Galwad i Gydwybod ar Hawliau Dynol Pobl Afghanistan

Galwad i Gydwybod ar Hawliau Dynol Pobl Afghanistan

Er nad oedd cyhoeddwyr y byd yn gwybod llawer amdano, cynhaliwyd cyfarfod rhyngwladol lefel uchel sylweddol ar y sefyllfa yn Afghanistan yn ddiweddar yn Doha. Mae i'w ddilyn gan un arall ar ôl canfod ffeithiau ychwanegol. Mae'r llythyr isod, y gofynnir am lofnodion ar ei gyfer, wedi'i gyfeirio at yr hyn y mae grŵp o eiriolwyr cymdeithas sifil o blaid hawliau dynol Afghanistan yn galw amdano fel sylwedd y cyfarfod hwnnw.

Rydym ni, yr arwyddwyr gwreiddiol yn mynegi cefnogaeth i benderfyniadau'r cyfarfod cyntaf hwn i beidio â rhoi cydnabyddiaeth swyddogol i'r Taliban, ac i gynnal presenoldeb y Cenhedloedd Unedig yn y wlad. Rydym yn eich annog i ymuno â ni i gefnogi'r ceisiadau a gyflwynwyd gennym yma ar gyfer y cyfarfod sydd i ddod, yn enwedig cyfranogiad menywod Afghanistan sy'n byw bellach o dan y Taliban. Unwaith y byddwch wedi darllen y rhestr atodedig o olygiadau a gyhoeddwyd ym mlynyddoedd rheol Taliban, a luniwyd gan Sefydliad Heddwch yr UD, byddwch yn deall y brys i'w cynnwys nid yn unig yn y sesiwn Doha nesaf, ond ym mhob cyfarfod o'r fath.

Gofynnwn i bawb sy'n cymryd rhan yn yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch am eich llofnod ac am eich cefnogaeth i bob ymdrech i amddiffyn hawliau dynol pobl Afghanistan. (BAR, Mai 25, 2023)

Y Tu Hwnt i Doha: Cefnogi Hawliau Dynol yn Afghanistan

Mae'r llythyr hwn yn cefnogi datganiad diweddar a gyhoeddwyd gan grŵp o ymgyrchwyr benywaidd a chynrychiolwyr sefydliadau o bob un o 34 talaith Afghanistan. O ystyried y gwaharddiad ar fenywod Afghanistan yn gweithio i'r Cenhedloedd Unedig yn ogystal â chyrff anllywodraethol eraill, nifer brawychus y golygiadau sy'n tresmasu ar hawliau menywod Afghanistan, bod y penderfyniad i beidio â rhoi cydnabyddiaeth ffurfiol i awdurdodau De Facto yn ddilys. Hyderwn y deuir o hyd i ffyrdd o adfer y rhai sydd wedi’u gwahardd o gyflogaeth y Cenhedloedd Unedig, i sicrhau bod lleisiau menywod yn cael eu clywed wrth i’r Cenhedloedd Unedig a CSOs ddychwelyd i’w gwaith cymorth, ac i gymryd y camau angenrheidiol i sicrhau’r adnoddau sydd mor hanfodol. i leddfu’r argyfwng dyngarol sydd bellach yn gafael yn y wlad.

Cliciwch yma i roi cadarnhad o'r datganiad hwn a grëwyd gan Gyrff Anllywodraethol Afghanistan

Efallai y 15, 2023

At: Rhagoriaethau,

Mr. Antonio Guterres, Ysgrifennydd Cyffredinol, y Cenhedloedd Unedig, Mr.
Amina Mohammed, Dirprwy Ysgrifennydd Cyffredinol, y Cenhedloedd Unedig, Ms.
Ms. Sima Bahous, Is-ysgrifennydd Cyffredinol a Chyfarwyddwr Gweithredol, Merched y Cenhedloedd Unedig,
Ms Roza Isakovna OtunbayevaCynrychiolydd Arbennig yr Ysgrifennydd Cyffredinol dros Afghanistan a Phennaeth Cenhadaeth Gymorth y Cenhedloedd Unedig yn Afghanistan (UNAMA)
Mr Ramiz AlakbarovDirprwy Gynrychiolydd Arbennig yr Ysgrifennydd Cyffredinol, Cydgysylltydd Preswyl a Dyngarol,
Markus Potzel, Dirprwy Gynrychiolydd Arbennig yr Ysgrifennydd Cyffredinol (Gwleidyddol),
Yr Anrhydeddus Joseph Biden, Llywydd yr Unol Daleithiau
Mr. Thomas West, Cynrychiolydd Arbennig yr Unol Daleithiau dros Afghanistan
Ms. Rina Amiri, Llysgennad Arbennig yr Unol Daleithiau dros Fenywod, Merched, a Hawliau Dynol Afghanistan AmiriR@state.gov
Josh Dickson, Uwch Gynghorydd ar gyfer Ymgysylltu â'r Cyhoedd yn y Tŷ Gwyn a Dirprwy Gyfarwyddwr Swyddfa Partneriaethau Ffydd a Chymdogaeth y Tŷ Gwyn
Mr Hissein Brahim Taha, Ysgrifennydd Cyffredinol y Sefydliad Cydweithrediad Islamaidd (OIC)

Rydym yn ysgrifennu i fynegi ein cefnogaeth lawn i ganlyniadau'r trafodaethau lefel uchel a gwblhawyd yn ddiweddar gan Genhadon Arbennig Afghanistan yn Doha. Wrth symud ymlaen, credwn fod y rhain yn sail ar gyfer mwy o gymorth dyngarol ac amddiffyniad i hawliau dynol pobl Afghanistan, yn enwedig menywod.

I gefnogi ymdrechion i gynnwys lleisiau menywod yng nghynlluniau polisi Afghanistan, rydym yn cymeradwyo ac yn atodi isod ddatganiad diweddar a gyhoeddwyd gan grŵp o ymgyrchwyr benywaidd a chynrychiolwyr sefydliadau o bob un o’r 34 talaith yn Afghanistan. O ystyried y gwaharddiad diweddar ar fenywod Afghanistan yn gweithio i'r Cenhedloedd Unedig, nifer brawychus y golygiadau sy’n tresmasu ar hawliau Affganiaid ac yn arbennig menywod, mae'r penderfyniad i beidio â rhoi cydnabyddiaeth ffurfiol i awdurdodau defacto'r Taliban yn ddilys. Hyderwn y deuir o hyd i ffyrdd o adfer y rhai sydd wedi’u gwahardd o gyflogaeth y Cenhedloedd Unedig, i sicrhau bod lleisiau menywod yn cael eu clywed wrth i’r Cenhedloedd Unedig a CSOs ddychwelyd i’w gwaith cymorth, ac i gymryd y camau angenrheidiol i sicrhau’r adnoddau sydd mor hanfodol. i leddfu’r argyfwng dyngarol sydd bellach yn gafael yn y wlad.

Gobeithiwn y bydd y pwyntiau yn y datganiad gan weithredwyr yn arwain gwaith y Llysgenhadon Arbennig a chynrychiolwyr y Cenhedloedd Unedig a gasglodd i drafod “yr angen am ymgysylltiad strategol sy’n caniatáu ar gyfer sefydlogi Afghanistan ond sydd hefyd yn caniatáu ar gyfer mynd i’r afael â phryderon pwysig.” Mae'r pryderon pwysig hyn yn cynnwys yr argyfwng dyngarol a'r argyfwng sy'n ymwneud â hawliau menywod a merched. Fel y soniodd yr Ysgrifennydd Guterres y bydd yn cynnull cyfarfod tebyg ar ôl rownd o ymgynghoriadau, rydym yn annog y Cenhedloedd Unedig i gynnwys cynrychiolwyr menywod Afghanistan yn y cyfarfodydd nesaf, yn enwedig y menywod hynny sydd yn y wlad ar hyn o bryd ac sydd wedi bod yn gweithio i gefnogi hawliau menywod. a heddwch.

Wrth i eiriolwyr cymdeithas sifil ryngwladol - gan gynnwys arweinwyr sefydliadau ffydd yr Unol Daleithiau - ymwneud ag Afghanistan am fwy na dau ddegawd, rydym yn cymeradwyo'r argymhellion a amlinellir isod ac yn galw ar ein llywodraeth ein hunain a'r gymuned ryngwladol i wneud mwy.

Rydym yn galw ar UNAMA a chyrff eraill y Cenhedloedd Unedig i aros yn Afghanistan, eiriol dros hawliau sylfaenol menywod a pharhau â'u cymorth i'r bobl tra hefyd yn talu cyflogau i weithwyr benywaidd Afghanistan a chontractwyr tra'n dal i fod mewn deialog gyda'r Awdurdodau De Facto.

Yn olaf, rydym ni sydd wedi llofnodi isod yn ychwanegu at y rhestr gynhwysfawr hon o geisiadau bod yn rhaid i Gyngres yr Unol Daleithiau a Banc y Byd barhau â'u cymorth i bobl Afghanistan - yn enwedig ar ffurf cyflogau i athrawon a gweithwyr iechyd a phroffesiynau eraill a feddiannir yn bennaf gan fenywod hyd yn oed mewn golau o'r gwaharddiadau rhannol ar addysg merched a gwaith merched.


Datganiad gan ymgyrchwyr hawliau menywod a chynrychiolwyr cymdeithas sifil yn Afghanistan ar Ebrill 30, 2023

Annwyl Ysgrifennydd Cyffredinol Antonio Guterres, Cynrychiolwyr uchel eu parch a Llysgenhadon Arbennig ar gyfer Afghanistan, ac arweinyddiaeth y Cenhedloedd Unedig i mewn ac allan o Afghanistan,

Rydym yn grŵp ad hoc o Affganiaid o fewn y wlad sy'n hyrwyddo deialog ac yn chwilio am atebion hirdymor ar gyfer Afghanistan. Rydym yn cynnwys Affganiaid sy'n byw ac yn gweithio yn Afghanistan ar draws ystod o sectorau a rolau gan gynnwys amddiffynwyr hawliau dynol, adeiladwyr heddwch, cymdeithas sifil, dyngarwyr, y cyfryngau, a'r sector preifat.

Wrth i chi ymgynnull ar 1 Mai a 2 2023 i drafod y sefyllfa barhaus yn Afghanistan, rydym yn eich annog i archwilio ffyrdd o ymgysylltu a deialog i ddatrys y cyfyngder y mae pobl Afghanistan a'r gymuned ryngwladol wedi bod ynddo yn ystod y 19 mis diwethaf. .

Fel y gwyddoch yn iawn, mae Afghanistan yn dioddef o'r argyfwng dyngarol gwaethaf ar y blaned sy'n cael ei yrru gan economi wan a diffyg fframwaith ar gyfer deialog wleidyddol. Er bod ymgysylltu dyngarol wedi bod yn anghenraid pwysig, mae angen i'r gymuned fyd-eang gydnabod nad yw hyn yn gynaliadwy nac yn optimaidd ar gyfer lliniaru'r cyflwr dynol yn Afghanistan. Mae angen ymagwedd egwyddorol, bragmatig a graddol i sicrhau lles pobl Afghanistan ac i gael gwared ar y rhwystrau sy'n ein dal yn ôl rhag dilyn datblygiad cymdeithasol ac economaidd ein gwlad.

Felly, rydym yn annog eich bod yn ystyried y canlynol:

Trac gwleidyddol

 • Gydag adnewyddiad diweddar mandad UNAMA, mae angen cefnogi, cryfhau a grymuso'r sefydliad fel y prif endid gwleidyddol sy'n cynrychioli'r gymuned ryngwladol sy'n bresennol yn Afghanistan.
 • Dylai cymuned ryngwladol weithio gydag Affganiaid yn Afghanistan i ddatblygu atebion Afghanistan i broblemau Afghanistan. Rydym yn annog creu gofodau i hyrwyddo mentrau adeiladu heddwch lleol a deialogau sydd eisoes yn bodoli, ac yn eu cefnogi i ehangu ar eu gwaith.
 • Ymgynghori eang ag Affganiaid sy'n byw yn Afghanistan gan gynnwys cymryd rhan mewn ymrwymiadau rhyngwladol sy'n cael eu cynnal ar Afghanistan.

Trac cymorth

 • Sicrhau bod cymorth dyngarol yn cael ei roi ar waith yn effeithiol ac yn egwyddorol trwy I/NGOs ac Asiantaethau’r Cenhedloedd Unedig gyda monitro ac ailwerthuso’r dull yn rheolaidd, ymrwymiad i ddarparu cymorth yn amserol ac yn effeithiol, a chyfranogiad ystyrlon menywod fel dyngarwyr a chleientiaid.
 • Hyblygrwydd o ran cyllid – gyda natur newidiol darparu cymorth dyngarol yn y wlad, rydym yn annog rhoddwyr i aros yn hyblyg yn eu cefnogaeth i sefydliadau cenedlaethol, meysydd gweithredu, ehangu rhaglenni mewn meysydd lle gall menywod weithio.
 • Archwilio dulliau ariannu amgen gan gynnwys ehangu cymorth datblygu a mwy o gymorth yn arbennig i sefydliadau cenedlaethol ac actorion cymdeithas sifil -
 • Ailbwrpasu ac ailgyflenwi cyllid ARTF i fod yn addas at y diben yn y cyd-destun gweithredol presennol trwy gefnogi mecanweithiau a arweinir yn lleol ar gyfer darparu cymorth a gweithredu rhaglenni datblygu.
 • Canolbwyntio ar ariannu sefydliadau sy’n cael eu harwain a’u perchnogi gan fenywod ac archwilio cyfleoedd i ariannu’r sector preifat i ddatblygu ac ehangu eu mentrau.
 • Cefnogaeth i gyfryngau lleol, sefydliadau galwedigaethol, cadwraeth treftadaeth ddiwylliannol a rhaglennu celfyddydol lle gall menywod a merched gymryd rhan yn ystyrlon.
 • Ariannu mentrau sy’n mynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd yn Afghanistan cyn ei bod hi’n rhy hwyr – mae effeithiau newid hinsawdd yn gynyddol amlwg, gan roi miliynau o fywydau a bywoliaethau economaidd mewn perygl.

Trac economaidd

 • Er nad yw'r economi bellach mewn cwymp a bod tystiolaeth o sefydlogi lefel isel, mae rhwystrau allanol yn parhau i gael effeithiau andwyol sylweddol ar economi Afghanistan. Rydym yn annog codi sancsiynau ar drafodion ariannol sy’n mynd i’r afael â sector preifat sydd eisoes mewn trafferthion ac sy’n arwain at or-gydymffurfio â’r system fancio ryngwladol.
 • Dadrewi asedau Banc Canolog Afghanistan i wella'r argyfwng bancio a hylifedd sy'n plagio'r wlad ac adfer system SWFIT.
 • Cefnogaeth dechnegol i Fanc Canolog Afghanistan ym meysydd Gwrth-Gwyngalchu Arian, Gwrth-Ariannu Terfysgaeth, ac adrannau polisi cyllidol perthnasol i adeiladu hyder yn y sector bancio a chefnogi gweithgaredd economaidd.

Trac diplomyddol

 • Presenoldeb diplomyddol yn y wlad i sicrhau ymgysylltiad a deialog uniongyrchol heb ddibynnu ar gyfryngwyr
 • Sefydlu map ffordd clir ar gyfer deialog rhyngwladol gyda'r IEA.
 • Lansio gweithgorau anffurfiol gyda'r IEA ar faterion o ddiddordeb cyffredin: Terfysgaeth, cyffuriau anghyfreithlon, mudo afreolaidd, cadwraeth treftadaeth ddiwylliannol.

Fel Affganiaid sy'n byw ac yn gweithio yn Afghanistan, rydym yn eiriol ar ran y 40 miliwn o bobl sy'n aros yma - yn dioddef o lu o argyfyngau o waith dyn. Rydym yn eich annog i gyd i’w hystyried pan fyddwch yn cyfarfod [yr wythnos hon] i drafod y sefyllfa yn Afghanistan. Nid yw'r agwedd bresennol tuag at Afghanistan ond wedi cynyddu'r dioddefaint yn y wlad hon. Mae ein pobl yn arloesol, yn benderfynol, yn arloesol ac yn wydn - gadewch i ni weithio tuag at godi'r rhwystrau i'n cynnydd.

Yn gywir,

 (Cynrychiolwyr Afghanistan o bob un o'r 34 talaith)

Kabul, Samangan, Badakhshan, Kapisa, Helmand, Nimroz, Jawzjan, Kandahar, Herat, Farah, Ghor Nangarhar, Bamyan, Die - Kundi, Baglan, Kundoz, Logar, Wardak, Parwan, Khost, Paktika, Paktia, Ghazni, Laghman, Faryab , Badghes, Noristan, Panjshir, Kunar, Takhar, Uruzgan, Zabul, Sar -e-Pul.


Y Parch. Dr Chloe Breyer, Canolfan Ryng-ffydd Efrog Newydd
Masuda Sultan, Clymblaid Dadrewi
Medea Benjamin, CODEPINK
Sunita Viswanath, Hindŵiaid dros Hawliau Dynol
Ruth Messinger, Gwasanaeth Byd Iddewig America, Llysgennad Byd-eang
Dr. Tony Jenkins, Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch
Daisy Khan, Menter Islamaidd Merched mewn Ysbrydolrwydd a Chydraddoldeb
Dr Betty Reardon, Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch


Cliciwch yma i roi cadarnhad o'r datganiad hwn a grëwyd gan Gyrff Anllywodraethol Afghanistan
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig