Mis: Mai 2022

Adroddiad gan Gymdeithas Sifil Afghanistan

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Afghans for Tomorrow ddatganiad ar y sefyllfa bresennol o roddwyr yn Afghanistan a'i heffaith ar sefydliadau cymdeithas sifil, addysg a menywod. Ymhlith eu hawgrymiadau i fynd i’r afael â’r argyfwng hwn mae darparu a blaenoriaethu cyfleoedd addysg a chyflogaeth i ferched a menywod.

Proses Fisa Annheg a Wynebir gan Affghaniaid Mewn Perygl sy'n Wynebu O'r Diwedd

Bwriad gwerthoedd cyfrifoldeb dinesig fel nodau dysgu addysg heddwch yw annog dinasyddion i fynnu a chynnig camau gweithredu sy'n cymhwyso sefydliadau ac adnoddau'r llywodraeth i sicrhau'r tegwch sy'n cynnwys cyfiawnder fel sylfaen heddwch. Anghyfiawnder presennol, sy'n arwain cymdeithas sifil i gymryd camau i gyflawni newid polisi, yw oedi a gwrthod fisas yr Unol Daleithiau i Affganiaid sydd mewn perygl. Ymatebodd yr ACLU a grŵp o Seneddwyr i gymdeithas sifil gyda chamau adeiladol wedi'u cyflwyno yn y ddau destun yn y swydd hon. 

Mae Grwpiau Ffydd yn Galw Moeseg Seciwlar i Alw am Weithredu Ddinesig yn erbyn Trais a Achosir gan Gasineb

Mae datganiadau Canolfan Ryng-ffydd Efrog Newydd a Bend the Arc, dau brif grŵp ffydd, mewn ymateb i gyflafan trosedd casineb hiliol Buffalo a gymerodd fywydau deg ac a anafwyd tri arall, pob un ond un o Americanwyr Affricanaidd, yn gadael ymateb crefyddol “meddyliau a gweddïau” i eraill, wrth iddyn nhw, fel dinasyddion, leisio galwadau moesegol ac ymarferol iawn i weithredu, sydd oll yn parchu’n llawn yr egwyddor o “wahanu eglwys a gwladwriaeth.” Mae'r ddau ddatganiad yn gwneud pwyntiau o bryder sylfaenol i bob dinesydd, a thrwy hynny, i addysg heddwch fel modd o ddysgu tuag at gymryd rhan mewn gweithredoedd o gyfrifoldeb dinesig.

Sgroliwch i'r brig