arbennig i Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar Gompact Byd-eang y Cenhedloedd Unedig

Justin Yifu Lin, Deon, Sefydliad Economeg Strwythurol Newydd a Sefydliad Cydweithrediad a Datblygiad De-De, Ysgol Genedlaethol Datblygu, Prifysgol Peking

Gordon G. Liu, Prifysgol Peking BOYA Athro Nodedig mewn Economeg yn yr Ysgol Datblygu Genedlaethol; a Deon Sefydliad PKU ar gyfer Iechyd a Datblygiad Byd-eang

Siamak Loni, Cyfarwyddwr, Rhaglen Ysgolion Byd-eang, Rhwydwaith Datrysiadau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig (SDSN)

Gordon McCord, Athro Addysgu Cyswllt a Deon Cyswllt, Ysgol Polisi a Strategaeth Fyd-eang, Prifysgol California, San Diego

Miguel Ángel Moratinos, Cyn Weinidog Materion Tramor Sbaen

Joanna Newman, Uwch Gymrawd Ymchwil, Coleg y Brenin Llundain

Amadou Ibra Niang, Prif Swyddog Gweithredol, Afrik Innovations

Ystyr geiriau: Ngozi Ifeoma Odiaka, Athro, Adran Cynhyrchu Cnydau, Coleg Agronomeg, Prifysgol Ffederal Amaethyddiaeth Makurdi, Talaith Benue, Nigeria (Nawr Prifysgol Joseph Sarwuan Tarka)

Roza Otunbayeva, Cyn-lywydd Kyrgyzstan, Pennaeth Sefydliad “Mentrau Roza Otunbayeva”

Antoni Plasència, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Sefydliad Iechyd Byd-eang Barcelona (ISGlobal)

Labod Popola, Athro Economeg Coedwig a Datblygu Cynaliadwy, Adran Coedwigaeth Gymdeithasol ac Amgylcheddol, Cyfadran Adnoddau Naturiol Adnewyddadwy, Prifysgol Ibadan

Stefano Quintarelli, Entrepreneur Rhyngrwyd

Sabina Ratti, Cynghrair Eidalaidd dros Ddatblygu Cynaliadwy, Llwyfan Gweithredu Laudato Si ac aelod o fwrdd gweithredol Fuori Quota

Irwin Redlener, Uwch Ysgolhaig Ymchwil, Prifysgol Columbia; Athro Clinigol Pediatreg, Coleg Meddygaeth Albert Einstein

Angelo Riccaboni, Athro, Ysgol Economeg a Rheolaeth, Prifysgol Siena; Cadeirydd, Sefydliad PRIMA

Katherine Richardson, Athro ac Arweinydd Canolfan Gwyddoniaeth Cynaliadwyedd, Prifysgol Copenhagen

SE Mons. Marcelo Sánchez, Canghellor, Academi'r Gwyddorau Esgobol

Ei Uchelder, Khalifa Muhammad Sanusi II, Eiriolwr SDG y Cenhedloedd Unedig a 14eg Emir o Kano

Marco F. Simoes Coelho, Athro ac Ymchwilydd, Canolfan Astudiaethau Busnes Rhyngwladol COPPEAD, Rio de Janeiro

David Smith, Cydlynydd, Sefydliad Datblygu Cynaliadwy, Prifysgol India'r Gorllewin

Nicolaos Theodossiou, Athro Cyswllt, Adran Peirianneg Sifil, Ysgol Dechnoleg, Prifysgol Aristotle Thessaloniki

John Thwaites, Cadeirydd, Sefydliad Datblygu Cynaliadwy Monash

Creigiog S. Tuan, Is-Ganghellor a Llywydd, Prifysgol Tsieineaidd Hong Kong

Albert van Jaarsveld, Cyfarwyddwr Cyffredinol, Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Dadansoddi Systemau Cymhwysol (IIASA)

Padrig Paul Walsh, Athro Llawn Astudiaethau Datblygiad Rhyngwladol, Coleg Prifysgol Dulyn

Hirokazu Yoshikawa, Courtney Sale Ross Athro Globaleiddio ac Addysg a

Athro Prifysgol, Prifysgol Efrog Newydd

Soogil Ifanc, Cadeirydd Anrhydeddus, SDSN De Korea

*Os hoffech lofnodi'r datganiad, ewch os gwelwch yn dda yma.

____________________________________________________

[1] Rhwydwaith Atebion Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd Unedig (SDSN) yn rhwydwaith byd-eang o brifysgolion, ysgolheigion, gwleidyddion, arweinwyr busnes, ac arweinwyr ffydd sy'n gweithredu o dan adain Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres. Ein cenhadaeth yw helpu i nodi llwybrau at ddatblygu cynaliadwy.

Lawrlwythwch y pdf yma

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig