Mae 9 o fyfyrwyr o Japan yn cynnal arddangosyn o'r Holocost er mwyn ceisio heddwch a ddaw o bandemig

(Repost gan: Y Mainichi. Gorffennaf 29, 2021)

Gan: Yoji Hanaoka

SAITAMA - Daeth naw myfyriwr prifysgol sy'n byw yn nwyrain Japan ynghyd i drefnu arddangosyn chwe diwrnod, y mae'r teitl yn golygu'n llythrennol ohono, “Hanes a fi: Sut mae atgofion o'r Holocost yn berthnasol i bob un ohonom” i'w cynnal yn y ddinas hon - a arddangosfa na fyddai wedi cael ei dwyn oni bai am yr adfydau unigol a wynebwyd yn ystod y pandemig COVID-19.

Cynhaliwyd y digwyddiad rhwng Awst 10 a 15, gan gyd-fynd â 76 mlwyddiant diwedd yr Ail Ryfel Byd yn Japan. Llyfrgell Omiya fydd y lleoliad, wedi'i leoli yn Ward Omiya ym mhrif ddinas Saitama Prefecture. Mae'r arddangosfa, i gyd yn Japaneaidd, yn cynnwys tua 40 o baneli esboniadol, gwerslyfrau hanes, a chalendr wedi'i wneud â llaw yn cyflwyno digwyddiadau hanesyddol. Mae'n canolbwyntio ar sut roedd unigolion penodol o'r gorffennol a'r presennol yn gweld yr Holocost.

Cychwynnwyd y prosiect ar Awst 9, 2020, bron yn union flwyddyn cyn lansiad y digwyddiad sydd ar ddod. Cymerodd Kiri Okugawa, sydd bellach yn 19, ac yna'n fyfyriwr blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Tokyo Gakugei, ran mewn sesiwn darllen llyfrau ar-lein fel un o'r panelwyr. Roedd y llyfr yn ymwneud â sut roedd yr Almaenwyr yn yr oes ar ôl y rhyfel wedi wynebu eu gorffennol. Cynhaliwyd trafodaeth yn canolbwyntio ar “ddiwylliant cofio” ymhlith pedwar myfyriwr prifysgol a’r awdur, Hiroto Oka, hanesydd ac addysgwr sy’n byw yn yr Almaen.

Wedi'i ysbrydoli, claddodd Okugawa ei hun mewn llyfrau am fudiad gwrthiant gwrth-Natsïaidd y Rhosyn Gwyn yn Llyfrgell Omiya gyfagos. Arweiniwyd y gwrthiant, a sbardunwyd ym 1942, gan fyfyrwyr prifysgol. Daeth i ben ym 1943 pan arestiwyd aelodau craidd a'u dienyddio am deyrnfradwriaeth.

Pe bawn i yn y lle hwnnw bryd hynny, ac wedi dod i'r casgliad ei bod yn iawn wynebu'r drefn, a fyddwn wedi gallu cadw at fy mhenderfyniad?

Roedd Okugawa wedi meddwl ei bod yn gyfarwydd â materion rhyfel, heddwch a hanes. Roedd hi wedi byw yn Hiroshima yn blentyn ac yn cofio cael ei haflonyddu ar daith maes i Amgueddfa Goffa Heddwch Hiroshima i weld ffigurau maint bywyd o fodau dynol annynol yn crwydro ychydig ar ôl i'r bom atomig gael ei ollwng arnyn nhw. O ganlyniad i gyfarfyddiadau o'r fath, un o'i breuddwydion wrth fynd i'r coleg oedd dilyn gyrfa fel athrawes ysgol elfennol a chymryd addysg heddwch.

Ond wrth eistedd yn y llyfrgell, gallai deimlo niwl yn ffurfio yn ei meddwl. Roedd hi'n meddwl tybed, “Beth yw cyfiawnder a beth yw anghyfiawnder, ac i bwy yw hi i benderfynu? Roedd y gwrthiant yn anghyfreithlon bryd hynny, ond byddai pobl heddiw yn cyfiawnhau eu gweithredoedd. Pe bawn i yn y lle hwnnw bryd hynny, ac wedi dod i'r casgliad ei bod yn iawn wynebu'r drefn, a fyddwn wedi gallu cadw at fy mhenderfyniad? ”

Roedd ei hawydd i drafod cwestiynau o'r fath yn chwyddo, ond nid oedd hi eto i wneud ffrindiau da yn yr ysgol. Roedd Okugawa wedi cofrestru yn ei phrifysgol ar ddechrau'r flwyddyn ysgol ym mis Ebrill, ond roedd pob dosbarth wedi'i gynnal ar-lein oherwydd y pandemig. Prin y cafodd unrhyw gyfle i ddod i gysylltiad uniongyrchol â chyd-ddisgyblion, ac eithrio archwiliad meddygol.

Daeth dau o'r myfyrwyr panelwyr eraill o'r digwyddiad darllen i'w meddwl, y ddau fel petai â mwy o brofiad a gwybodaeth am y materion hyn. Dim ond unwaith yr oedd hi wedi cwrdd â nhw, ar-lein, ond roedd hynny'n ddigon iddi anfon negeseuon yn gofyn am gymorth.

Dangosodd Okugawa ei ffôn clyfar i mi, gyda’r neges yr oedd wedi’i hanfon ar 27 Medi, 2020 at Kanon Nishiyama, 22, sydd bellach yn fyfyriwr pedwaredd flwyddyn ym Mhrifysgol Saitama. Fe aeth, “Rydw i wedi bod yn astudio am yr Holocost ac rydw i eisiau i fwy o bobl wybod amdano. Yr haf nesaf, am wythnos, rwy'n gobeithio trefnu arddangosyn arbennig, 'amgueddfa heddwch,' am y gyflafan. Does gen i ddim cynlluniau pendant, ond allwch chi fy helpu? ”

Yn ei dro, dangosodd Nishiyama ei hymateb i mi. “Mae hwnna’n syniad rhyfeddol. Rydw i mewn. ”

Roedd ganddi ei rhesymau dros gael ei denu. Yn 2020, o fis Chwefror i fis Mawrth, pan oedd heintiau COVID-19 yn lledu ledled Ewrop, roedd hi'n digwydd bod yn teithio yn Nwyrain Ewrop. Yr Holocost oedd un o'i phrif bryderon, felly roedd yn naturiol iddi ymweld â lleoedd fel amgueddfa yn Lithwania a gysegrwyd i'r diplomydd Chiune Sugihara o'r Ail Ryfel Byd, a oedd wedi cyhoeddi miloedd o fisâu ar gyfer pobl Iddewig sy'n ffoi i Japan.

Roedd yn yr Wcrain lle roedd Nishiyama yn cymryd rhan mewn taith o amgylch Chernobyl, safle trychineb niwclear gwaethaf y byd, pan oedd hi'n pesychu'n ysgafn ychydig o weithiau. Arweiniodd hyn at sibrwd “corona” gan ei chyd-dwristiaid a oedd yn cynnwys pobl nad oeddent yn Asiaid yn bennaf. Roedd hi'n synhwyro olrhain hiliaeth, a'i syfrdanodd oherwydd iddi gael yr argraff y byddai Ewropeaid, gyda'u hanes, yn fwy sensitif i ragfarn o'r fath.

Gorfododd yr epidemig iddi dorri ei mordaith yn fyr a dychwelyd i Japan ddiwedd mis Mawrth. Roedd hi mewn am ail ergyd. Roedd ei mamwlad mewn cyfnod lle roedd y llywodraeth yn ystyried gwahardd mynediad o wledydd Ewropeaidd. Awgrymodd ei chyd-ddisgyblion ac aelodau ei theulu nad oeddent am iddi ymweld â nhw.

Mae'r fenyw ifanc yn adlewyrchu, “Roeddwn i wedi ymweld ag Auschwitz yn ystod fy ail flwyddyn yn y coleg, a gallwn ddweud bod gen i ddiddordeb yn yr Holocost, ond dyna ni. Fy nhaith i Ddwyrain Ewrop a roddodd brofiad uniongyrchol i mi gyda gwahaniaethu. ”

Roedd gan Nishiyama gynlluniau i gymryd gwyliau ar gyfer y flwyddyn ysgol 2020 i wneud interniaeth yn India, ymweld â Phacistan a'r DU ond bu'n rhaid eu canslo i gyd oherwydd COVID-19. Roedd hi ar golled ac yn cofio, “Doeddwn i ddim yn gwybod beth i'w wneud.” Yr hyn a wnaeth oedd syrffio'r we a dod o hyd i sefydliad dielw, Canolfan Adnoddau Addysg Holocost Tokyo, a dechrau cymryd rhan yn ei weithgareddau. Y sefydliad hwn a gynhaliodd y digwyddiad darllen llyfrau yn ddiweddarach lle roedd hi'n gysylltiedig â Okugawa.

Derbyniodd myfyriwr arall o'r bedwaredd flwyddyn, sydd wedi graddio a dechrau gweithio ers hynny, wahoddiad Okugawa. Ym mis Tachwedd, cynhaliodd y triawd dri chyfarfod esboniadol ar-lein wedi'u targedu i ddod o hyd i fwy o weithwyr. Fe ddaethon nhw gyda chwe myfyriwr arall yn awyddus i ymuno. Felly, trefnwyd pwyllgor gweithredol yn cynnwys naw myfyriwr o naw ysgol nad oeddent erioed wedi cyfarfod yn bersonol yn wreiddiol.

Gwelodd y chwe aelod newydd amrywiaeth o dalent fel Yoko Nishimura, 25, sydd bellach yn ei hail flwyddyn yn yr ysgol i raddedigion ym Mhrifysgol Waseda, sy'n astudio i fod yn guradur. Mae hi’n honni, “Roeddwn i’n mynd yn sâl o ddosbarthiadau ar-lein a darllen llyfrau. Maent i gyd yn fewnbynnau gwybodaeth, ond roeddwn i angen lle i allbwn. ”

Mae Taro Iino, 23, sydd bellach yn ei flwyddyn gyntaf o gwrs meistr ym Mhrifysgol Gakushuin yn arbenigwr ar yr iaith a llenyddiaeth Almaeneg. Roedd Mina Inoue, 20, sydd bellach yn fyfyriwr trydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Chuo wedi bod yn astudio am wahaniaethu yn Japan.

Ers mis Rhagfyr diwethaf, mae'r grŵp wedi bod yn cynnal cyfarfodydd ar-lein bob nos Iau ac yn cyfnewid dogfennau ysgrifenedig yn ddyddiol. Fe wnaeth y cydgysylltu ar-lein ei gwneud hi'n bosibl i Haruhi Aoki, 22, sydd bellach yn fyfyriwr meddygol pedwaredd flwyddyn ym Mhrifysgol Shinshu gymryd rhan. Mae'r ysgol wedi'i lleoli yn ninas Matsumoto, Nagano Prefecture, 150 cilomedr i'r gorllewin o Omiya. Fel hyfforddai meddygol, mae ganddi gyfyngiadau ar bwy y gall gael prydau bwyd a lleoedd y gall ymweld â nhw. Mae hynny'n golygu na fydd hi'n cyrraedd yr arddangosyn pan fydd yn agor, ond yn gweld pethau'n gadarnhaol, “efallai na fyddwn wedi meddwl cymryd rhan oni bai am ddibynnu ar gyfarfodydd ar-lein."

Nid oedd cynadleddau ar-lein yn hawdd. Yn gyntaf roedd yn rhaid iddynt ddod i adnabod ei gilydd a phan wnaethant, daethant i ddeall eu bod i gyd o wahanol gefndiroedd a bod ganddynt syniadau a meddyliau gwleidyddol gwahanol.

Roedd angen oriau siarad i gytuno ar fanylion ymddangosiadol bach o'r geiriau i'w harddangos. Roedd anghytundeb, er enghraifft, a ddylid cynnwys y clefyd Minamata ai peidio - epidemig gwenwyno methylmercury yn y 1950au a'r 60au - fel enghraifft o ormes yn y cyfnod modern. Roedd un arall yn ymwneud â phanel esboniadol lle mae'r grŵp yn gofyn i bob ymwelydd benderfynu sut y byddent yn ymateb pe byddent yn cael eu rhoi mewn sefyllfa benodol yn ystod oes y Natsïaid. Yn yr achos hwn, roedd yr anghytgord yn ymwneud â pharatoi dewisiadau o ran atebion ai peidio.

Mae hynaf yr grŵp, Nishimura, yn crynhoi, “Gallai pob un ohonom ddweud yr hyn yr oeddem am ei wneud oherwydd nad oeddem yn hen ffrindiau.” Mae Koki Sakuraba, 22, myfyriwr trydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Toyo, yn cytuno ac yn jôcs ei fod wedi dod yn “feddw ​​dyrnu” o eiriau a dderbyniodd ym mis Mehefin. Dywed, “Pan oedd awgrym rhywun arall yn gwrthdaro â mi, deuthum yn barod i ildio cyhyd ag y byddai’n ei wneud yn arddangosyn gwell.”

Mae bron i flwyddyn wedi mynd heibio ers i Okugawa ddechrau rhagweld amgueddfa heddwch dros dro. Gofynnais iddi a oedd y niwl yn ei meddwl wedi clirio. Roedd hi'n gyflym gyda'r ateb, “Na, nid yw wedi gwneud hynny. Ond trwy'r cyfarfodydd dydd Iau rydw i wedi sylweddoli bod 'cyfiawnder' yn wahanol ymhlith pobl. Nawr rwy'n gwybod mai'r hyn sy'n bwysig yw i mi ddal ati i feddwl beth yw cyfiawnder, sut i benderfynu yn dda ac yn anghywir, ac a allaf gadw at fy mhenderfyniadau. Nawr gallaf eirioli beth oedd y 'niwl', rhywbeth na allwn ei wneud yn ôl bryd hynny. "

Felly, yr arddangosyn fydd mynegiant pobl ifanc sy'n ei chael hi'n anodd goresgyn yr anawsterau o fyw trwy'r pandemig hanesyddol hwn.

cau
Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

Ymunwch â'r drafodaeth ...

Sgroliwch i'r brig