31 Diwrnod a Ddathlir yn Rhyngwladol i Hyrwyddo Heddwch a Chyfiawnder

(Llun trwy garedigrwydd Freeography.)

(Wedi'i ymateb o: Adeiladu Heddwch Bob Dydd. Hydref 22, 2021.)

Gan Taylor O'Connor

“Cyfleoedd gwych i helpu eraill yn anaml i ddod, ond mae rhai bach yn ein hamgylchynu bob dydd.” - Sally Koch

Mae Diwrnod Heddwch Rhyngwladol yn dod o gwmpas bob blwyddyn (Medi 21), ac fe allai hyn swnio'n rhyfedd i adeiladwr heddwch ag obsesiwn fel fi, ond rydw i fel arfer yn ei osgoi. Hynny yw, mae'r cysyniad o ddiwrnod heddwch yn dda a phob peth, ond mae'r ffordd y mae diwrnod heddwch yn cael ei ddathlu yn aml yn rhyfedd, weithiau'n lletchwith, ac yn gyffredinol nid yw'n cyflawni llawer o unrhyw beth tuag at heddwch neu gyfiawnder.

Byddaf yn rhannu dwy enghraifft o sut mae cyn-gydweithwyr, sefydliadau partner, ac eraill o'm cwmpas wedi dathlu diwrnod heddwch, ac rwyf wedi arsylwi (ac osgoi) y ddau mewn bywyd go iawn ar sawl achlysur.

Enghraifft 1. Dewch i ni gael criw o bobl at ei gilydd a thynnu lluniau o heddwch. O, allwn ni gael rhywfaint o gerddoriaeth heddwch a'i chwarae? Gall pobl ddawnsio! Brysiwch am Ddiwrnod Heddwch !!!

Enghraifft 2. Rydyn ni mewn parth rhyfel, ardal yr effeithir arni gan wrthdaro, gwersyll ffoaduriaid, ac ati, ac mae rhywun yn cael y syniad disglair i gasglu criw o blant y cafodd aelodau eu teulu eu lladd yn dreisgar neu a oroesodd beth erchyllter. Maen nhw'n eu cyflwyno ac yn dweud yn gyffrous, “Gadewch i ni ofyn iddyn nhw beth mae heddwch yn ei olygu iddyn nhw” ac “fe gawn ni ar fideo er mwyn i ni allu ei rannu ar draws ein holl lwyfannau cyfryngau cymdeithasol.” Mewn un fersiwn o hyn, mae'r hyn y mae'r plant yn ei ddweud yn cael ei ail-ddehongli a'i ysgrifennu'n braf yn Saesneg (nid eu hiaith yn gyffredinol), a gofynnir i blant sefyll gydag ef cyn cael eu hanfon yn ôl i'r gwersyll ffoaduriaid. Rhennir y fideos / lluniau ac mae'r plant yn edrych yn ddryslyd ac yn aflonyddu, ond ymddengys nad oes neb yn sylwi.

Y peth yw, gellir defnyddio llawer o ddiwrnodau a ddathlir yn rhyngwladol i hyrwyddo heddwch a chyfiawnder, nid diwrnod heddwch yn unig. A dyma'r ffordd rydych chi'n eu dathlu a all gael rhywfaint o gyfraniad cadarnhaol at heddwch a chyfiawnder, waeth pa mor fach, neu ddim o gwbl.

Yn gyffredinol, ni fydd nodi diwrnodau rhyngwladol sy'n gysylltiedig â heddwch neu gyfiawnder yn gwneud llawer dros heddwch a chyfiawnder os ydym yn eu dathlu yn y crynodeb. Rhaid eu cysylltu â materion diriaethol, diriaethol. Mae'r dyddiau hyn yn gyfle i ddysgu am heddwch a chyfiawnder, i addysgu eraill, i godi ymwybyddiaeth am faterion go iawn, i eirioli, i weithio dros newid go iawn, neu i gefnogi'r rhai sy'n gweithio iddo. Gallant fod yn ddyddiau i daflu goleuni ar drais strwythurol a diwylliannol, ac i siarad am ffyrdd i'w trawsnewid.

31 Diwrnod Rhyngwladol y gallwch eu defnyddio i hyrwyddo heddwch a chyfiawnder, a sut i wneud hynny

Felly rydw i wedi llunio 31 diwrnod a ddathlir yn rhyngwladol yma, ac rydw i wedi rhannu rhai awgrymiadau ar sut y gallwch chi eu dathlu mewn ffyrdd a fydd yn hyrwyddo heddwch a chyfiawnder. Lle bo hynny'n berthnasol, rwyf wedi ychwanegu rhai dolenni at adnoddau y gallwch eu defnyddio.

Mae rhai dyddiau yn amlwg; nid yw eraill. Mae'r mwyafrif yn ddyddiau, ac mae ychydig yn cael eu dathlu fel wythnosau cyfan. Mae rhai misoedd yn cael eu pentyrru â chriw o ddyddiau perthnasol ac mae misoedd eraill yn brin, ond gwnes yn siŵr fy mod yn dod o hyd i o leiaf un diwrnod da bob mis y gallwch ei ddefnyddio i hyrwyddo heddwch a chyfiawnder.

Mae'r awgrymiadau a'r dolenni adnoddau yn gyffredinol, ond fe'ch anogir i gysylltu'r dyddiau hyn â materion go iawn yn eich gwlad neu'ch cymuned. Meddyliwch pa faterion y byddwch chi'n cysylltu â nhw heddiw, at bwy fydd eich cyfranogwyr, a pha gynulleidfa y byddwch chi'n anfon neges ati lle bo hynny'n berthnasol.

Ionawr 24. Diwrnod Addysg Rhyngwladol: Diwrnod yw hwn i adeiladwyr heddwch hyrwyddo addysg heddwch ac unrhyw ymdrechion i addysgu dros heddwch. Dewch o hyd i adnoddau o'r Ymgyrch Byd-eang ar gyfer Addysg Heddwch (GCPE).

Chwefror 1 - 7. Wythnos Cytgord Rhyng-ffydd y Byd: Mae hon yn wythnos i gydnabod rôl grwpiau crefyddol wrth hyrwyddo gwrthdaro treisgar, anghyfiawnder ac anghydraddoldeb yn y byd, ac i dynnu sylw at rôl adeiladwyr heddwch ffydd a rhyng-ffydd ledled y byd. Dysgu mwy am adeiladu heddwch ar sail ffydd a rhyng-ffydd yn y Cymrodoriaeth Ryngwladol Cymod (IFOR), Crefyddau dros Heddwch, Neu Y Rhwydwaith ar gyfer Heddychwyr Crefyddol a Thraddodiadol.

Chwefror 20. Diwrnod Cyfiawnder Cymdeithasol y Byd: Diwrnod yw hwn i gydnabod pa mor ganolog yw cyfiawnder cymdeithasol i heddwch. Dysgwch am sut mae militariaeth a rhyfel yn gwaethygu materion cyfiawnder cymdeithasol yn eich gwlad neu'ch cymuned. Dathlwch arwyr cyfiawnder cymdeithasol.

Mawrth 8. Diwrnod Rhyngwladol y Menywod: Dyma ddiwrnod i ddysgu am hanes actifiaeth heddwch menywod. Dathlwch ferched sy'n adeiladu heddwch. Dewch o hyd i adnoddau o rhwydweithiau heddwch menywod byd-eang.

Mawrth 21. Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Gwahaniaethu ar sail Hil: Dyma ddiwrnod i ddysgu am hanes gwahaniaethu ar sail hil yn eich gwlad, hiliaeth systemig yn y fyddin a sefydliadau rhyfel, a'r defnydd o hiliaeth i ysgogi rhyfel. Dathlwch arwyr ddoe a heddiw sy'n codi ymwybyddiaeth am wahaniaethu ar sail hil ac yn gwthio eu cymdeithasau i'w drawsnewid.

Ebrill 4. Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Ymwybyddiaeth a Chymorth i Byllau Glo wrth Weithredu: Diwrnod yw hwn i ddysgu am y niwed a achosir i boblogaethau lleol gan fwyngloddiau ac ordinhadau heb ffrwydro (UXOs) a ddefnyddir mewn rhyfel. Mae yna brosiect cŵl lle gallwch ddysgu mwy am y niwed a achoswyd gan fwyngloddiau ac UXOs yn Lao, ddegawdau ar ôl diwedd Rhyfel Fietnam. Mae'r fideo fer ar eu tudalen hafan yn ddiddorol. Gwel y Cymynroddion Rhyfel prosiect i ddysgu am y niwed a achosir gan fwyngloddiau tir ac UXOs, neu weld y Ymgyrch Ryngwladol i Wahardd Mwyngloddiau Tir i ddysgu am y mudiad rhyngwladol i wahardd mwyngloddiau tir.

Ebrill 5. Diwrnod Cydwybod Rhyngwladol: Diwrnod yw hwn i godi ymwybyddiaeth o elfennau o ddiwylliant trais yn eich cymdeithas ac i hyrwyddo diwylliant o heddwch. Dysgu mwy am y cysyniad o ddiwylliant o heddwch, elfennau o ddiwylliant heddwch (a thrais), ac ymagweddau at adeiladu diwylliant o heddwch o'r Rhwydwaith Newyddion Diwylliant Heddwch (CPNN).

Ebrill 6. Diwrnod Rhyngwladol Chwaraeon ar gyfer Datblygu a Heddwch: Diwrnod yw hwn i ddefnyddio chwaraeon i bontio rhaniadau ac adeiladu heddwch. Dysgu mwy a dod o hyd i adnoddau yn y Heddwch a Chwaraeon fenter.

Ebrill 21. Diwrnod Creadigrwydd ac Arloesi’r Byd: Mae creadigrwydd ac arloesedd yn allweddol ar gyfer adeiladu heddwch. Diwrnod yw hwn i ddefnyddio celf, cerddoriaeth, neu ddulliau creadigol eraill i adeiladu heddwch. Dewch o hyd i adnoddau ar gyfer gwneud celf ar gyfer heddwch a chyfiawnder YMA.

Ebrill 24. Diwrnod Rhyngwladol Amlochredd a Diplomyddiaeth Heddwch: Diwrnod yw hwn i hyrwyddo gwerthoedd amlochrogrwydd i ddatrys gwrthdaro a chydweithrediad rhyngwladol i adeiladu heddwch. Dysgu am ymdrechion y Undeb Rhyng-Seneddol i hyrwyddo heddwch trwy ddiplomyddiaeth a deialog er 1889.

Mai 3. Diwrnod Rhyddid Gwasg y Byd: Dyma ddiwrnod i ddysgu am newyddiaduraeth heddwch. Darllen, gwylio, a rhannu erthyglau o allfeydd cyfryngau newyddiaduraeth heddwch. Neu dysgwch gynhyrchu cyfryngau heddwch.

Mai 15. Diwrnod Gwrthwynebydd Cydwybodol Rhyngwladol: Mae'r hawl i wrthod lladd a thynnu cefnogaeth i ladd trefnus yn ôl yn rhan allweddol o'r mudiad heddwch hanesyddol. Mae hwn yn ddiwrnod i ddysgu amdano, addysgu ar ei gyfer, a chodi ymwybyddiaeth o wrthwynebiad cydwybodol yn ei holl ffurfiau. Dysgu am wrthwynebiad cydwybodol yn y fyddin ac ymdrechion i atal recriwtio milwrol gweler y Canolfan Cydwybod a Rhyfel, neu ynglŷn â gwrthwynebiad cydwybodol i dalu trethi rhyfel gweler Treth Cydwybod a Heddwch Rhyngwladol.

Mai 16. Diwrnod Rhyngwladol Cyd-fyw mewn Heddwch: Mae hwn yn ddiwrnod i hyrwyddo heddwch, goddefgarwch, cynhwysiant, dealltwriaeth ac undod ymhlith pobl y byd. Mae'n ddiwrnod i ddysgu am bobl amrywiol eich gwlad a'ch cymuned, i ddathlu cryfder amrywiaeth, a chydweithio i adeiladu byd cynaliadwy o heddwch, undod a chytgord.

Mehefin 4. Diwrnod Rhyngwladol Plant Dieuog Dioddefwyr Ymosodedd: Dyma ddiwrnod i gofio sut mae rhyfel a gwrthdaro arfog yn effeithio ar y rhai sydd fwyaf agored i niwed yn ein plith ni, blant. Mae Prosiect Cost Rhyfel Prifysgol Brown yn dogfennu cost ddynol rhyfeloedd heddiw YMA. Mae data'n dangos faint o gannoedd o filoedd o blant sydd wedi marw marwolaethau treisgar a'r miliynau sydd wedi'u dadleoli a / neu'n dioddef effeithiau niweidiol ar iechyd yn sgil rhyfel.

Mehefin 5. Diwrnod Amgylchedd y Byd: Mae hwn yn ddiwrnod lle dylai adeiladwyr heddwch bwysleisio difrod rhyfel a militariaeth ar yr amgylchedd ac eiriol dros i lygredd milwrol fod yn rhan o gytundebau hinsawdd. Dewch o hyd i adnoddau i gryfhau'ch gwybodaeth ar y pwnc ar dudalen World BEYOND War ar ffyrdd hynny  Mae Rhyfel yn Bygwth Ein Hamgylchedd.

Mehefin 19. Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Trais Rhywiol mewn Gwrthdaro: Dyma ddiwrnod i gydnabod y mathau niferus o drais rhywiol sydd mor eang yn ystod rhyfel a gwrthdaro treisgar. Mae'r rhain yn cynnwys treisio, caethwasiaeth rywiol, puteindra dan orfod, beichiogrwydd gorfodol, erthyliad gorfodol, sterileiddio gorfodol, priodas dan orfod, masnachu rhywiol, ac unrhyw fath arall o drais rhywiol a gyflawnir yn erbyn menywod, dynion, merched, neu fechgyn sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â gwrthdaro. Mae'n ddiwrnod i gefnogi goroeswyr trais rhywiol mewn gwrthdaro, codi ymwybyddiaeth o'r mater, a chefnogi ymdrechion i atal trais rhywiol pellach rhag gwrthdaro.

Mehefin 20. Diwrnod Ffoaduriaid y Byd: Mae hwn yn ddiwrnod i sefyll gyda ffoaduriaid, pobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol, ceiswyr lloches, pobl ddi-wladwriaeth, ac eraill sydd wedi'u dadleoli gan ryfel a gwrthdaro treisgar. Fel adeiladwyr heddwch, dylem dynnu sylw at y rhesymau pam eu bod yn dod yn ffoaduriaid yn y lle cyntaf. Mae'n ddiwrnod i daflu goleuni ar filitariaeth ac achosion eraill rhyfel a thrais cyfundrefnol sy'n gorfodi pobl i adael eu cartrefi. Mae'n ddiwrnod i hyrwyddo goddefgarwch, cynhwysiant, a'n cyfrifoldeb ar y cyd i ofalu am bobl sy'n cael eu gorfodi i adael eu cartrefi. Cefnogwch ffoaduriaid trwy eu croesawu i'ch cymuned a thrwy gadarnhau eu hawl i dai, addysg, gwaith, gofal iechyd, teithio a symud, a hawliau ac amddiffyniadau sylfaenol eraill a ddiogelir o dan y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol.

Gorffennaf 30. Diwrnod Rhyngwladol Cyfeillgarwch: Mae'r diwrnod hwn yn seiliedig ar y syniad y gall cyfeillgarwch rhwng pobloedd, gwledydd, diwylliannau ac unigolion ysbrydoli ymdrechion heddwch ac adeiladu pontydd rhwng cymunedau. Gallwch ei ddefnyddio fel diwrnod nid yn unig i ddathlu cyfeillgarwch, ond hefyd i adeiladu cyfeillgarwch newydd gyda phobl amrywiol, i greu lleoedd i bobl wneud cyfeillgarwch sy'n pontio.

Awst 9. Diwrnod Rhyngwladol Pobl Gynhenid ​​y Byd: Dyma ddiwrnod i ddysgu am y trais hanesyddol, yr anghyfiawnder a'r anghydraddoldeb sy'n wynebu llawer o bobl frodorol a grwpiau'r byd. Mae hefyd yn ddiwrnod i ddathlu a hyrwyddo diwylliannau brodorol y byd. Pwyntiau bonws ar gyfer dathlu dulliau cynhenid ​​a thraddodiadol ar gyfer datrys gwrthdaro ac adeiladu heddwch. Dysgu mwy yn Goroesi Diwylliannol.

Awst 12. Diwrnod Rhyngwladol Ieuenctid: Mae hwn yn ddiwrnod i adeiladwyr heddwch dynnu sylw at bwysigrwydd hanfodol adeiladu heddwch ieuenctid ac i ddathlu adeiladwyr heddwch ieuenctid. Dewch o hyd i adnoddau o'r Rhwydwaith Unedig o Adeiladwyr Heddwch Ifanc (UNOY).

Medi 21. Diwrnod Heddwch Rhyngwladol: Mae'r un hon ychydig yn amlwg. Yn wir, mae'n ddiwrnod i ddathlu heddwch. Yr unig argymhelliad sydd gennyf i chi yw ceisio mynd ychydig yn ddyfnach yn eich dathliadau heddwch. Mater cyffredin yma yw bod dathliadau Diwrnod Heddwch ar lefel wyneb. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n cysylltu Diwrnod Heddwch â materion go iawn sy'n digwydd yn eich gwlad neu'ch cymuned. Ei gysylltu â dysgu a gweithredu i fynd i'r afael â materion cyfiawnder cymdeithasol, â rhyfel, â militariaeth.

Medi 26. Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Dileu Cyfanswm Arfau Niwclear: Dyma ddiwrnod i ddysgu am berygl arfau niwclear ac i gefnogi ymdrechion i'w diddymu'n llwyr. Dysgu mwy a dod o hyd i adnoddau yn Diddymu 2000, rhwydwaith byd-eang i ddileu arfau niwclear.

Hydref 2. Diwrnod Rhyngwladol Di-drais: Gan nodi pen-blwydd yr arloeswr gweithredu di-drais Mahatma Gandhi, mae hwn yn ddiwrnod i ddysgu am athroniaeth a strategaeth nonviolence a chodi ymwybyddiaeth ohonynt. Astudio ac addysgu strategaethau gweithredu di-drais, dysgu am symudiadau nonviolence hanesyddol ledled y byd, a chefnogi mudiad nonviolence heddiw. Sicrhewch adnoddau am ddim ar weithredu di-drais o unrhyw un o nifer o wefannau gweithredu di-drais. Mae rhai o fy ffefrynnau yn Sefydliad Albert EinsteinGwneud Anfantais, a Canolfan Gweithredu a Strategaethau Di-drais Cymhwysol (CANVAS), a Anfantais Rhyngwladol

Hydref 24 - 30. Wythnos diarfogi: Y tu hwnt i ddiarfogi, mae hon yn wythnos i adeiladwyr heddwch eirioli dros demilitarization cyffredinol tuag at ddileu rhyfel. Dylai adeiladwyr heddwch godi ymwybyddiaeth ynghylch pwy sy'n elwa o filitaroli, ei niwed, a'r trais trefnus eang sy'n ganlyniad disgwyliedig militaroli. Dylent addysgu am y cysyniad o demilitarization a'r angen hanfodol amdano, a dylent amlinellu camau ac ymagweddau tuag at demilitarization. Dysgu am yr ymgyrch i ddileu rhyfel o Ryfel Byd cyn y Byd a dod o hyd i ragor o wybodaeth yn Rhyfel Gwrthsefyll Rhyngwladol (WRI).

Tachwedd 6. Diwrnod Rhyngwladol ar gyfer Atal Camfanteisio ar yr Amgylchedd mewn Rhyfel a Gwrthdaro Arfog: Dyma ddiwrnod arall y gall adeiladwyr heddwch godi ymwybyddiaeth ynghylch sut mae rhyfel, gwrthdaro arfog, a militariaeth ei hun (hyd yn oed yn absenoldeb rhyfel) yn achosi niwed mawr i'r amgylchedd. Mae'n bwysig ein bod ni'n adeiladu heddwch i ddatblygu ein gallu i gyfleu'r neges hon ac i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol a fforymau eraill i gyfleu'r neges. Er gwybodaeth, dewch o hyd i adnoddau ar y pwnc ar dudalen World BEYOND War ar ffyrdd hynny Mae Rhyfel yn Bygwth Ein Hamgylchedd.

Tachwedd 10. Diwrnod Gwyddoniaeth y Byd dros Heddwch a Datblygiad: Mae hwn yn ddiwrnod nid yn unig i hyrwyddo'r defnydd o wyddoniaeth ar gyfer heddwch a datblygiad, ond i eirioli yn erbyn defnyddio gwyddoniaeth i ddatblygu arfau rhyfel. Dysgu mwy am faterion cysylltiedig y mae gwyddonwyr heddwch yn ymwneud â nhw a chefnogi gwyddonwyr sy'n gweithio dros heddwch Undeb y Gwyddonwyr Pryderon a Gwyddoniaeth am Heddwch

Tachwedd 16. Diwrnod Rhyngwladol Goddefgarwch: Mae hwn yn ddiwrnod nid yn unig i ddysgu am amrywiaeth ac i addysgu am oddefgarwch, ond hefyd i godi ymwybyddiaeth am rymoedd modern sy'n lledaenu ofn ac yn hyrwyddo gwaharddiad grwpiau bregus yn ein cymdeithasau. Gweithiwch i sicrhau bod gan eich gwlad gyfreithiau sy'n amddiffyn ac yn cefnogi grwpiau lleiafrifol bregus. Nodi grymoedd lleol a chenedlaethol ar gyfer anoddefgarwch, codi ymwybyddiaeth, a gweithredu dros oddefgarwch. Edrychwch ar Datganiad UNESCO ar Egwyddorion Goddefgarwch. 

Tachwedd 30. Diwrnod y Cofio i holl Ddioddefwyr Rhyfela Cemegol: Mae hwn yn ddiwrnod da i ddysgu am yr hanes a'r niwed a achoswyd gan ryfela cemegol a sut y gweithredodd y gymuned fyd-eang i wahardd arfau cemegol ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, fwy na chanrif yn ôl. Dysgu am gonfensiynau rhyngwladol sy'n gwahardd rhyfela cemegol, sut maen nhw'n cael eu gorfodi, a heriau gorfodi heddiw. Defnyddiwch hyn fel ysbrydoliaeth ar gyfer sut y gall y gymuned fyd-eang weithredu i wahardd (a gorfodi gwaharddiadau ar) arfau eraill fel mwyngloddiau, dronau ac arfau niwclear.

Rhagfyr 9. Diwrnod Coffáu Rhyngwladol ac Urddas Dioddefwyr Trosedd Hil-laddiad ac Atal y Drosedd hon: Mae hwn yn ddiwrnod i dynnu sylw at drosedd hil-laddiad ac erchyllterau torfol. Mae'n bwysig dysgu am nifer o hil-laddiad hanesyddol ac erchyllterau torfol o'r Holocost, Hil-laddiad Armenia, Darfur, Rwanda, Gwladwriaeth Rydd y Congo, Bosnia, Cambodia, ac mewn mannau eraill. Dysgu am a chefnogi symudiadau i roi diwedd ar erchyllterau torfol heddiw mewn lleoedd fel Myanmar, Yemen, a Dwyrain Turkestan. Dysgu mwy am ymdrechion i atal erchyllterau torfol (gan gynnwys trosedd hil-laddiad) yn Prosiect Sentinel.

Rhagfyr 9. Diwrnod Rhyngwladol Gwrth-lygredd: Mae hwn yn ddiwrnod i adeiladwyr heddwch godi ymwybyddiaeth am yr elw enfawr y mae rhai yn ei fedi o ryfel a militaroli. Addysgwch eich hun ac eraill am lygredd gwleidyddol, militaroli a diwydiannau rhyfel. Mae gan Sefydliad Ymchwil Heddwch Rhyngwladol Stockholm (SIPRI) adnoddau gwych i chi addysgu eich hun ac eraill arnyn nhw gwariant arfau a milwrol, ac mae ganddyn nhw hyd yn oed gronfeydd data o wariant milwrol byd-eang am y 70+ mlynedd diwethaf y gallwch eu lawrlwytho am ddim trwy'r ddolen uchod hon. 

Rhagfyr 20. Diwrnod Rhyngwladol Undod Dynol: Mae hwn yn ddiwrnod i ddangos undod ar gyfer brwydrau a heriau pobl sy'n wahanol i ni'n hunain a hefyd i gefnogi'r rhai sy'n gweithio i fynd i'r afael â materion trais, anghyfiawnder ac anghydraddoldeb nad ydyn nhw'n effeithio arnom ni'n uniongyrchol.

Felly ewch allan i ddod o hyd i rai dyddiau y gallwch nid yn unig ddathlu heddwch a chyfiawnder, ond y gallwch hyrwyddo heddwch a chyfiawnder. Defnyddiwch yr awgrymiadau a'r dolenni adnoddau rydw i wedi'u darparu. Ei gysylltu â materion go iawn yn eich cyd-destun. Gwnewch ychydig o newid a chael ychydig o hwyl yn ei wneud.

Bod y cyntaf i wneud sylwadau

Ymunwch â'r drafodaeth ...