Mis: Chwefror 2017

Rheolwr Rhaglen, Rhaglen Plant ar ôl Ysgol (GOFYNNWCH) - Canolfan Ymchwil, Addysgu a Gwasanaeth Cyfiawnder Cymdeithasol (Prifysgol Georgetown)

Mae'r Rhaglen Plant ar ôl Ysgol (GOFYNNWCH), rhaglen lofnod Canolfan Ymchwil, Addysgu a Gwasanaeth Cyfiawnder Cymdeithasol Prifysgol Georgetown, yn ceisio grymuso ieuenctid a ddyfarnwyd yn Ardal Columbia i wneud newidiadau cadarnhaol yn eu bywydau trwy eu herio gyda chyfleoedd dysgu newydd a dysgu'r sgiliau angenrheidiol i gwrdd â'r heriau hynny. Mae Rheolwr Rhaglen y Rhaglen GOFYNNWCH yn gyfrifol am gydlynu a pharatoi safleoedd rhaglen rhaglen diwtora a mentora ar gyfer ieuenctid sy'n ymwneud â'r llys sy'n cyflogi hyd at 150 o weithwyr myfyrwyr gwirfoddol rhan-amser a gwirfoddolwyr sy'n gwasanaethu 200 o bobl ifanc sy'n byw yn Washington. , DC bob blwyddyn.

Nepal: Gwersi o integreiddio heddwch, hawliau dynol ac addysg ddinesig i gwricwla a gwerslyfrau astudiaethau cymdeithasol

Rhwng 2007 a 2012, bu Gweinyddiaeth Addysg (MoE) Llywodraeth Nepal yn gweithio gydag Achub y Plant, UNESCO, ac UNICEF i adolygu'r cwricwlwm astudiaethau cymdeithasol cenedlaethol. Y nod oedd hyrwyddo addysg ar gyfer heddwch, hawliau dynol ac addysg ddinesig (PHRCE) yn sgil gwrthryfel Maoist 10 mlynedd a'r newid i weriniaeth ddemocrataidd.

Addysg Heddwch yn Rhanbarth y Llynnoedd Mawr: Papur Trafod

Ar 15 - 16 Chwefror 2017, cymerodd Interpeace ran yn Fforwm Rhanbarthol SDG4 ar gyfer Dwyrain Affrica yn Dar es Salaam, Tanzania. Ceisiodd y fforwm lefel uchel, a drefnwyd gan UNESCO, alluogi Aelod-wladwriaethau o dan Swyddfa Ranbarthol UNESCO ar gyfer Dwyrain Affrica i gyflwyno eu mapiau ffordd SDG4 cenedlaethol i gefnogi gweithredu Agenda Addysg 2030. Rhannodd Interpeace ei brofiad yn gweithio gyda phartneriaid lleol, cenedlaethol a rhyngwladol i hyrwyddo addysg heddwch yn rhanbarth Great Lakes yn Affrica. Ymhlith eu hargymhellion, mae Interpeace yn annog Gweinyddiaethau Addysg i weithio tuag at safoni cwricwlwm addysg heddwch yn eu gwledydd, ac i ddefnyddio'r galluoedd dynol a'r adnoddau materol gofynnol a fydd yn galluogi darparu addysg heddwch ffurfiol, effeithiol.

Adolygiad llyfr: Gwyddoniadur addysg heddwch

Mae “Encyclopedia of Peace Education,” a olygwyd gan Monisha Bajaj, yn gyfrol yn y gyfres Information Age Press: Peace Education, wedi'i golygu gan Laura Finley & Robin Cooper. Mae'r adolygiad hwn, a ysgrifennwyd gan Alexander Cromwell, yn un mewn cyfres a gyd-gyhoeddwyd gan yr Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch ac In Factis Pax: Journal of Peace Education a Social Justice tuag at hyrwyddo ysgolheictod addysg heddwch.

Ail-adrodd Diwrnod Un: Colocwiwm Addysg Heddwch Aegis, Cofeb Hil-laddiad Kigali

Dechreuodd colocwiwm Addysg Heddwch tridiau Ymddiriedolaeth Aegis ar Chwefror 21 gyda ffocws ar bwysigrwydd buddsoddi mewn heddwch. Wedi'i hariannu gan Lywodraeth y DU, cynullodd y gynhadledd fwy na 100 o arbenigwyr lleol a rhyngwladol i drafod rôl addysg heddwch wrth atal gwrthdaro ac erchyllter torfol. Mae'n rhan o ymdrechion byd-eang Aegis i adeiladu cenhedlaeth o hyrwyddwyr dynoliaeth trwy fuddsoddi mewn addysg heddwch o'r radd flaenaf.

Mae grwpiau casineb yn cynyddu am yr ail flwyddyn yn olynol wrth i Trump drydaneiddio hawl radical

Mae'r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn eich atgoffa o'n galwad i Mynd i'r Afael â Thrais ar sail Hunaniaeth trwy Ddysgu i Mewn ym Mhrifysgolion America. Gall yr adroddiad hwn ar grwpiau casineb o Ganolfan Gyfraith Tlodi Deheuol (SPLC) ddarparu sylwedd ystyrlon ar gyfer dysgu tuag at weithredu sy'n mynd i'r afael â thrais ar sail hunaniaeth. Yn ôl cyfrifiad blynyddol SPLC o grwpiau casineb a sefydliadau eithafol eraill, cododd nifer y grwpiau casineb yn yr Unol Daleithiau am yr ail flwyddyn yn olynol yn 2016 wrth i’r ymgeisyddiaeth Donald Trump fywiogi’r hawl radical.

Sgroliwch i'r brig