90 eiliad tan hanner nos

Bydd rhai yn dadlau ei bod yn naïf meddwl y gellir dileu arfau niwclear—pan mewn gwirionedd, mae’n debyg ei bod yn fwy naïf meddwl y gallwn barhau i oroesi os bydd yr arfau hyn yn parhau i fodoli.

Darllenwch Ddatganiad Cloc Dydd y Farn Bwletin y Gwyddonwyr Atomig 2023
Gan Robert Dodge

(Wedi'i ymateb o: Y Bryn. Ionawr 28, 2023)

Mae'n 90 eiliad tan hanner nos. Rydym yn nes at fin rhyfel niwclear nag ar unrhyw adeg ers y defnydd cyntaf a’r unig ddefnydd o arfau niwclear 77 mlynedd yn ôl ym 1945.

Dydd Mawrth dadorchuddio y Bwletin o Gloc Dydd y Farn y Gwyddonydd Atomig symud y llaw funud 10 eiliad yn nes at hanner nos gan gynrychioli pwynt damcaniaethol difodiant byd-eang.

Deilliodd y penderfyniad i symud y llaw ymlaen o fygythiadau rhyng-gysylltiedig blaengar rhyfel niwclear, newid yn yr hinsawdd, a phandemigau byd-eang ynghyd â'r rhyfel presennol yn yr Wcrain.

Mae'r risg o ryfel niwclear - naill ai trwy ddamwain, bwriad, neu gamgyfrifiad - yn cynyddu'n barhaus yn y byd sydd ohoni. Mae pob un o'r cenhedloedd niwclear yn moderneiddio eu arsenals niwclear, gan feddwl ar gam y bydd yr arfau hyn yn eu gwneud yn fwy diogel neu y gall fod enillydd mewn rhyfel niwclear.

Mae cenhedloedd di-niwclear y byd yn gwrthod cael eu dal yn wystl, eu bwlio gan y cenhedloedd niwclear, ac yn symud ymlaen i ddileu'r arfau hyn trwy gadarnhau'r Cytuniad ar Wahardd Arfau Niwclear.

Mae cenhedloedd di-niwclear y byd yn gwrthod cael eu dal yn wystl, eu bwlio gan y cenhedloedd niwclear, ac yn symud ymlaen i ddileu'r arfau hyn trwy gadarnhau'r Cytuniad ar Wahardd Arfau Niwclear. Mae'r cytundeb hwn yn ei gwneud yn anghyfreithlon i ddefnyddio, pentyrru, adeiladu, trosglwyddo, neu fygwth defnyddio arfau niwclear - a dim ond y dydd Sul diwethaf hwn dathlodd ei ail ben-blwydd ers dod i rym. Ar hyn o bryd mae 92 o genhedloedd wedi arwyddo'r Cytundeb gyda 68 o genhedloedd wedi ei gadarnhau. Mae'r gwledydd hyn yn deall perygl cynyddol y materion cydberthynol hyn a'r realiti nad oes ymateb meddygol na dyngarol digonol i ddefnydd cyfyngedig hyd yn oed o arfau niwclear.

Mewn cyferbyniad, mae'r rhwymedigaeth gyfreithiol i weithio'n ddidwyll i ddileu arfau niwclear o dan Erthygl VI o'r Cytundeb ar Beidio ag Amlhau arfau niwclear, (NPT) wedi cael ei anwybyddu gan y cenhedloedd niwclear. Nid yw ein swyddogion etholedig cenedlaethol sydd heb y dewrder i gymryd y mentrau beiddgar angenrheidiol i wrthdroi'r ras arfau, ac a ariennir gan yr union wneuthurwyr arfau hyn, wedi gwneud llawer o gynnydd, os o gwbl, tuag at leihau'r bygythiad niwclear.

Yn y pen draw, mater i’r bobl yw adeiladu’r ewyllys gwleidyddol—a darparu’r yswiriant gwleidyddol—i’n swyddogion etholedig ni gymryd y camau angenrheidiol hyn.

Er bod y rhan fwyaf o bobl resymol yn deall yr angen i ddileu'r arfau hyn, ychydig o swyddogion sydd wedi bod yn fodlon awgrymu dileu fel cam cyntaf. Yn ffodus, mae yna lais o reswm mewn clymblaid ar lawr gwlad sy'n tyfu yn yr Unol Daleithiau…

Er bod y rhan fwyaf o bobl resymol yn deall yr angen i ddileu'r arfau hyn, ychydig o swyddogion sydd wedi bod yn fodlon awgrymu dileu fel cam cyntaf. Yn ffodus, mae llais rheswm mewn clymblaid ar lawr gwlad sy'n tyfu yn yr Unol Daleithiau, wedi'i chymeradwyo gan 426 o sefydliadau, 66 o ddinasoedd a 7 o gyrff deddfwriaethol gwladwriaethol ynghyd â 329 o swyddogion etholedig lleol, gwladwriaethol a ffederal. hwn Yn ôl o'r Brink mae symudiad yn cefnogi dileu arfau niwclear trwy broses wedi'i negodi, sy'n gyfyngedig o ran amser, gyda'r mesurau rhagofalus synnwyr cyffredin sy'n angenrheidiol yn ystod y broses i atal rhyfel niwclear. Mae’n galw ar yr Unol Daleithiau i arwain ymdrech fyd-eang i atal rhyfel niwclear drwy:

  1. Mynd ar drywydd cytundeb dilysadwy ymhlith gwladwriaethau arfog niwclear i ddileu eu harsenalau;
  2. Ymwrthod â'r opsiwn o ddefnyddio arfau niwclear yn gyntaf;
  3. Rhoi terfyn ar awdurdod unigol, heb ei wirio, unrhyw Arlywydd yr Unol Daleithiau i lansio ymosodiad niwclear;
  4. Tynnu arfau niwclear yr Unol Daleithiau oddi ar rybudd sbardun gwallt;
  5. Canslo'r cynllun i ddisodli arsenal niwclear cyfan yr Unol Daleithiau ag arfau gwell.

Gall pawb gymeradwyo Back from the Brink a bydd yn cael ei ailgyflwyno i’n proses ddeddfwriaethol genedlaethol yn yr wythnosau i ddod.

Bydd rhai yn dadlau ei bod yn naïf meddwl y gellir dileu arfau niwclear—pan mewn gwirionedd, mae’n debyg ei bod yn fwy naïf meddwl y gallwn barhau i oroesi os bydd yr arfau hyn yn parhau i fodoli.

Mae gan bob un ohonom ran i'w chwarae yn y canlyniad terfynol.

Mae aros yn dawel yn awgrymu cydsynio â'r status quo. Rhaid inni fynnu bod ein swyddogion etholedig yn cymeradwyo’r biliau hyn ac yn cydweithio ar gyfer ein dyfodol i ddileu arfau niwclear yn llwyr. Mae'n 90 eiliad tan hanner nos.

Robert Dodge, MD, yn feddyg teulu yn ymarfer yn Ventura, Calif.Mae'n Llywydd Meddygon dros Gyfrifoldeb Cymdeithasol Los Angeles (www.psr-la.org), ac yn eistedd ar y Bwrdd Cenedlaethol gan wasanaethu fel Cyd-Gadeirydd y Pwyllgor i Ddiddymu Arfau Niwclear Meddygon Cenedlaethol dros Gyfrifoldeb Cymdeithasol (www.psr.org). Derbyniodd Meddygon dros Gyfrifoldeb Cymdeithasol Wobr Heddwch Nobel 1985 ac mae'n sefydliad partner o DWI'N GALLU, derbynnydd y Pris Heddwch Nobel 2017. Mae Dodge hefyd yn aelod o Bwyllgor Llywio Yn ôl o'r Brink.

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig