9 Rhodd Addysg Heddwch yn Rhoi Trwy'r Flwyddyn (a nodyn o ddiolch gan Betty Reardon)!

9 Rhodd Mae Addysg Heddwch yn Rhoi Trwy'r Flwyddyn

Yn y tymor hwn o roi, wrth inni obeithio am roddion gan y rhai sy'n poeni am addysg heddwch, rydym yn anfon rhestr o 9 rhodd a roddir trwy gydol y flwyddyn gan addysg heddwch i'r byd yr ydym yn gofalu amdano ac yr ydym yn ceisio heddwch cynaliadwy, cyfiawn amdano (nod sy'n gofyn am IIPE a GCPE cynaliadwy!).

Ymhlith yr anrhegion y mae addysg heddwch yn eu rhoi bob dydd mae:

  1. Datblygu sgiliau “anghydfod sifil.” Nid ydym erioed wedi bod angen mwy i siarad gwirionedd â phŵer ac i siarad yn onest ac yn barchus gyda'r rhai y mae gennym wahaniaethau dwys a difrifol â nhw. Mae'n ein tywys i gymryd rhan yn heddychlon mewn deialogau anodd mewn amseroedd gwrthdaro.
  2. Meithrin ymwybyddiaeth o a ymrwymiad i werthoedd hawliau dynol, cyfiawnder cymdeithasol, economaidd, ecolegol a rhyw, wrth iddo ein deffro i'r trais systemig a strwythurol y mae'r teulu dynol a'n planed a rennir yn ei ddioddef.
  3. Paratoi dinasyddion i ymarfer dulliau a strategaethau di-drais mewn symudiadau gwleidyddol a chymdeithasol ac mewn ymgyrchoedd dros newid, gan ymdrechu ar y cyd ag eraill amrywiol i ddatrys gwrthdaro adeiladol a thrawsnewidiol a newid cymdeithasol a gwleidyddol.
  4. Meithrin y empathi tuag at eraill a'u deall ' profiadau o anghyfiawnder a thrais sy'n ein cymell i weithredu'n gyfrifol ac yn egnïol dros newid.
  5. Arwain tuag at ddeall a gwerthfawrogiad o sawl safbwynt, profiadau bywyd, hanesion cenedlaethol, a diwylliannau. Mae heriau byd amrywiol a chymhleth yn ein galw i'w weld trwy lensys lluosog i gael golwg gliriach ar ein nodau cyffredin.
  6. Yn darparu gwybodaeth am effeithiau planedol a dynol dinistr ecolegol a systemau diogelwch milwrol a'u cydberthnasau, gan gychwyn myfyrdodau ar berthnasoedd Daear-Dynol a Dynol-Dynol sy'n anrheithio’r blaned ac yn gorfodi ei phobloedd i gronni a chymhwyso grym arfog i sicrhau buddion tymor byr i’r ychydig dros gyfiawnder tymor hir i’r nifer.
  7. Cysynoli a asesu posibiliadau sefydliadol ar gyfer systemau diogelwch amgen, ymchwilio i ddyluniadau posibl asiantaethau gwleidyddol mwy democrataidd a strwythurau llywodraethu a ddyluniwyd ar gyfer cydraddoldeb dynol trwy gyflawni hawliau dynol pawb ac i bolisïau ac arferion economaidd adfer y Ddaear.
  8. Yn cynnig ymarferol a dysgu trwy brofiad mewn strategaethau cymdeithasol a gwleidyddol a gweithredu ar gyfer trawsnewid systemau. Yn tywys dysgwyr tuag at ymgysylltu ar lawr gwlad, gan ddefnyddio sgiliau heddwch mewn ymgyrchoedd a symudiadau go iawn i gyflawni diwylliant o heddwch.
  9. Annog parch at urddas dynol pawb a pharch tuag at ein planed, Daear. Mae parch a pharch yn crynhoi nodau cyffredinol addysg heddwch.

Nodyn o Ddiolch gan Betty Reardon

Ymgynullodd Betty Reardon yn y panel addysg heddwch yng Nghynhadledd Apêl dros Heddwch yr Hâg yn 1999 yn yr Iseldiroedd. Ar y chwith, yn sefyll, yr Archesgob Desmond Tutu o Dde Affrica; yn eistedd, yr Athro Magnus Haavelsrud o Norwy, cyd-sylfaenydd yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch. Lansiwyd yr Ymgyrch Fyd-eang ar ôl y panel. Mae'r Athro Haavelsrud a Betty wedi bod yn gydweithwyr ers 1972.

Ar ddiwedd y tymor cyntaf hwn o'r “$ 90K am 90”Ymgyrch dros gynaliadwyedd y Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch a’r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch, estynnaf fy niolch personol a diffuant i bawb sydd wedi cyfrannu. At holl ddarllenwyr y swyddi IIPE a GCPE, anfonaf fy nymuniadau gorau at y flwyddyn i ddod. Boed iddo fod yn un sy'n ei gwneud hi'n bosibl i bob un ohonom gyfrannu yr hyn a allwn ym mha bynnag ffyrdd y gallwn at yr ymdrechion cyson ledled y byd i ddatblygu a chyflawni diwylliant heddwch byd-eang.

Rwy’n hynod ddiolchgar i’r rhai sydd wedi cyfrannu. Mewn rhai achosion, gwn ei fod yn ymestyn y gyllideb ychydig, sy'n dyst gwirioneddol i'ch ymrwymiad i ddibenion a phosibiliadau IIPE a GCPE. Ym mhob achos, mae'n ddatganiad o gred yn yr angen am a photensial addysg heddwch i ddarparu'r dysgu y mae'n rhaid iddo fod yn sail i bob cam ymarferol a pharhaol tuag at heddwch trugarog a chynhwysfawr a phlaned iach. Rydych chi i gyd wedi rhoi'r rhoddion mwyaf i mi, mae'r dilysiad bod y gwaith yr ydym ni i gyd yn ei wneud, yn fy achos i ers chwe degawd, yn werth pob ymdrech yr ydym wedi'i wneud iddo, a'r rheini y gallwn barhau i'w gwneud.

LLAWER, LLAWER DIOLCH A BLWYDDYN NEWYDD HAPUS I BOB UN,

Betty


Os gwelwch yn dda ystyried rhoi i'r “$ 90K am 90” ymgyrch!

Cliciwch yma i wneud cyfraniad heddiw!

(Bydd yr holl roddion a dderbynnir erbyn Rhagfyr 31 yn cael eu paru gan roddwr hael, dienw!)


Darllenwch y gyfres: “Materion a Themâu mewn 6 Degawd o Heddwch: Enghreifftiau o Waith Betty Reardon”

Cyfres o swyddi gan Betty Reardon sy'n cefnogi ein Materion a Themâu mewn 6 Degawd o Heddwch Ymgyrch “$ 90k am 90” anrhydeddu 90 mlynedd o fywyd Betty a cheisio creu dyfodol cynaliadwy i'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch a'r Sefydliad Rhyngwladol ar Addysg Heddwch (gweler y neges arbennig hon gan Betty).

Mae'r gyfres hon yn archwilio oes gwaith Betty ym maes addysg heddwch trwy dri chylch; pob cylch yn cyflwyno ffocws arbennig o'i gwaith. Mae'r swyddi hyn, gan gynnwys sylwadau gan Betty, yn tynnu sylw, ac yn rhannu adnoddau dethol o'i harchifau.

Cylch 1 yn cynnwys ymdrechion Betty o'r 1960au trwy'r '70au yn canolbwyntio ar ddatblygu addysg heddwch i ysgolion:

 

Ymunwch â'r Ymgyrch a helpwch ni # TaenwchPeaceEd!
Anfonwch e-byst ataf os gwelwch yn dda:

2 feddwl ar “9 Rhodd Addysg Heddwch yn Rhoi Trwy'r Flwyddyn (a nodyn o ddiolch gan Betty Reardon)!”

Leave a Comment

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol wedi'u marcio *

Sgroliwch i'r brig