Dialoog oor vrede as die teenwoordigheid van geregtigheid: etiese redenering as 'n noodsaaklike leerdoelwit van vredesopvoeding (Deel 3 van 3)

'n Uitnodiging aan Vredesopvoeders van Dale Snauwaert en Betty Reardon

Inleiding van die redakteur

Dit is die derde in 'n drie-delige reeks dialoog tussen Betty Reardon en Dale Snauwaert oor "Dialoog oor vrede as die teenwoordigheid van geregtigheid." Hierdie aflewering sluit die finale uitruil en samevattende besinning tussen die skrywers in. Die dialoog in sy geheel word gepubliseer via In factis Pax, 'n eweknie-geëvalueerde aanlyn joernaal van vredesopvoeding en sosiale geregtigheid.

Die doel van die dialoog, volgens die skrywers:

“Hierdie dialoog oor vredesopvoeding word gelei deur twee grondliggende bewerings: vrede as die teenwoordigheid van geregtigheid; en etiese redenasie as 'n noodsaaklike leerdoel van vredesopvoeding. Ons nooi vredesopvoeders oral uit om ons dialoog en die uitdagings wat uiteengesit is te hersien en te assesseer, en om betrokke te raak in soortgelyke dialoë en samesprekings met kollegas wat die gemeenskaplike doel deel om onderwys 'n effektiewe instrument van vrede te maak. Op hierdie manier hoop ons om diskoers te inspireer oor die kweek van vrede, menseregte en die morele imperatiewe van geregtigheid; laat ons saam daarna streef om kernleerpedagogieë van etiese ondersoek en morele redenasie te ontwikkel as noodsaaklikhede van vredesopvoeding.”

Lees deel 1 en deel 2 in die reeks.

aanhaling: Reardon, B. & Snauwaert, D. (2022). Dialoog oor vrede as die teenwoordigheid van geregtigheid: etiese redenering as 'n noodsaaklike leerdoelwit van vredesopvoeding. 'n Uitnodiging aan Vredesopvoeders van Dale Snauwaert en Betty Reardon. In Factis Pax, 16 (2): 105-128.

Ruil 5

Snauwaert:  Ja, die noodsaaklikheid van die ontwikkeling van die vermoëns van etiese redenasie en oordeel onder burgers kan nie oorskat word nie; etiese redenasie is integraal tot en noodsaaklik vir vredesopvoeding. Om te sê dat die samelewing regverdig of onregverdig is en dus die beginsels van geregtigheid wat dit reguleer regverdigbaar is, vereis 'n proses om redes aan te bied wat die normatiewe geldigheid van daardie beginsels verifieer. Opvoeding vir en oor regte en pligte is dus sentraal tot vredesopvoeding, wat 'n teoretiese en praktiese ondersoek vereis na pedagogiese benaderings tot die ontwikkeling van die vermoë om 'n mens se regte te bevestig en te regverdig en om die pligte wat dit behels, te verstaan, te bevestig en uit te voer. in regte.

Die beginsels van geregtigheid wat dien as die regulerende reëls van instellings “moet egter nie net geverifieer word nie, maar ook bekragtig word. Dit is nie genoeg om dit te wys nie if sekere kriteria [reëls] is in diens geneem word, dan moet gesê word dat 'n ding 'n sekere mate van 'goedheid' [geregtigheid] het; ons moet ook wys dat hierdie kriteria behoort in diens geneem te word” (Baier, 1958, p. 75). Dus, in etiese redenasies oor die terme van maatskaplike samewerking wat nodig is vir vrede en geregtigheid, moet ons nie net die terme self oorweeg nie, dit wil sê beginsels van geregtigheid en gedeelde politieke waardes, maar ook die kriteria of standaarde van geldigheid waarop ons kan evalueer die regverdigbaarheid van daardie waardes en beginsels.

Die oordeel of bewering dat 'n beginsel reg of regverdig is, veronderstel dat ons rede het om dit te bevestig, en dat rede nie enige rede as sodanig is nie maar 'n regverdigbare en dus geldige rede. "Ons dink aan die voorwaardes waaraan iets moet voldoen om behoorlik 'n [politieke waarde en/of beginsel van geregtigheid] genoem te word ... (Baier, 1958, p. 181)." Aansprake op geregtigheid veronderstel dus maatstawwe vir die bepaling van die regverdigbaarheid van redes. Daar kan geargumenteer word dat die proses van morele redenasie en oordeel een is van beraadslaging en redes aanbied wat daardie aansprake regverdig, insluitend aansprake oor die regverdigbaarheid van sosiale norme en instellings (Baier, 1954, 1958; Forst, 2012; Habermas, 1990, 1996 ; Rawls, 1971; Rawls & Kelly, 2001; Scheffler, 1981; Singer, 2011). Soos Thomas Scanlon voorstel: "As ons die metode van redenasie waardeur ons tot oordele van reg en verkeerd kom, kan karakteriseer, en kan verduidelik waarom daar goeie rede is om oordele wat op hierdie manier bereik is, die soort belangrikheid te gee wat morele oordele normaalweg is. gedink het, dan sou ons, glo ek, voldoende antwoord gegee het op die vraag oor die onderwerp van reg en verkeerd” (Scanlon, 1998, p. 2).

Vanuit hierdie perspektief kan ons kyk na die aard van redenering self, spesifiek die voorveronderstellings, vir die kriteria van regverdiging. Morele redenering is 'n vorm van argumentasie en diskoers wat onvermydelike "vooronderstellings" bevat, wat die samestellende elemente van redenering in die sin dat hulle definieer wat redenering is. Dit is noodsaaklike voorwaardes of predikate vir die moontlikheid van redenasie (Brune, Stern, & Werner, 2017; Stern, 2021). Vooronderstellings is analoog aan die primêre reëls van 'n spel wat definieer wat die spel is, sodanig dat daardie reëls noodsaaklike voorwaardes is vir die moontlikheid om die spel te speel. Jy kan byvoorbeeld nie 'n speletjie skaak speel sonder om die reëls wat skaak definieer, te ken en te aanvaar nie. Die voorveronderstellings van morele redenering is logies noodsaaklik as mens betrokke wil raak by die beoefening van morele redenering (Habermas, 1990, 1993; Kant, 1991 [1797]; May, 2015; Peters, 1966; Watt, 1975).

Na aanleiding van die insig van John Rawls, kan ons die elemente van billikheid as die vooronderstellings van morele redenering beroep wat dien as die basiese kriteria vir die normatiewe regverdiging van beginsels van geregtigheid (Rawls, 1971; Rawls & Kelly, 2001). Hierdie elemente van billikheid dien as basiese morele redes vir die regverdiging van beginsels en waardes. Daar kan aangevoer word dat daar ten minste vier is kriteria van regverdigheid: gelykheid, erkenning, wederkerigheid en onpartydigheid.

Wat gelykheid betref, is billikheid gegrond op 'n erkenning van en respek vir die intrinsieke gelykheid van persone (Rawls, 1971; Rawls & Kelly, 2001)'n Grondslag van morele redenasie is die normatiewe bewering van gelykheid, die vooronderstelling dat elke mens as 'n gelyke, inherente waarde beskou moet word (Kymlicka, 1990; Snauwaert, 2020). Wat erkenning betref, is die moontlikheid van morele verhoudings tussen persone, en wanneer polities gestruktureer, tussen burgers, gegrond in en moontlik gemaak deur die wedersydse erkenning van elke persoon se gelyke waardigheid en reg op vryheid – erkenning van persone as vry en gelyk (Fukuyama, 1992). , 2018; Honneth, 2015, 2021; Rawls, 2000; Williams, 1997; Zurn, 2015).

Verder is morele redenering en regverdiging 'n eis vir redes wat kan wees aanvaar deur ander (Forst, 2012; Habermas, 1990, 1993; Scanlon, 1998). Dit vorm 'n wederkerigheid van wedersydse ooreenkoms, wat vereis dat die terme wat die morele en politieke verhouding tussen burgers reguleer, aanvaarbaar moet wees vir almal wat geraak word. Die terme moet so wees dat geen redelike persoon gronde sal hê om dit te verwerp nie (Forst, 2012; Rawls, 1993; Rawls & Freeman, 1999; Rawls & Kelly, 2001; Scanlon, 1998). Op sy beurt, om te bereik wederkerigheid die eis of norm moet vry wees van die vooroordeel van eksklusiewe eiebelang; dit wil sê, dit moet wees onpartydige. Om wettige algemene aanvaarding te verkry, moet die morele aanspraak of beginsel onpartydig wees, in die sin dat dit goed is vir almal (Habermas, 1990). “Kaalgesig beroep op eiebelang sal nie deug nie” (Singer, 2011, p. 93).

Hierdie kriteria is die vooronderstellings van billikheid in die sin dat dit die betekenis van billikheid vorm. Soos hierbo genoem, is hierdie kriteria van billikheid analoog aan die basiese reëls van 'n spel, want soos die basiese reëls van 'n spel die spel definieer en die basis vorm van sy sekondêre reëls. Die kriteria van billikheid definieer die standaarde vir die regverdiging van beginsels van geregtigheid, insluitend regte (Snauwaert, onder hersiening). Byvoorbeeld, 'n reg op vryheid van gewete is regverdigbaar omdat dit gelyk op almal van toepassing is, elke persoon as vry en gelyk erken, nie met redelike verwerping deur gelowiges en nie-gelowiges teëgekom word nie, en onpartydig is deurdat dit niemand se spesifieke self bevoordeel nie. belangstelling. Aan die ander kant kan daar byvoorbeeld geargumenteer word dat die beginsel van "apart maar gelyk" onregverdigbaar is omdat dit persone ongelyk behandel, hulle as minderwaardig erken, persone wat ongelyk behandel word geldige rede het om die beginsel te verwerp, en dit dien die self. -belange van 'n bepaalde sosiale groep en nie die gemeenskaplike belang nie.

Soos voorheen uiteengesit, hoop ons om in hierdie dialoog diskoers te inspireer oor die kweek van vrede, menseregte en die morele imperatiewe van geregtigheid, en om idees te ontwikkel vir pedagogieë van etiese ondersoek en morele redenasie as noodsaaklikhede van vredesopvoeding. Hierbo het ons aangetoon hoe die vooronderstellings van die elemente van billikheid, wanneer dit op morele redenasie toegepas word, noodsaaklike standaarde van geldigheid vir geregtigheidsbeginsels kan verskaf. Die ontwikkeling van hierdie vermoëns van morele redenasie en oordeel onder burgers is fundamenteel tot die doelwitte en pedagogie van vredesopvoeding. Opvoeding oor regte, pligte en die ontwikkeling van vermoëns om 'n mens se regte te onderskei, te bevestig en te regverdig terwyl jy werk om die sosiale en politieke samewerking te verstaan ​​en te skep wat nodig is vir vrede en geregtigheid om te seëvier, is ongetwyfeld 'n moeilike taak.

Betty, jou baanbrekende skryfwerk en werk oor baie dekades toon steeds 'n diepe erkenning en begrip van die fundamentele belangrikheid van die politieke in al sy dimensies, insluitend 'n indringende begrip van die samelewing se politieke terrein. Kan jy ons dialoog uitbrei deur die huidige sosio-politieke terrein te bespreek en watter verdere vermoëns burgers moet ontwikkel om polities skerpsinnig, doeltreffend en opgevoed te word vir etiese redenasies in hierdie oomblik van die geskiedenis?

Reardon:  Wanneer jy vra vir 'n "teoretiese en praktiese ondersoek" na 'n algemene pedagogie in die onderwys om regte te verstaan ​​en te bevestig en pligte uit te voer, vra jy vir 'n kartering van 'n breër konseptuele reeks as wat ons tot dusver oorweeg het, wat ook die inagneming van die politieke realiteite as die konteks vir die proses van oorweging. Jou oproep vereis dat beide die politieke konteks van die strewe en die vereiste vermoëns aangespreek word om individuele burgers en samelewings toe te rus om 'n veldtog te maak vir en om 'n meer regverdige sosiale orde te handhaaf - indien en wanneer dit bereik word.

Net soos ons die filosofiese konseptuele basis vir die strewe na geregtigheid moet vertaal in gewone taal, bekend aan die algemene burgery, moet ons die relevante sosio-politieke terrein oorweeg waarin leerder/burgers agentskap moet uitoefen. Vandag is daardie terrein belaai, geskeur deur ideologiese verdeeldheid, botsende waardes, haat vir verskille en minagting vir die waarheid, alles teenstrydig met respek vir menseregte, en die instelling van pligte om dit na te kom; die konteks self is 'n belemmering vir geregtigheid en tot die etiese redenasie wat die bereiking daarvan vereis.

Met daardie terrein in gedagte, stel ek drie addisionele konsepte voor tot die taksonomie wat ons tot dusver vasgestel het: integriteit, aanspreeklikheid, en vermetelheid. Hierdie konsepte geld in alle politieke kontekste maar vereis besondere aandag in die ontwerp van 'n relevante pedagogie in ons huidige situasie. Vermetelheid, die geneigdheid om gewaagde risiko's te neem, dui dikwels op 'n gebrek aan beleefdheid of onbeskofheid. Maar selfs terwyl ons meer beskaafdheid in politieke diskoers soek, is die hede moreel/eties die noodsaaklikheid om deur stille instemming te breek met blatante ongeregtigheid en pynlik duidelike outoritarisme wat hoogty vier oor die instellings wat belas is met die lewering van geregtigheid, eis niks minder nie as om die waarheid te praat. In hierdie verwysing na morele/etiese, soos opgemerk, beroep ek my op 'n komplementariteit soos dié van verantwoordelikheid/plig. Vir my is die twee konsepte nie sinoniem nie, soveel as om 'n soort sinergie te verskaf van afsonderlike maar verwante, ewe noodsaaklike pogings na 'n gemeenskaplike doel, dit wil sê om gesonde persoonlike en politieke waarde-oordele te maak om normatief konsekwente waardes op alle gebiede toe te pas. van die geregtigheidsproblematiek.

Ek sou die drie konsepte wat ek by hierdie woordelys vir onderwys vir etiese beredenering voeg as hoedanighede, menslike vermoëns wat ontwikkel moet word deur doelbewuste leer. Hulle is ook waarna Douglas Sloan verwys het eienskappe (Sloan, 1983, 1997), dit wil sê individuele persoonlike eienskappe wat na vore gebring moet word as leerders die innerlike werk doen om na te dink oor wat hulle werklik glo as net reaksies op werklike gevalle van regteskendings en/of op spesifieke aansprake op regte.

Ek het hierdie konseptuele pare binne die ook/en denkwyse, wat voorheen voorgestaan ​​is, en glo dat die modus 'n belofte inhou om die skeure te herstel, 'n samelewing wat diep verwond is deur politieke verdeeldheid, te verdeel. Die ideologiese en normatiewe verskille onder ons vererger die probleme om regte te verseker en pligte uit te voer, en belemmer dus geregtigheid. Terwyl vaste waardeverbintenis 'n gewenste ontwikkelingsdoelwit sou wees, moet ons erken dat persoonlike politieke waardes net soveel reflektiewe hersiening nodig het as wat openbare norme en wetlike standaarde is. Die drie konsepte en hul komplemente, hieronder uiteengesit, is integraal tot daardie resensie.

Integriteit/refleksiwiteit is 'n sinergiese konseptuele paar wat die imperatief van reflektiewe hersiening die duidelikste manifesteer. integriteit, om die heelheid van die persoon te konnoteer waarin 'n mens se gedrag ooreenstem met haar geartikuleerde waardes, is die eienskap wat die meeste ontbreek in huidige leierskap en te veel van hul volgelinge. Craven gedrag, gelei deur eng en uitsluitingsbelange, totaal teenstrydig met die beginsels van die universaliteit van menseregte, beheer beide diskoers en beleidmaking. ’n Aura van anti-reflektiewe, eiegeregtigheid heers aan beide kante van hierdie gepolariseerde samelewing, ongegronde morele sekerhede dryf ons na groter en groter nasionale rampe, wat meer en meer oorgee aan toestande waaronder hul mees fundamentele regte ontken word.

Die gees van openlike ondersoek is sterflik. Oorweging dat daar foute in 'n mens se waardes kan wees of die denke wat dit veroorsaak het, word gesien as swakheid, of erger, kompromie met die "ander kant". Outentieke integriteit kan nie volgehou word sonder om gereeld onderhewig te wees nie reflektiewe eksamen om persoonlike waardes te evalueer in terme van hoe dit 'n mens se sienings oor huidige openbare kwessies en kontroversies beïnvloed. Refleksiwiteit help om integriteit te handhaaf deur ons in staat te stel om gereeld die lig van die werklikheid te werp op ons innerlike waardes en hoe dit ons verhoudings, gedrag en standpunte oor kwessies van geregtigheid beïnvloed. Die politieke doeltreffendheid van agente hang heel waarskynlik af van beide elemente van hierdie paar komplementêre konsepte. Integriteit roep ons op om onsself aan dieselfde standaarde te hou as dié waaraan ons ons politieke teenstanders hou. Gereelde reflektiewe ondersoek van ons eie moraliteit en etiek kan help om dit moontlik te maak.

Terwyl ek dit beweer integriteit is die meeste relevant vir die persoon, die individuele burger, duidelik, ek beweer ook dat dit betrekking het op individue in openbare posisies, veral posisies in die instellings bedoel om menseregte te beskerm en om geregtigheid te verdedig en/of uit te spreek. Verder as dit aanspreeklikheid is veral belangrik vir diegene wat openbare posisies beklee. Om dit met sy komplement te kombineer, compliance maak dit meer moontlik vir staatsamptenare om die pligte na te kom wat toeval aan die ampte wat hulle beklee.

Die konseptuele paar van aanspreeklikheid/nakoming beskryf komplementêre gedrag wat belangrik is in die toekenning en aanvaarding van verantwoordelikheid vir die nakoming van pligte as funksionarisse van openbare instellings. In sy volle sin sal hierdie gedrag waarskynlik sigbaar wees by amptenare wat ook persoonlike integriteit asook 'n sterk gevoel van burgerlike verantwoordelikheid en 'n verbintenis tot die publiek wat hulle dien. Dit is nie altyd die geval nie, tog kan staatsamptenare voldoende dien in die lig van aanspreeklikheid en nakoming aangesien hulle die basiese burgerlike funksies vervul wat opgedra is. Hierdie konseptuele paar verseker die moontlikheid dat geregtigheid geskied kan word, selfs in die afwesigheid van staatsamptenare wat nie die voorkeureienskappe van persoonlike moraliteit en integriteit. Inderdaad, voldoening aan openbare norme en wetlike standaarde kan 'n beperkte maar voldoende basis wees van 'n redelik regverdige samelewing, een wat heel moontlik tot 'n meer robuuste toestand van geregtigheid gevorder kan word, wanneer elemente van die samelewing daarvoor mobiliseer. Mobilisasies ontstaan ​​uit groeiende openbare regverdiging van eise of groeiende bewussyn van 'n onreg. Hulle was doeltreffend in die bereiking van voldoening en het soms aanspreeklikheid geëis.

 Vermetelheid/omsigtigheid ter sprake kom in verantwoordelike burgerlike optrede gebaseer op redelike en beredeneerde openbare diskoers. Vermetelheid word algemeen verstaan ​​as 'n geneigdheid om gewaagde risiko's te neem. Die neem van risiko's, 'n noodsaaklike vredemaakvermoë en 'n persoonlike eienskap van persone van integriteit, wat uitgeoefen word om 'n onreg in die openbaar uit te daag, het die meeste van die wetlike standaarde moontlik gemaak waarvolgens ons eise regverdig. Vir die individuele burger wie se gewete reaksie vereis op enige van die vele ongeregtighede wat steeds deur samelewings geduld word, is vermetelheid 'n bevrydende eienskap wat haar in staat stel om vergelding te waag deur institusionele owerhede, regerings, godsdienste, universiteite, korporasies en besighede, sowel as groepe wat glo hulle word deur daardie onreg bevoordeel. Fluitjieblasers, soos gewetegevangenes, waag tronkstraf en/of ballingskap, maar tog kan hulle “waarheid aan mag praat” soms die publiek tot geregtigheid draai.

Nietemin vereis politieke doeltreffendheid dikwels dat die gewete getemper word deur alle elemente in ag te neem wat 'n vermetele, moreel geïnspireerde daad kan beïnvloed. So, ons moet ook opvoed vir omsigtigheid en strategiese onderskeidingsvermoë, met die hoop om eiegeregtige selfopoffering te vermy, deur aksies te neem wat meer prakties is binne die gegewe konteks. Opvoeding vir omsigtige assessering van die potensiële gevolge en doeltreffendheid van aksies vir geregtigheid moet ingesluit word by pedagogieë vir die ontwikkeling van etiese redenasie.

Voorheen het ek aanbeveel dat geregtigheidskurrikulums die historiese evolusie van menseregtestandaarde moet insluit. As 'n uitbreiding van daardie aanbeveling stel ek onderrig voor wat bewustheid wek van die gewetepolitiek wat die evolusie voortgebring het. Kapasiteite soos politieke onderskeidingsvermoë en eienskappe soos omsigtigheid en morele moed is kenmerkend van diegene wat betrokke raak by 'n gewetenspolitiek wat menseregtebewegings aangewakker het. Die opvoedkundige doel wat voorgestaan ​​word, is die vorming van burgers as beginselvaste en verstandige risikonemers, waarskynlik sal wees polities effektiewe agente in die strewe na geregtigheid.

Ons huidige konteks vereis alle moontlike pogings om die gebrek aan etiek en die morele teenstrydighede wat die openbare lewe teister te oortref. Dit vra van ons as persone dat ons optree volgens ons fundamentele innerlike sin van wat reg is; as burgers om betrokke te raak by prinsipiële redenasies gebaseer op erkende norme van geregtigheid, as deelnemers in 'n gegewe politieke konteks om op te tree volgens wat ons kan vasstel om die waarheid van "die feite op die grond" te wees; en as vredesopvoeders 'n pedagogie te bedink om alle burgers voor te berei om dit ook te doen. Die regte- en geregtigheid-pedagogie wat ons uitdink, moet gerig wees op die aanroep van diepgaande morele besinning in ooreenstemming met die vereiste oefening van etiese redenasie.

Die nakoming van daardie burgerlike en professionele verpligtinge is beslis 'n moeilike taak, wat onvermydelik risiko's inhou, sommige van hulle in die sensitiewe proses om morele besinning te begin. Die morele/etiese dissonansie van die huidige politieke konteks dui op die behoefte aan veilige leerruimtes vir individue om te waag om te delf in daardie deel van die self waarin ons persoonlike moraliteit setel, 'n gevoel van wat werklik goed en klaarblyklik reg is. Ons mag nie daardie spasie saam met die leerder betree nie, verseker net die beskikbaarheid daarvan. Ons s'n is nie die taak om persoonlike moraliteit te formuleer nie. Nietemin het ons 'n verantwoordelikheid om dit vir leerders moontlik te maak om bewus te word van die moraliteit wat werklik hul denke en die oorsprong daarvan rig, of dit nou godsdiens, familie, ideologie of persoonlike of historiese ervaring is – en hoe dit hul identiteite en gedrag.

Ons het 'n selfs groter verantwoordelikheid om dieselfde vir onsself te verseker. As vredesopvoeders, wat na integriteit streef, moet ons ten volle bewus wees van eie persoonlike waardes, en verseker dat, ongeag hoe sterk ons ​​toegewyd is aan daardie persoonlike waardes, hulle nie direk in ons onderrig speel nie, en ook nie die basis waarop ons neem nie. standpunte en optrede rakende openbare kwessie in die algemeen en die strewe na geregtigheid in die besonder.

 Wat pedagogiese beginsels betref, sal 'n relevante pedagogie in die eerste plek, in die onderskeid tussen persoonlike moraliteit en openbare etiek, dit duidelik maak dat in 'n diverse samelewing die persoonlike gebied nie die basis van openbare beleid moet wees nie. Dit sal demonstreer dat wanneer dit is, dit 'n ernstige skending van die regte van diegene wat verskillende morele waardes het, uitmaak. Tog is dit te hoop dat konsekwentheid van waardes tussen persoonlike moraliteit en etiese beginsels konsekwent sal wees in persone van integriteit, in duidelike kontras met die morele skynheiligheid en onkunde van standaarde van geregtigheid wat nou ons politiek kenmerk. Ons het 'n pedagogie nodig wat burgers in staat stel om gesonde waarde-oordele in ons politieke gesprekke te bring.

 Voorbereiding vir die maak van gesonde oordele vereis geleenthede vir alle lede van enige leergemeenskap om bekendgestel te word aan die sosiale norme en wetlike standaarde wat algemene kennis onder die burgers behoort te wees. Leerders kan in die praktyk gelei word om hierdie norme te hersien, te assesseer en toe te pas. Sulke geleenthede kan ingestel word deur gemeenskaplike leeroefeninge, en werklike praktyk van betrokkenheid by etiese redenering in die voer van gesimuleerde openbare diskoers oor die geregtigheidsproblematiek soos dit in huidige kwessies manifesteer.

 Handige oefeninge, simulasies en ervaringsleer is die belangrikste onderrigmetodes wat ek glo die doeltreffendste in 'n pedagogie sal wees om morele refleksie en etiese redenasie te ontwikkel wat bedoel is om vermoëns vir politieke doeltreffendheid te ontwikkel. Elemente van ervaringsleer en inoefening van die vereiste refleksie en redenering is integraal tot die volgende voorstelle vir 'n pedagogie wat bestaan ​​uit navraagy, probleemstelling en gevallestudies. Hierdie voorstelle is baie beperkte riglyne, wat aangebied word as 'n beginpunt vir 'n meer volledig ontwikkelde pedagogie wat deur baie vredesopvoeders bedink en uitgewerk kan word, wat die algemene benadering by hul eie spesifieke kontekste aanpas.

 'N Vorm van ondersoek spesifiek ontwerp vir die aanleer van normatiewe assesseringsvaardighede en vir die ontwikkeling van strategiese beplanningsbevoegdhede sal meer puntige en spesifieke vrae behels as die oopeinde-navrae wat gewoonlik in vredesopvoeding gestel word. Vredesopvoedingsnavrae word gewoonlik geformuleer om veelvuldige antwoorde uit te lok. In hierdie geval soek ons ​​'n nouer reeks antwoorde gebaseer op die norme wat relevant is vir die regverdiging van eise, en toepaslik is om strategieë vir die erkenning en vervulling daarvan te formuleer. Vrae of take gestel in 'n vorm wat die leerder in 'n assesseringsproses oproep waarin byvoorbeeld die nut van bepaalde norme opgeweeg kan word. Die vorming van die vrae is die belangrikste aspek van die pedagogie.

 Probleem poseer, 'n proses waarin moraliteit en etiek die bepalende faktore is, sal die lees van die politieke konteks behels waarin 'n morele of etiese besluit geneem moet word. 'n Oorsig van belange wat speel, wie hulle hou, hoe dit die moontlikhede vir die doeltreffendheid van enige aksie wat oorweeg word beïnvloed en die identifisering van gemeenskappe tussen omstrede faksies, is voorbeelde wat konteks kan vestig om probleemstelling as 'n leerproses te begin. 'n Skade wat aangerig is of 'n eis wat gemaak word, sal geïdentifiseer word, en elemente van die konteks word geïntegreer in die problematiek om aan te spreek met strategieë vir oplossing in die vorm van remedie vir die skade of vervulling van die eis. Daar moet erken word dat sommige van die voorgestelde strategieë moontlik vereis vermetelheid, en omsigtigheid moet beslis in ag geneem word by die aksies wat oorweeg word. Die risikofaktor is 'n verdere rede om bewustheid van politieke realiteite te verseker.

 Gevallestudies, menslike ervarings as die kurrikulêre inhoud van die pedagogie, kan soortgelyk wees aan die verhale wat ons as geskiedenis vertel. Vir dekades is sake aangewend as instrumente om morele besluitneming te leer, en om menseregtewetgewing te onderrig. Gevalle kan gebaseer word op die substansie/inhoud van aansprake, in die vorm van narratiewe waarmee die leerders hulle makliker kan vereenselwig as met die abstraksies van 'n "docket case". Hulle kan ook getrek word uit mediaberigte van ongerepte skade of betwiste menseregte-eise. Die werklike lyding van 'n persoon of persone kan die vlam van gewete en persoonlike morele oortuiging wat ek sien as die eerste fase van hierdie leerproses aansteek. Geïnspireer deur 'n gevoel vir die menslike ervaring, word leerders gemotiveer om navorsing te doen en aansprake te formuleer of veldtogte te beplan, aangesien hulle gevestigde norme en standaarde toepas, en in die praktyk betrokke raak by etiese redenasies om dit te regverdig en potensiële aksiestrategieë te konseptualiseer.

Daar moet kennis geneem word dat, hoewel ons as opvoeders nie verantwoordelik vir leerders kan voorstel of tot aksie kan lei nie, ons dit ook nie kan beperk wanneer etiese beredenering, validering van feite en 'n praktiese lees van politieke konteks hulle aanspoor om as verantwoordelike burgers op te tree, die einste rolle vir wat ons opvoed. Verantwoordelikhede van burgerskap is dikwels op ons voordat ons skooldiplomas en universiteitsgrade toegeken is.

Afsluitende besinning

 Reardon: Ek (Reardon) huldig geen geïdealiseerde siening van die waarskynlikheid van vinnige of wydverspreide beoefening van wat ek voorstel nie. Ek verwag regtig nie dat die meeste vredesopvoeders onmiddellik betrokke sal raak by so 'n praktiese soort opvoeding vir geregtigheid deur streng waarde-analise en dringende assessering van relevante strategieë nie, waarvan sommige waarskynlik persoonlike en professionele risiko's vir opvoeders en leerders inhou soos hulle doen vir aktiviste.

Maar ek glo eerlikwaar dat sulke onderwys en die leer wat dit daarna streef om te ontwikkel, prakties moontlik is. Ek hoop van harte dat 'n paar dit sal probeer, en dat dit mettertyd deur ander nagevolg sal word. Dit is uit ons kollektiewe oortuigings en hoop dat die hele menseregte ontstaan ​​het, en daarom verwag ek dat ons aspirasies vir 'n regverdige en vreedsame wêreldsamelewing sal voortduur. Ek bedank die filosowe wie se oorspronklike navrae en insigte alle menseregtebewegings opgelewer het, en veral aan vredesfilosoof, Dale Snauwaert, wat hierdie dialoog begin het.

 Snauwaert: Dankie, professor Reardon, vir hierdie stimulerende dialoog oor geregtigheid, menseregte en vredesopvoeding. Oor baie jare was jy 'n ryk bron van insig en inspirasie vir my, en vir baie ander. Die pedagogiese raamwerk wat jy in hierdie dialoog uiteensit, is een, saam met Dewey en Freire, wat ek as my basiese oriëntasie aangeneem het, 'n oriëntasie wat ek verstaan ​​as prosesgeoriënteerd en ondersoekgebaseerd. Deur te bepaal wat elke burger verskuldig is en wat op sy beurt elke burger aan mekaar verskuldig is, verwys geregtigheid na die normatiewe politieke beginsels en waardes waartoe die lede van 'n samelewing onderling ooreengekom en bevestig het as die basis van die nie-gewelddadige oplossing van onvermydelike konflik tussen hulle.

Soos hierbo bespreek, kan die beginsels van geregtigheid verwoord word in terme van regte en pligte, en op sy beurt definieer regte as geregverdigde eise wat spesifieke pligte oproep wat deur beide individuele burgers gehou word. en die beamptes van die basiese instellings van die samelewing. Die vestiging en bekragtiging van geregtigheid is dus die lewende beginsel van politieke mag (Arendt, 1963, 1970; Muller, 2014). Mag is dialogies; dit is gebaseer op die vrye openbare uitruil van idees wat tot wedersydse ooreenkoms lei. Geweld is die teenoorgestelde daarvan; dit is die mislukking van politieke mag en geregtigheid.

 As ons geregtigheid so bedink, is wat volg 'n opvatting van die burger as 'n agent, en nie net 'n ontvanger nie, van geregtigheid.  As 'n agent van geregtigheid is die burger bemagtig om betrokke te raak by openbare diskoers en oordeel; om dit te doen moet die burger die ontwikkelde kapasiteit hê om betrokke te raak by 'n reeks oordele en aksies, soos ons in hierdie dialoog uiteengesit het. Hierdie vermoëns kan nie bloot aan burgers oorgedra word nie.  Die vermoëns vir etiese ondersoek, morele redenasie en oordeel (etiese redenasie wyd gedefinieer) kan slegs ontwikkel word deur oefen en praktyk (Rodowick, 2021). Wat volg is 'n proses-georiënteerde, ondersoekgebaseerde pedagogie wat ons in hierdie dialoog ondersoek het. Die diens daarvan is noodsaaklik vir die ontwikkeling van studente se vermoë om betrokke te raak by etiese ondersoek, morele redenasie en oordeel; op hul beurt is hierdie vermoëns nodig vir die beskerming en verwesenliking van menseregte as dringende geregtigheidsake. Die opvoedkundige kweek van hierdie vermoëns is van besondere belang (Snauwaert, onder oorsig).

Lees deel 1 en deel 2 in die reeks.
Sluit aan by die veldtog en help ons #SpreadPeaceEd!
Stuur asseblief vir my e-posse:

1 gedagte oor "Dialoog oor vrede as die teenwoordigheid van geregtigheid: etiese redenasie as 'n noodsaaklike leerdoelwit van vredesopvoeding (Deel 3 van 3)"

Sluit aan by die bespreking ...

Scroll na bo