Spesiale Aardedag-oproep vir bydraes tot 'n bundel wat globale sekuriteit herdefinieer vanuit 'n feministiese perspektief

"...ons moet besef dat ons nie net die aarde bewoon nie, maar ons is van die aarde."
Op pad na 'n integrale menslike ekologie, Maryknoll Society, 14th Algemene Hoofstuk, soos aangehaal in Maryknoll Magazine, Lente 2022

Die herdefinisie van sekuriteit wat in hierdie volume onderneem word, sal Aarde gesentreer wees in sy konseptuele verkennings en gekontekstualiseer binne die eksistensiële bedreiging van die klimaatkrisis. 'n Onderliggende aanname van die verkennings is dat ons ons denke, oor alle aspekte van sekuriteit, grondig moet verander; eerstens, oor ons planeet en hoe die menslike spesie daarmee verband hou. Die redaksie hoop dat feministe wat tans navorsing doen oor, besin oor en optree oor die Aarde-mens-verhouding dit sal oorweeg om 'n bydrae tot hierdie bundel voor te stel..

Hierdie versameling sal konsepte van sekuriteit binne 'n feministiese raamwerk van menslike sekuriteit ondersoek. Dit sal vandag se mees dringende veiligheidsuitdagings vanuit feministiese perspektiewe aanspreek, met inagneming van potensiële strategieë om die globale sekuriteitstelsel te transformeer van een van endemiese konflik/krisis na een van stabiele menslike sekuriteit wat gekenmerk word deur 'n volhoubare planetêre ekologie, menslike agentskap en verantwoordelike globale burgerskap. Voorstelle moet 1 Junie ingedien word.

'n Oproep vir bydraes tot 'n volume wat sekuriteit herdefinieer:
"Feministe se perspektiewe op globale sekuriteit: die konfrontering van konvergente eksistensiële krisisse"

Redakteurs: Betty A. Reardon, Asha Hans, Soumita Basu en Yuuka Kagayma
Uitgewer: Peace Knowledge Press

Die verskuiwing van die geopolitieke grond vanwaar ongekende konvergente globale krisisse die wêreldmagstrukture uitdaag, het die veiligheidsinstelling gevaarlik van balans gegooi. Daar is 'n groeiende erkenning dat die dominante staatsveiligheidsparadigma disfunksioneel is. 'n Verbreding van die sekuriteitsdiskoers bied moontlikhede vir ernstige oorweging van alternatiewe. Feministiese veiligheidsperspektiewe poog om globale krisisse te verlig, om maniere te inspireer om oor globale veiligheid te dink wat meer bevorderlik is vir die oorlewing van die mensdom en ons planeet. Hierdie versameling is bedoel om sommige van daardie denkwyses en potensiële strategieë van verandering te verken om die globale sekuriteitstelsel te transformeer van endemiese konflik/krisis in stabiele menslike veiligheid konsekwent gebaseer op ekologiese gesondheid en menslike agentskap en verantwoordelikheid.

Die sentrale ondersoek van die versameling is, "Hoe beïnvloed die drie mees dringende en algemeen erkende eksistensiële globale krisisse en hul sistemiese onderlinge verwantskappe die ervaring van en moontlikhede vir menslike veiligheid, nou en dwarsdeur die een-en-twintigste eeu?"

Die ondersoek wat deur 'n feministies-futuristiese lens nagestreef word, sal 'n omvattende problematiek ondersoek wat bestaan ​​uit interaksies tussen en tussen: die klimaatsnood (onder andere, die gevolge van die objektivering van die natuurlike wêreld, en die menslike dwaling van die "tegnologiese fix"); oorlog en wapens (ia die ontleding van die aard en oogmerke van die oorlogsinstelling en die “wapenkultuur”); en geslagsapartheid (ia die sistemiese ontmagtiging van vroue as die wortel van patriargale outoritarisme wat gekenmerk word deur die ongelykheid en onregverdigheid van globale ekonomiese strukture, kolonialisme en veelvuldige vorme van rasse-, godsdienstige en etniese onderdrukking).

Aangebied binne die perspektief van die konvergensie van die drie krisisse en die behoefte om dit aan te spreek binne 'n raamwerk van hul sistemiese onderlinge verwantskappe, sal die werk uit drie dele bestaan: 1) 'n redakteursraamwerkinleiding, 2) drie substantiewe afdelings van bygedrade hoofstukke, elk waarvan onderskeidelik navrae sal fokus na een van die drie krisisse wat ontleed is in terme van sy onderlinge verbande met die ander twee, en 3) 'n redakteursgevolgtrekking, wat die probleemontledings integreer en voorgestelde aanwysings vir aksie opsom om die probleme in 'n algemene strategie vir verandering binne die raamwerk van die holisties-organiese, feministies-futuristiese denke, as alternatiewe vir die dominante veiligheidsdenke van die rasionalisties-reduksionistiese, hede-gesentreerde patriargale paradigma.

Bydraes vir Afdeling 2 word gevra vir opstelle afkomstig van feministiese navorsing oor vroue se ervaring van sekuriteit, werk na alternatiewe sekuriteitstelsels en feministiese voorstelle vir die oplossing van die drie krisisse as stappe in die rigting van die bereiking van 'n globale menslike sekuriteitstelsel.

Die individuele hoofstukke sal aantoon dat hierdie krisisse wedersyds versterkende effekte het, aangesien globale kapitaal kombineer met militaristiese ingesteldhede, onlosmaaklik gekoppel aan die ongelykhede van geslagsapartheid en misbruik van die planeet. Ons soek opstelle wat die veelvuldige onderlinge verwantskappe tussen die krisisse ondersoek en die behoefte om dit te ontleed binne die konteks van hul konvergensie. Die redaksie sal elke hoofstuk binne die omvattende raamwerk soos uiteengesit in Afdeling 1 opspoor, en 'n diskoers begin oor die betekenis daarvan vir die bereiking van menslike sekuriteit deur navrae na hoofstukke te stel, 'n ondersoek wat opgesom moet word as die basis vir 'n strategie vir praktiese optrede uiteengesit in afdeling 3.

Klimaatkrisis: die planeet in gevaar

Die klimaatsnood wat voortspruit uit die versuim om koolstofvrystellings te verminder, die vermindering van biodiversiteit as gevolg van verkeerde ontwikkeling en omgewingsvernietigende tegnologieë deurdring en vererger die ander twee krisisse. Dit is die mees duidelike en dringendste bedreiging vir menslike veiligheid. In 'n era waarin die wêreldgemeenskap ingestem het tot standaarde van ekologiese verantwoordelikheid, reageer state met maatreëls vir korttermynversagting eerder as langtermynverandering om ekonomiese ongeregtigheid en aardbeskadigende verbruik te oorkom en hulpbronne te bewapen. Ekologiese verantwoordelikheid vra vir die demilitarisering van sekuriteit as 'n noodsaaklikheid om die planeet te red.

Bydraes wat oorweeg moet word: Vir hierdie afdeling soek ons ​​opstelle wat die integrale verband tussen die klimaatnood en die krisis van 'n disfunksionele gemilitariseerde sekuriteitstelsel demonstreer en dokumenteer, of die gebrek aan vroue se deelname en feministiese perspektief in state se benaderings tot die klimaatkrisis aanspreek. Artikels wat fokus op die Global South, waar gemeenskappe die ergste klimaatsverwante armoede ervaar en ontbering toeneem, wat feministiese ontledings aanbied of maniere ondersoek om die noodgeval te konfronteer wat bevorderlik is vir die oorlewing van die mensdom en ons planeet, sal veral welkom wees.

Oorlog en wapenkrisis: die noodsaaklikheid van verandering van sekuriteitstelsel

Die staatsgesentreerde globale sekuriteitstelsel is so behep deur bedreigingpersepsie dat alle ander vereistes gesmoor word deur die militaristiese maniere van bedreigingsreaksie, wat oorlog ingebed hou as 'n konstante kenmerk van politieke stelsels. Opnuut afgedwing deur sosiaal-kulturele houdings, is oorlog 'n gegewe van die menslike toestand. Gevolglik is 'n eng raamwerk van die vroue-, vrede- en sekuriteitsdiskoers meer behep met kwessies van vroue se deelname en voorkoming van geslagsgeweld as op paaie na die afskaffing van oorlog. Feministiese besprekings van omgewing-ontwikkeling interverwantskappe spreek selde die verbande tussen militarisme, omgewingsagteruitgang aan wat geslagsongelykheid vererger. 'n Holistiese beoordeling van die fundamentele problematiek van oorlog vereis oorweging van die volle omvang van hierdie onderlinge verbande wat die oorlogstelsel behels. Opstelle sal sulke assessering verskaf as die grondslag vir feministiese voorstelle vir alternatiewe vir oorlog.

Bydraes wat oorweeg moet word: Vir hierdie afdeling soek ons ​​opstelle om die onderlinge verband tussen die dringendhede van klimaatnood en gemilitariseerde sekuriteit te belig en die winste wat gemaak kan word om na werklike menslike veiligheid te beweeg deur menslike sekuriteit te herdefinieer en alternatiewe voor te stel vir oorlog en gewapende konflik wat ook, verhoog die veiligheid van die aarde.

Gender Apartheid: Die Krisis van die Patriargale Paradigma

Die frase "geslagsapartheid" word gebruik om die algemene stelsel van onderdrukkende skeidings aan te dui met die negatiewe uitwerking daarvan op beide onderdruktes en onderdrukker van patriargale geslagsegregasie. Patriargie is 'n magsreëling wat veel wyer is as geslagsrolskeidings. Dit is die politieke paradigma vir die meeste menslike instellings, 'n hiërargie waarin byna alle vroue 'n magstekort en 'n gebrek aan deelname in die meeste terreine van openbare beleid ly, wat weerklink in die veelvuldige tekorte wat deur almal verduur word, mans en vroue, uitgesluit van die top van die hiërargie. Dit lê onder die ongelykhede van die globale politieke en ekonomiese stelsels.

Die verspreiding van omgewingsrampe, gewapende stryd en ideologiese konflikte het meer ernstige segregasie meegebring, duidelik namate meer state onder die invloed val van fundamentalistiese outoritarisme van verskeie ideologieë en gelowe. Die gevolglike toenemende vermindering in die menslike sekuriteit van vroue openbaar duidelik die beduidende sekuriteitstekort in die bestaande sekuriteitstelsel, en die gevolglike noodsaaklikheid van 'n soeke na 'n geslag regverdige alternatief.

Bydraes wat oorweeg moet word: Vir hierdie afdeling nooi ons opstelle uit wat feministiese ontledings van die gemilitariseerde sekuriteitstelsel aanbied, die voordele van vroue se deelname aan klimaat- en veiligheidsbeleidmaking demonstreer, gevallestudies wat vroue se effektiewe klimaataksie of eksperimente met menslike veiligheidspolitiek illustreer, en/of feministiese alternatiewe voorstel. klimaat- en veiligheidsbeleide en -stelsels voor te stel.

Die indiening van moontlike bydraes

Stuur asseblief opstelle, konsepte of abstrakte vir oorweging na bettyreardon@gmail.com en ashahans10@gmail.com teen 1 Junie 2022, dankie.

 

Sluit aan by die veldtog en help ons #SpreadPeaceEd!
Stuur asseblief vir my e-posse:

Sluit aan by die bespreking ...

Scroll na bo