Dim Llun
Cyhoeddiadau

Ebook am ddim: “Justpeace Ethics: A Guide for Restorative Justice and Peacebuilding” gyda Rhagair gan Howard Zehr

Mae “Justpeace Ethics: A Guide for Restorative Justice and Peacebuilding” gan Jarem Sawatsky am ddim fel dadlwythiad ebook am gyfnod cyfyngedig. Gan yr awdur: A ydych erioed wedi meddwl sut i wneud gwaith trawsnewid gwrthdaro, gwneud heddwch neu gyfiawnder adferol, fel bod pob cam o orlifo â heddwch a chyfiawnder? Gan dynnu ar gyfweliadau personol â rhai o'r ymarferwyr heddwch a chyfiawnder adferol gwych, trwy'r llyfr hwn byddwch yn darganfod sut y gellir gwreiddio dadansoddiad, ymyrraeth a gwerthuso gweithgareddau heddwch a chyfiawnder mewn cyfiawnder a heddwch yn anwahanadwy ac yn cael eu dilyn gyda'i gilydd. [parhewch i ddarllen…]

Dim Llun
CV

Pryd a Sut i Siarad â Phlant Ifanc am Enslavement: Cwestiynau Trafod i Addysgwyr

Pryd, yn ogystal â sut, ydyn ni'n siarad â phlant am gaethwasiaeth? Ar ba oedran ydyn ni'n cyflwyno'r pwnc gyntaf, a pha gysyniadau rydyn ni'n eu cyfathrebu ar wahanol oedrannau? Pryd ydyn ni'n meddwl y gall plant ddeall yn wybyddol a thrin y gwir am realiti caethwasiaeth yn emosiynol? Dyma rai cwestiynau a awgrymwyd a baratowyd gan Louise Derman-Sparks a Julie Olsen Edwards ar gyfer Addysgu ar gyfer Newid i helpu'r gymuned plentyndod cynnar, teuluoedd, ac actifyddion cyfiawnder cymdeithasol i ddechrau ar y drafodaeth hanfodol hon. [parhewch i ddarllen…]

Newyddion ac Uchafbwyntiau

Herbert L. Abrams, Sy'n Gweithio yn Erbyn Rhyfel Niwclear, yn marw yn 95 oed

Bu farw Dr. Herbert L. Abrams, radiolegydd ym Mhrifysgolion Stanford a Harvard, ar Ionawr 20 yn ei gartref yn Palo Alto, Calif. Roedd yn 95. Gwasanaethodd Dr. Abrams fel is-lywydd sefydlu'r Meddygon Rhyngwladol er Atal Niwclear. Rhyfel, a ddyfarnwyd Gwobr Unesco am Addysg Heddwch ym 1984 a Gwobr Heddwch Nobel flwyddyn yn ddiweddarach. Wrth gyhoeddi’r wobr, dywedodd y Pwyllgor Nobel fod y grŵp wedi perfformio gwasanaeth pwysig “trwy ledaenu gwybodaeth awdurdodol a thrwy greu ymwybyddiaeth o ganlyniadau trychinebus rhyfela atomig.” [parhewch i ddarllen…]

Swyddi

Uwch Gyfarwyddwr Rhaglen: Peace First (Boston, MA - UDA)

Mae Peace First yn ceisio Uwch Gyfarwyddwr Rhaglen i oruchwylio datblygiad a chyflwyno rhaglen newydd uchelgeisiol a fydd yn adeiladu rhwydwaith fyd-eang o heddychwyr ifanc (gyda ffocws ar ieuenctid 13-18 oed), a fydd yn cael ei lansio ym mis Medi 2016. Bydd y rôl hon yn canolbwyntio i ddechrau ar ddylunio a chynhyrchu cymuned ddigidol o ansawdd uchel a fydd yn addysgu ac yn ennyn diddordeb pobl ifanc fel arweinwyr sy'n ymateb i faterion cymdeithasol dybryd, gan ddefnyddio ein 20+ mlynedd o gynnwys y cwricwlwm a'n miloedd o bobl ar lawr gwlad. partneriaid a adeiladwyd trwy'r Wobr Heddwch yn Gyntaf. Gydag amser, bydd y rhaglen yn ehangu i gynnwys digwyddiadau lleol mewn marchnadoedd allweddol ledled y byd, cyfryngau cymdeithasol, ac ymgysylltu ag enwogion. [parhewch i ddarllen…]

Nodweddion

Gwrthsefyll Sifil i Milwreiddio: Ysgogiad o Strôc Anghyfreithlon, Rhyfedd a Chyfreithlon Okinawa ar gyfer Polisi Diogelwch Democrataidd

Ysgrifennwyd yr adroddiad hwn, gan Betty Reardon, i gefnogi lleihau a thynnu’n ôl ac mewn undod â phobl ddewr Okinawa yn eu gwrthwynebiad di-drais i’r militaroli sy’n lleihau eu diogelwch ac yn tynnu oddi ar ansawdd eu bywydau bob dydd. Mae profiad Okinawa yn darparu achos addysgol ffrwythlon dros ddysgu rhai o nodweddion byw gweithredoedd cymdeithas sifil leol fel tir i arfer dinasyddiaeth fyd-eang ynddo. Gwneir camau tebyg mewn lleoliadau eraill â phresenoldeb milwrol hirdymor yr UD. Gallai astudiaeth o'r mudiad gwrth-sylfaen rhyngwladol oleuo canlyniadau dinistriol y system ddiogelwch fyd-eang filitaraidd bresennol i les y cymunedau cynnal, gan danseilio diogelwch dynol poblogaethau lleol. Ymhellach, ac yn bwysicach i ddimensiynau normadol a moesegol addysg heddwch, mae'r gweithredoedd cymdeithas sifil hyn yn enghreifftiau byw o wrthod cymunedau sylfaen i dderbyn y diffyg pŵer y mae llunwyr polisi diogelwch yn ei dybio pan fyddant yn gwneud y penderfyniadau sy'n anwybyddu ewyllys a lles yr y dinasyddion yr effeithir arnynt fwyaf. [parhewch i ddarllen…]

Cyhoeddiadau

Addysg Heddwch: Persbectifau Rhyngwladol

Wedi’i olygu gan Monisha Bajaj a Maria Hantzopolous, mae “Peace Education: International Perspectives” yn dwyn ynghyd leisiau ysgolheigion ac ymarferwyr ar heriau a phosibiliadau gweithredu addysg heddwch mewn safleoedd byd-eang amrywiol ac yn mynd i’r afael â chwestiynau allweddol i fyfyrwyr sy’n ceisio dyfnhau eu dealltwriaeth o’r maes. Mae'r llyfr nid yn unig yn tynnu sylw at astudiaethau ansoddol arloesol a chyfoethog o bob cwr o'r byd, ond hefyd yn dadansoddi terfynau a phosibiliadau addysg heddwch yng nghyd-destunau amrywiol cymdeithasau gwrthdaro ac ôl-wrthdaro. [parhewch i ddarllen…]

Dim Llun
Ymchwil

Cysylltiadau rhwng addysg a heddwch

Mae'r trosolwg hwn gan Stephen Thompson, a gomisiynwyd gan y Ganolfan Adnoddau Llywodraethu a Datblygu Cymdeithasol (GSDRC), yn amlinellu cysylltiadau a chyfraniadau addysg i heddwch. Mae addysg yn cyfrannu'n sylweddol at heddwch, ac mae'n ymddangos mewn dau o'r 24 dangosydd yn y Mynegai Heddwch Cadarnhaol a gynhyrchwyd gan y Sefydliad Economeg a Heddwch. Gall addysg arwain at heddwch a bod yn rhan o 'adeiladu'n ôl yn well' trwy gefnogi trawsnewid y sefyllfa ddiogelwch, sefydliadau gwleidyddol, adfywio economaidd a datblygiad cymdeithasol. Fodd bynnag, gall polisïau addysg hefyd gyfrannu at waethygu gwrthdaro os cânt eu cynllunio neu eu gweithredu'n wael. [parhewch i ddarllen…]

Ymchwil

Sut mae Ofnau Alltudiad yn niweidio Addysg Plant

Mae'r erthygl hon gan The Atlantic yn arsylwi bod addysgwyr, eiriolwyr, ac arweinwyr cymunedol ac etholedig yn cwestiynu'r caledi di-baid ar blant ysgol wrth i America limpio ynghyd â deddfau a rheoliadau mewnfudo sy'n ddryslyd, sy'n ymddangos yn gymhleth. Canfu astudiaeth yn 2013 gan y sefydliad eirioli Human Impact Partners, “Undod Teulu, Iechyd Teulu,” fod y dychryniadau alltudio yn cymryd doll feddyliol a chorfforol ar blant mewnfudwyr heb eu dogfennu. Cysylltodd ymchwilwyr y bygythiad o gadw ac alltudio â chanlyniadau addysgol tlotach, gan ddod i'r casgliad: “Bydd plant sy'n ddinasyddion o'r UD sy'n byw mewn teuluoedd sydd dan fygythiad o gael eu cadw neu eu halltudio yn gorffen llai o flynyddoedd o ysgol ac yn wynebu heriau sy'n canolbwyntio ar eu hastudiaethau." [parhewch i ddarllen…]

Rhybuddion Gweithredu

Galwad i Gyfrannu Syniadau / Cwricwla ac Adroddiad ar Gamau Gweithredu Diweddar yn Cefnogi Gweithgor Diweddedig Agored y Cenhedloedd Unedig ar Ddiarfogi Niwclear

Ar Ionawr 28, bydd Gweithgor Diweddedig Agored y Cenhedloedd Unedig ar ddiarfogi niwclear (OEWG) yn cynnal ei sesiwn gyntaf yng Ngenefa. Sefydlwyd yr OEWG, sy'n agored i holl aelod-wladwriaethau'r Cenhedloedd Unedig ac i gynrychiolwyr cymdeithas sifil, gan Gynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig i weithio ar fesurau a normau cyfreithiol i gyflawni byd heb arfau niwclear. Mae UNFOLD ZERO yn darparu trosolwg o weithredoedd a pharatoadau cymdeithas sifil ar gyfer yr OEWG ac mae'n cynnal cystadleuaeth i gasglu gweithredoedd cymdeithas sifil - gallai enillwyr ennill taith i Genefa i gymryd rhan yn sesiynau mis Mai. I gefnogi’r ymdrechion hyn, mae’r Ymgyrch Fyd-eang dros Addysg Heddwch yn gwahodd darllenwyr i gyflwyno meysydd astudio a meysydd llafur cyrsiau ar ddiarfogi niwclear a gyhoeddir ar wefan yr Ymgyrch. [parhewch i ddarllen…]

Adroddiadau Gweithgaredd

“Dewch i Fyw Mewn Heddwch gyda'n Cymdogion” (Armenia)

Lansiwyd arddangosfa wedi'i chysegru i heddwch o'r enw “Dewch i Fyw mewn Heddwch gyda'n Cymdogion” 14.10.2015 yn Nhŷ'r Cenhedloedd Unedig yn Armenia. Cymerodd 165 o blant ysgol o 8 rhanbarth o Armenia ran yn yr ornest a drefnwyd gan Ford Gron Armenia Cyngor Eglwysi'r Byd a Merched Datblygu NGOau. Derbyniodd pob plentyn a gymerodd ran yn yr ornest dystysgrifau cyfranogi ac anrhegion arbennig 70 y Cenhedloedd Unedig. Dewiswyd 53 o baentiadau ac ar hyn o bryd yn cael eu harddangos yn Lobi’r Cenhedloedd Unedig, derbyniodd y tri uchaf wobrau tra bod rhai eraill wedi cael cydnabyddiaeth gan asiantaethau’r Cenhedloedd Unedig. [parhewch i ddarllen…]